9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA SORULARI

…………………… LİSESİ

2006–2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI-I DERSİ II. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR:

 

Adı-Soyadı:

Sınıf:

No:

1- Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle

Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

Bu beyitteki “uçtuk” kelimesinde hangi edebi sanat vardır?

A) Açık İstiare B) Kapalı İstiare C) Mecaz D) Hüsn-i Talil E) Teşbih

2-Bir gonca gül kokusu saklayan dudakların

Rengi atmış bir çiçek gibi solunca yarın

Maziye hasret çeken hislerle yanacaksın

Bu dizelerde yapılan söz sanatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Gerçek neden, bir yana bırakılarak olay, şairce bir nedene bağlanmıştır.
 2. Zayıf, kuvvetliye benzetilerek benzetme yapılmıştır.
 3. Söylenişleri aynı, anlamları farklı sözcükler kullanılmıştır.
 4. Bilinen gerçek, bilinmezden gelinmiştir.
 5. Bir sözcük yakın ve uzak anlamıyla kullanılmıştır.

3Büyük çınar gibi zahmetle şanlı sevdalar

Bahâra geç kavuşur, sevgilim, büyük dağlar

Bu iki dizeden, şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak saptanabilir?

 1. Nazım biçimi
 2. Kafiye düzeni
 3. Yazıldığı dönem
 4. Bağlı olduğu akım
 5. Ölçüsü

4-Huri, melek var mı senin soyunda

Kız, nazarım kaldı usul boyunda

Kadir gecesinde, bayram ayında

Üstüne gölge olan dallar öğünsün

Verilen dizelerde görülen kafiye aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Yarım Kafiye B) Tam Kafiye C) Cinaslı Kafiye D) Zengin Kafiye E) Tunç Kafiye

5- Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur?

A) Karşıda Toroslar, uzun yaylalar

Başında yükselir yalçın kayalar

B) Kış geldi dağları duman bürüdü

Milletin gözünü al kan bürüdü

C) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak

Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

D) Yeşil ördek gibi daldım göllere

Sen düşürdün beni dilden dillere

E) Gitmiş kaybolmuş uzakta

Rüya sona ermeden şafakta

6- Tanzimat’a kadar Türk toplumunda onun yerini destanlar, efsaneler, halk hikayeleri ve mesnevilerle masallar tutmuştur. Bir edebiyat türü olarak bize Tanzimat’tan sonra Batı’dan gelmiştir. İlk örnekler Fransız edebiyatından yapılma çevirilerdir. Bunlardan ilk tanıdığımız yapıt Yusuf Kamil Paşa’nın bir çevirisidir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye B) Tiyatro C) Gezi D) Anı E) Roman

7- Trajedi türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

C) Konuları mitolojiden veya tarihten alınır.

D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E) Klasik bir dil ve üslûp anlayışıyla yazılır.

8- Aşağıdakilerden hangisi Karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik oyunların ortak özelliklerinden değildir?

A) göze ve kulağa seslenmeleri

B) Güldürü öğesine yer vermeleri

C) Şive taklitlerinden yararlanmaları

D) Tek kişilik gösteri olmaları

E) Sözlü tiyatro örneği olmaları

9- Türk edebiyatında Tanzimat’la birlikte görülmeye başlanan bu türün ilk örneklerini A. Mithat Efendi “Letaifi-i Rivayat” adıyla vermiştir. Ayrıca Halit Ziya, Ömer Seyfettin, M. Şevket, Sait Faik de bu türde önemli eserler vermişlerdir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman B) Hikâye C) Tiyat

D) Anı E) Gezi

10- “Özgürlüğe öyle düşkünüm ki, koca Hindistan’ın bir köşesini bana yasak etseler, dünyanın tadı kaçar neredeyse. Hiçbir yerde saklı, eli kolu bağlı yaşamak da istemem. Orada pineklemektense alır başımı havası, torağı açık bir yere giderim. Çekilir şey midir ülkenin bir bucağına çivilenmiş kalmak…”

Bu parçanın yazılış amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuyucuyu sanat ile ilgili bilgilendirmek,

B) Bilgilendirme amacı olmadan okuyucuyu düşündürmek

C) Okuyucunun düşüncelerini değiştirmek,

D) Okuyucuyu duygulandırmak ve coşkulandırmak

E) Okuyucuyu olay içinde yaşatmak

11-Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Halk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?

A) İslam uygarlığı etkisindeki Osmanlı toplumunu yansıtan zengin bir kaynaktır.

B) Yazılı bir metin yoktur, anlatıcı-oyuncu doğaçlama yapar.

C) Söz oyunları ve tekerlemeler vardır, bölgesel özellikler ağır basar.

D) Geleneksel sözlü tiyatronun örneği olarak hem göze hem kulağa seslenir.

E) Konular tarihten ya da mitolojiden alınır, kahramanlar seçkindir.

12- Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin unsurlarından biri değildir?

A) Kişi B) Yer (mekân) C) Ana düşünce D) Zaman E) Olay

13-Aşağıdakilerden hangisi olaya dayalı düz yazı türlerinden biri değildir?

A) Efsane B) Söylev C) Roman D) Hikâye E) Tiyatro

14-Aşağıdakilerden hangisi hikâyeyi romandan ayıran bir özelliktir?

A) Yaşanabilir olayları anlatması

B) Felsefi içerik taşımaması

C) Kişi, yer, zaman kavramlarına yer vermesi

D) Romana göre daha kısa bir tür olması

E) Duygulara ağırlık vermesi

15-“Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Cimri tip, sevecen tip… Karakter ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”

Parçada sözü edilen, romanların hangi öğesidir?

A) Olay B) Mekan C) Kişiler D) Zaman E) Anlatım

16- “Bazen sana layık evlatlar olamadık,

Seni gönülden duyamadık.

Taşını toprağını işleyemedik.

Sorma bu gerilik

Bu uyku niye,

Affet bizi, affet bizi Türkiye!”

Yukarıdaki şiirde, şair için aşağıdakilerden

hangisi söylenebilir?

A) sevgisiz B) umutsuz C) üzgün

D) sorumsuz E) cesur

17- Her zaman tam karanlık değil gece

Kendimde denemişim ben.

Kulak ver,dinle…

Her acının sonunda bir pencere vardır,

Aydınlık bir pencere.

Şiirde anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdaki

atasözlerinden hangisi karşılar?

A) Kara haber tez duyulur.

B) Sabır acıdır,meyvesi tatlıdır.

C ) Kara gün kararıp kalmaz.

D) Ay görmüşüm yıldıza minneti yoktur.

E ) Bin kaygı bir borç ödemez.

18 -Gökyüzünde bir bir söndü yıldızlar

Bir karanlık geldi gittiğin yerden

Ümitlerim vardı tesbih misali

Sen giderken dağılıverdiler birden

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Karamsarlık B) Umutsuzluk

C) Bezginlik D) Üzüntü

E) Hüzün

19-Ne zaman şiirlerini okumaya dalsam güç kazanırım.

O dizeler güven verir,direnme,dayanma,yarınlara

bağlanma duygusu uyandırır.Zaman zaman

tartışılır, “O büyük bir şair midir?”diye.Kimileri

şiirleriyle uyandırdığı bilinçlenme aydınlığına;kimileri

ise her türlü zulme,haksızlığa başkaldıran kişiliğine

hayran olduğu için onu büyük görür.

Anlatılan şairle ilgili olarak hangisi söylenemez?

A)Duyarlı bir yaradılışa sahiptir.

B)Yol gösterici bir şairdir.

C)Şiirleriyle okuyucuya güven verir.

D)Çalışma isteğini yitirmiş biridir.

E) Toplumsal sorunlarla ilgilidir.

20-En azından üç dil bileceksin

En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin

En azından üç dil

Birisi ana dilin

Elin ayağın kadar senin

Ana sütü gibi tatlı

Ana sütü gibi bedava

Ninniler, masallar da cabası… Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Ana dilin iyi öğrenilmesi gerektiği

B) Birden fazla dilin iyi öğrenilmesi gerektiği

C) Eğitimin yabancı dille yapılması gerektiği

D) Her dilde eser verilmesi gerektiği

E) Bir dilde rüya görmek için o dili iyi bilmek gerektiği

21-Bundan birkaç yıl önce Erzurum’da, Erzurumlu hoş sohbet bir emekli ilkokul öğretmenini ziyaret etmiştim. Güzel saz çalıyordu. Eskilerin “gönül ehli” dedikleri insanlardan biriydi. Bir ara insanın yeryüzündeki durumunu anlatmak için “beşikten ötesi gurbet” dedi. Ben bu söze bayıldım. Türk halkı nasıl üç kelime ile derin bir duyguyu dile getiriyordu.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Örf, adet geleneklerin dil üzerindeki etkisi.

B ) Türk halkının duygularını az sözle anlatmadaki başarısı.

C ) Anadolu insanının çok konuşmayı sevmediği.

D)Sözcüklerin düşünceyi ifade etmedeki yetersizliği.

E ) Türk halkının güzel ve etkili konuşması

22-Batıda ve bizde ilk hikaye örnekleri hangi

seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Diyet – Semaver

B) Boceacio – Letaif-i Rivayet

C Decameron – Küçük Şeyler

D) Decameron – Letaif -İ Rivayet

E) Letaif -i Rivayet – Küçük Şeyler.

23-I. Dünya savaşına yedek subay olarak

katılan Ahmet Celâl, bir savaş gazisi olarak yapayalnızdır. İstanbul’un işgali üzerine emir eri Mehmet Ali’nin davetine uyarak onun köyüne gider. Köyde umduğu yakınlığı ve sıcaklığı bulamaz. Köye ve köylüye bilinçli yönelişin ilk ürünü olan roman, sefalet ve cehalet içindeki Türk köylüsüyle Türk aydını arasındaki uçurumu, çatışmayı göstermesi açısından önemlidir.

Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Kiralık Konak- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Küçük Ağa-Tarık Buğra

D) Mai ve Siyah-Halit Ziya Uşaklıgil

E) Sinekli Bakkal-Halide Edip Adıvar

24-“Ders verirken gözlerim gayriihtiyarî ona

dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.”

Çalıkuşu” adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

A) İlahi bakış açısı B) Gözleyici bakış açısı

C) Kamera bakış açısı D) Kahraman Bakış açısı

E) İlahi-Gözleyici Bakış açısı

25- Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidine ………………….. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere getirilmesi gereken sözcüğü sizlere ayrıca verilen cevap kâğıdının alt kısmına yazınız.

Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.

UYARI: Cevaplarınızı size ayrıca verilen cevap kâğıdına işaretlemeyi unutmayınız.

………………………..

Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersleri Öğrt.

A GRUBU

CEVAP ANAHTARI:

 1. A
 2. B
 3. E
 4. A
 5. C
 6. E
 7. B
 8. D
 9. B
 10. B
 11. E
 12. C
 13. A
 14. D
 15. C
 16. C
 17. C
 18. C
 19. D
 20. B
 21. B
 22. D
 23. A
 24. D
 25. PANDOMİM

B GRUBU

 1. D
 2. E
 3. B
 4. B
 5. E
 6. D
 7. C
 8. B
 9. B
 10. A
 11. PANDOMİM
 12. A
 13. C
 14. C
 15. C
 16. C
 17. A
 18. C
 19. E
 20. D
 21. B
 22. D
 23. A
 24. D
 25. B

……………………

Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersleri Öğrt.