ANADOLU İ.H.LİSESİ COĞRAFYA 1. DÖNEM 2 ORTAK YAZILISI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………..ANADOLU İ.H.LİSESİ COĞRAFYA 1. DÖNEM 2 ORTAK YAZILISI

10/ A

ADI SOYADI:

SINIFI: NO:

1. Ekvatoral iklimin görüldüğü bölgelerin doğal bitki

örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savan

B) Tundra

C) Maki

D) Orman

E) Bozkır

2. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe ve Ekvator’dan

kutuplara doğru gidildikçe bitki topluluklarının kuşaklar

halinde farklılık gösterdiği görülmektedir.

Bu durum bitki örtüsünün dağılışına etki eden faktörlerden

hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Nem

B) Eğim

C) Rüzgar

D) Sıcaklık

E)Toprak özellikleri

3. Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların ortak

özelliği olarak gösterilebilir?

A) İklimin etkisiyle oluşmaları

B) Demiroksit minerali barındırmaları

C) Dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmaları

D) Mineral madde yönünden fakir olmaları

E) Horizonlarının sıralı bir şekilde bulun

4. I. Litosol

II. Regosol

III.Alüvyal

IV.Terra-rossa

V. Podzol

Yukarıda verilen toprak tiplerinden hangilerinde

toprak horizonları sıralı bir şekilde bulunur?

A) I. ve II.

B) I. ve III.

C) II. ve IV.

D) III. ve V.

E) IV. ve V.

5. Eğimli arazilerin etek kısımlarında ufalanan malzemelerin

birikmesiyle oluşmuş toprak türü aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Hidromorfik

B) Rendzina

C) Laterit

D) Regosol

E) Kolüvyal

6. Bir yerde aşağıdaki topraklardan hangisinin yaygın

olarak bulunması o yerde akarsuların biriktirme

faaliyeti yaptığına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Regosol topraklar

B) Laterit topraklar

C) Rendzina toprakları

D) Çernezyomlar

E) Alüvyal topraklar

7. Aşağıda verilen azonal topraklar ve oluşumunda

etkili olan etken eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Alüvyaller- Akarsular

B) Kolüvyaller- Dalgalar

C) Regosoller- Volkanizma

D) Morenler- Buzullar

E) Lösler- Rüzgarlar

8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfusun dağılışı

üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri değildir?

A) İklim

B) Bitki örtüsü

C) Yer şekilleri

D) Su kaynakları

E) Tarımsal faaliyetler

9. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk nüfus sayımı hangi

padişah zamanında yapılmıştır?

A) II.Mahmut

B) IV. Murat

C) I.Selim

D) Abdülhamit

E) Fatih Sultan Mehmet

10. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfus artış hızının

azalmasında etkili değildir?

A) Kadınların çalışma hayatına daha fazla katılması

B) Sanayide insan gücüne olan ihtiyacın azalması

C) Tarımda makine kullanımın artış göstermesi

D) Doğum kontrol yöntemlerinin gelişmesi

E) Bebek ölümlerinin azalmas

11. Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiği

üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır.

Bu sırçama dönemlerinden birincisi üzerinde aşağıdakilerden

hangisi etkili olmuştur?

A) İnsanların kesici aletler yapmayı öğrenmesi

B) Hizmet sektörünün gelişme göstermesi

C) Göçebelikten yerleşik hayata geçmesi

D) Devletler arası savaşların azalması

E) Sanayi Devrimi’nin yaşanması

12.

13. Ormanların dünya üzerinde yukarıda görülen değişikliğe uğraması neye bağlıdır? Sebebini yazınız?(20 puan)

14.Nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız.(20 ouan)

NOT:TEST SORULARI 5’ER PUANDIR.

ABDURRAHMAN YÜCEDAĞ ZEYNAL TURAN İLKAY DİLEK GELİR

Coğrafya öğretmeni Coğrafya öğretmeni Coğrafya öğretmeni