COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI

………………… AİHL 2014-2015 ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI

1-Aşağıda verilenlerden hangisi doğal unsurlar arasında Sayılamaz?

A) Yağmur B) Toprak C) Kayaç D) Sıcaklık E) Yerleşme

2-Renklendirme yöntemi ile çizilmiş Türkiye fiziki haritasında

kahverengi tonların geniş alan kaplaması aşağıdakilerden

hangisinin sonucudur?

A) Platoların geniş yer kaplaması

B) Bozkır alanlarının fazla olması

C) Yükseltinin fazla olması

D) Dağların doğu – batı doğrultusunda uzanması

E) Karstik arazinin yaygın, düzlüklerin geniş yer alması

3- İç Anadolu Bölgesinin 1/1.000.000 ve 1/2.000.000 ölçeklerle çizilmiş iki ayrı haritasında aşağıdakilerden hangisinin benzer olduğu söylenebilir?

A) Coğrafi koordinatları

B) Ayrıntıyı gösterme durumları

C) Akarsuların haritadaki uzunlukları

D) Haritaların boyutları

E) Haritadaki bozulma oranları

4-Herhangi bir bölgenin haritası çizilirken aşağıdaki ölçeklerden hangisi kullanıldığında ayrıntı daha fazla olur?

A) 1/1.000.000 B) 1/500.000 C) 1/200.000 D) 1/100.000

E) 1/50.000

5-Aynı bölgeyi gösteren ölçeği aynı iki farklı haritanın lejantlarının

farklı olması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Gerçek alanlarının farklı olması

B) Kullanım alanlarının farklı olması

C) Coğrafi koordinatlarının farklı olması

D) Yükselti değerlerinin farklı olması

E) Ayrıntıyı gösterme güçlerinin farklı olması

6-Bir Türkiye Fiziki Haritası’nda aşağıdaki illerden hangilerinin

yer aldığı alanlar aynı renkle gösterilebilir?

A) Erzurum – Bursa B) Antalya – Adana

C) Edirne – Hakkari D) Adapazarı – Erzurum

E) İzmir – Konya

7-Aynı boyuttaki kağıtlara çizilen bir Türkiye Fiziki haritası

ile Dünya Fiziki haritası arasındaki en önemli benzerlik

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gösterilen gerçek alan

B) Kuşbakışı görünüm

C) Ayrıntı gösterme gücü

D) İzohipsler arasındaki yükselti farkı

E) İki kent arasındaki harita uzunluğu

8-Asya Kıtası’nın haritasını çizmek için, aşağıdaki ölçeklerden

hangisi kullanılırsa, daha çok kağıt kullanılmış

olur?

A) 1/2.000.000 B) 1/1.800.000

C) 1/750.000 D) 1/ 600.000 E) 1/400.000

9-Haritalar hiç bir zaman tam gerçeği yansıtmazlar.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın geoid şekli

B) Dünya’nın günlük hareketi

C) Harita yapımındaki teknik hatalar

D) Suların çok daha fazla yer kaplaması

E) Dünya’nın hacminin fazla olması

10-Bir ülkenin 1/1.500.000 ölçekli haritası 1/500.000 ölçekle

tekrar çizildiğinde aşağıdakilerden hangisi değişmez?

A) Haritanın ayrıntıyı gösterme gücü

B) Haritanın boyutları

C) Haritanın küçültme oranı

D) Haritanın çizik ölçeği

E) Haritanın yön durumu

11- Haritada yüzey şekillerinin gösterilmesinde çeşitli yöntemler

kullanılır. Bu yöntemlerden hangisi ile yerşekilleri gerçeğine

en uygun çizilir?

A) İzohips yöntemi

B) Renklendirme yöntemi

C) Tarama yöntemi

D) Gölgelendirme yöntemi

E) Kabartma yöntemi

12-

I. Alan bulma

II. Yön belirleme

III. Konum belirleme

IV. Eğim hesaplama

V. Yükselti belirleme

Türkiye siyasi haritasında yukarıdakilerden hangileri

hakkında bilgi alınamaz?

A) I ve II B) I ve III C) II ve V

D) III ve V E) IV ve V

13- Bir çizimin haritada olması gereken unsurları maddeleyiniz.

14- Ölçek nedir?Haritalarda kaç şekilde ifade edilir?

15-İklim şartları insan yaşayışını hangi konularda etkiler ,maddeleyiniz.

16- 1/600.000 ölçekli haritada 20 cm gelen demiryolu uzunluğu gerçekte kaç km’dir?

17- 625km 2 lik Beyşehir gölünü haritamızda 25 cm2 olarak ölçüyoruz.Bu haritanın ölçeği nedir?

18- Coğrafyanın tanımını yapınız.

19-BOŞLUKLARA UYGUN KELİMELERİ YAZINIZ.

*Büyük ölçekli haritalarda

………………………………. gösterme gücü artar.

* Haritalarda renklendirme metodunda

0-200 m. arası …………… renk ile gösterilir.

*Küçük ölçekli haritalarda hata payı……………… dır.

*Büyük ölçekli haritalarda kullanılan kağıt miktarı

…………… küçük ölçekli haritalarda

…………. dır.

20-Aşağıdaki terimlerin anlamlarını örnekteki gibi yazınız.

Litoloji: Taş bilimi

Klimatoloji:

Hidrografya:

Jeomorfoloji:

Limnoloji:

Pedoloji:

NOT: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 5 PUANDIR.

BAŞARILAR