9.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI SORULARIDIR

……………………………………LİSESİ 2 009-10 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞUBAT DÖNEMİ 9.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI SORULARIDIR

S.1. 26 Mayıs 1905 tarihinde İstanbul’da doğdu, 25 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul’da öldü. Bahriye Mektebi’ni bitirdi. Darülfünun Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde ve  Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe okudu. Bankalarda memurluk, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Devlet Konservatuarı ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretmenlik yaptı.

    Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkardı. Sağlam bir dil yapısı ile insanın iç dünyasını, tutkularını, yalnızlığını, iç çatışmalarını konu alan şiirler yazdı. Şiiri üstün bir algılama sorunu ve mutlak gerçeği arama yolunda bir uğraş olarak gördü. Şiirimizde gizemci ve mistik anlayışın temsilcisidir.Çile adlı şiir kitabı vardır.

Yukarıda sözü edilen şairimiz kimdir? (10 p.)

S.2. Hikâye çeşitleri nelerdir, bizim edebiyatımızdan birer temsilci yazınız (5+5=10 p.)

 

S.3. Aşağıdaki dizelerde yapılmış söz sanatlarını bularak sebepleriyle birlikte şiirin altındaki boşluğa yazınız. (10 p.)

Güller kızarır utancından o gonca gül gülünce
Sümbül bükülür kıskancından kâkül bükülünce

S.4 Aşağıdaki kavramları birbiriyle eleştiriniz.10p

Manzum eser düz yazı Sessiz Gemi

Mensur eser şiir Gençliğe Hitabe

Güzel sanatlar haber yazısı Kuğu Gölü

Metin bale Milliyet Gazetesi

Kurmaca edebi eser Harry Potter

 

Yıllar geçti gitti. Hızlı mı, yavaş mı pek bilemem ama sanırım zaman hep aynı hızla ilerledi durdu da ben bazen onu dolu, dolu kullandım, bazen hiç önemsemedim akışını izledim… Kimi zaman elime geçen olanakları “Bu bir fırsattır” diyerek kullanmaya çalıştım, kimi zaman burnumu kıvırıp, kibirle yanından uzaklaştım. Kimi zaman “Yaşamasaydım” derken, kimi zaman Dünyalar benim oldu. Sevinç çığlıkları attım… Uzatmayalım, inişleriyle çıkışlarıyla sıradan bir yaşamdı geçen yıllar… “

S.5. Yukarıdaki öykünün anlatıcısı kimdir? Bu anlatıcının özelliklerini kısaca yazınız. (10 p.)

 

6. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (2+2+2+2+2=10 p.)

  • “……görünce / ……sürünce” sözcüklerinde ………… sesleri ……………………… kafiyedir.

  • Olay yazılarında temel çatışma bize ……………………… yı verir.

  • Olay yazılarında yapıyı …………………., ………………………, ……………………………….ve…………………………………. oluşturur.

  • …………………………… Halk edebiyatı nazım birimi, ……………………………… Divan edebiyatı nazım birimidir.

  • Duygu, düşünce ve hayallerin söz ya da yazıyla güzel ve etkili bir üslupla anlatılmasına …………………………………… denir.

S.7. Olay çevresinde oluşan edebi metinler kaça ayrılır?Bunlara birer örnek yazın.10p

 

S.8.Aşağıdaki şiirlerin konularına göre türünü noktalı yerlere yazınız. (3+4+3=10 p.)

I.Şiir II.Şiir IIIŞii

………………………………………… ………………………………… …………………………………………

Atıldı bir Mehmetçik büyüyü bozdu Güzel dil Türkçe bize Tam otların sarardığı zamanlar
Bir düşman süngüsüne, göğsünden
Başka dil gece bize Yere yüzükoyun uzanıyorum
Bir saadetle kayalar yarıldı sanki İstanbul konuşması Toprakta bir telaş bir telaş
Dipçik gürültüsünden
En saf en ince bize Karıncalar öteden beri dostum
(F.Hüsnü Dağlarca) Ziya Gökalp Behçet Necatigil

 

S.9. Aşağıdaki şiirlerle ilgili özellikleri boşluklara yazınız. (5+5=10 p.)

Ala gözlerini sevdiğim dilber!
Ben güzel görmedim senden ziyade.
Bilmem huri misin göklerden iner
Bugün güzelliğin dünden ziyade (Karacaoğlan)

Nazım Şekli:

Nazım Türü:

Nazım Birimi:

Durak ve ölçüsü:

Teması:

Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı
Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı

Bezm-i aşk içre Fuzûlî nice âh eylemeyen
Ne temettu bulunur bende sadâdan gayrı

Nazım Şekli:

Nazım Birimi:

Nazım Ölçüsü:

Konuları:

Ait olduğu gelenek:

 

10-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.85+5=10p

a-Aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?

A) Gazete yazıları

B) Ansiklopedi bilgileri

C) Keloğlan Masalları

D) Yeme tarifleri kitabı

E) Bilgisayar kullanım kitapçığı

b-Aşağıdakilerin hangisi konularına göre koşma türleri arasında yer almaz?

A) Güzelleme B) Ağıt C) Taşlama D) Koçaklama E) Mersiye

 

2007-2008 TÜRK EDEBİYATI 9-İ 2.2.A CEVAP ANAH

09/02/2010

Sınav Komisyon Başk. Üye Üye

…………………………………                                                                             …………………………………..                                                                                      …………………………………..

KEŞAN İLHAMİ ERTEM TİCARET MESLEK VE ANADOLU TİCARET LİSESİ

2

009-10 EĞİTİM ÖĞRETİMYILI ŞUBAT DÖNEMİ 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI CEVAPLARIDIR

1. Necip Fazıl Kısakürek

2. Olay Hikâyesi: (Maupasant) Ömer Seyfettin, R.Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi, Refik Halit vs.

Durum Hikâyesi: (Çehov) Memduh Şevket, Sait Faik, Tarık Buğra, Orhan Kemal vs.

3. Güller kızarır utancından o gonca gül gülünce Güller kızarır utancından, gül gülünce, sümbül bükülür kıskancından: Teşhis

Sümbül bükülür kıskancından kâkül bükülünce Gül-gonca-sümbül : Tenasüp

4. Manzum eser- şiir- Sessiz Gemi

Mensur eser- düz yazı- Gençliğe Hitabe

Güzel sanatlar-bale- Kuğu Gölü

Metin – haber yazısı- Milliyet Gazetesi

Kurmaca- edebi metin- Hary Potter

5. Kahraman Bakış Açısı: Anlatıcının olayın kahramanı olduğu anlatımdır. Birinci kişili anlatım kullanılır. Olay kendi başından geçtiği için her türlü ayrıntı hakkında bilgi sahibidir.

6. _ “-ür” tam kafiye

_ Temayı

_Olay, zaman,yer,kahramanlar

_Dörtlük, beyit

_ Edebiyat

7. Göstermeye dayalı edebi metinler:tiyatro

Anlatmaya dayalı edebi metinler:roman

8. Epik – Didaktik – Pastoral

9.

Nazım şekli: Koşma Nazım şekli: Gazel

Nazım türü: Güzelleme Nazım birimi: Beyit

Nazım birimi Dörtlük Ölçü: Aruz

Ölçüsü ve durak yeri:6+5=11 Gelenek: Divan Edebiyatı

Konusu: Aşk Konu: Aşk, şarap, tabiat vs.

10. a. C b.E

09/02/2010

Sınav Komisyon Başk. Üye Üye

………………………………………………..                                              ……………………………………                                                                 ……………………………………