DiL ve ANLATIM DERSi 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

ANADOLU LİSESİ

2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

DiL ve ANLATIM DERSi 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

-SORULAR-

1.Konferansla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
DDD
A) Bir dinleyici kitlesi karşısında yapılan bir konuşma türüdür.
B) Ağırbaşlı, belirli bir amaca yönelik bilimsel nitelikli konuşmalardır.
C) Bilim, sanat, teknoloji gibi konularda yapılan bilgilendirmeye yönelik konuşmalardır.
D) En başat ve belirleyici özelliği didaktik olmaması, duygusal ve coşkusal bir ton taşımasıdır.
E) Süre yönünden dinleyicilerin sabrını taşırmayacak,onları yormayacak denli kısa olmalıdır.

2.Aşağıdakilerden hangisi tartışma türlerinden biri değildir?


A) Panel B) Forum C) Münazara D) Konferans E) Açık oturum

3.Aşağıdakilerden hangisi paneli forumdan ayıran bir özelliktir?
EEE
A) Belirlenen konu üzerinde farklı düşüncelerin dile getirilmesi
B) Çoğunlukla sınırlı sayıda izleyicinin bulunmasa
C) Bir başkan tarafından yönetilmesi
D) Sosyal ve güncel nitelikli konuların seçilmesi
E) Dinleyicilerin, konuya ilişkin görüş belirtmesine olanak tanınmaması

4.Aşağıdakilerden hangisi sunum anında uyulması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Belge, grafik ve slaytlar kullanmak
B) Sunum yerinde prova yapmak
C) Ciddi, ağırbaşlı derli toplu bir görüntü sergilemek
D) Açık, kısa ve etkili cümlelerin yazılı olduğu slaytlar kullanmak
E) Ses tonunu, jest ve mimiklerini konuya uygun olarak kullanmak

5.Karşıt görüşlü iki grubun önceden belirlenen bir konuda düşüncelerini bir jüri ve dinleyici topluluğu önünde savunmasına —- denir. Özellikle ilk ve orta öğretim öğrencileri arasında başvurulan bir yöntemdir. Öğrencilerin savunma yeteneklerini ortaya çıkaran ve geliştiren bir çeşit sözlü anlatım yarışmasıdır.


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
DDD
A) sunum B) forum C) sempozyum D) münazara E) konferans

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağdaşıklıkla ilgili bir anlatım bozukluğu yoktur?
BBB
A) Zekâsını farkında olduğunu belirten davranışlar sergiliyordu.
B) Betimleme bir yazın türü değil, bir anlatım yoludur.
C) Okulu bitirince öğretmen olarak doğduğu kasabada çalışmaya başladı.
D) Yazarın, okuru hemen sarıveren çok içten, samimi bir anlatımı vardı.
E) Eminim ki bunca gürültü patırtı en çok onu üzmüş olsa gerek.

7.Aşağıdakilerden hangisi bir yazıya başlamadan önce yapılması gerekenlerden biri değildir?
EEE
A) Ne hakkında yazacağını belirlemek
B) Yazının yazılış amacını belirlemek
C) Farklı bilgi kaynaklarından yararlanmak
D) Toplanan bilgileri kısa notlar hâline getirmek
E) Diğer kaynaklardan elde edilen bilgileri olduğu gibi kullanmak

8. Bir kaynakçada aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
EEE
A) Yararlanılan kaynakların adı
B) Faydalanılan kaynağın yazarı
C) Kaynağın basım yeri ve tarihi
D) Kaynağın hangi yayınevince yayımlandığı
E) Yararlanılan kaynağın yazarının ne zaman öldüğü

9.Yazıda geçen herhangi bir söz veya sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan aydınlatıcı, ek bilgiler içeren ya da kaynak belirten yazılara —- denir. Böylece o yazıda başka kaynaklardan da yararlanıldığı, yazının rastgele değil, ciddi bir araştırma sonucu yazıldığını gösterir.


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
AAA
A) dipnot B) not tutma C) özet yapma D) otobiyografi E) bibliyografya

10. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının hazırlık aşamasında bilgi toplamak için başvurulan yöntemlerdenbiri değildir?
EEE
A) Not almak
B) Özet çıkarmak
C) Alıntı yapmak
D) Okuyup araştırmak
E) Yazının okur üzerindeki etki gücünü ölçmek

11. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazıda olmasıgerekenlerden biri değildir?
CCC
A) Giriş bölümünde konunun ortaya konması
B) Gelişme bölümünde konun kapsamlı bir şekilde ele alınması
C) Söz oyunlarıyla dolu, süslü, sanatlı bir dil kullanılması
D) Yararlanılan kaynakların dip not olarak verilmesi
E) Sonuç bölümünde konunun toparlanıp özetlenerek bir sonuca ulaştırılması

12. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde, bilimsel bir yazıya hazırlık yapılırken başvurulan bilgi toplama kaynaklarından biri değildir?
AAA
A) Efsaneler B) Internet C) Gazeteler D) Dergiler E) Ansiklopediler

13. Aşağıdakilerden hangisi bir anlatımın hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
EEE
A) Konu seçmek B) Bilgi toplamak C) Amaç belirlemek

D) Sentez yapma E) Eleştirileri yanıtlamak

14.İslamiyet’in kabulünden önce Türklerin, başka hiçbir toplumun etkisinde kalmamış bir dilleri ve edebiyatları vardı. Her ilkel edebiyatta olduğu gibi bu edebiyatta da şiirle büyü birlikte yürümekte ve dinsel törenler, önemli bir yer tutmaktaydı. Bunun yanı sıra ozan, baksı, şaman gibi adlarla anılan şairlerde olağanüstü güçler bulunduğuna inanılırdı. Çoğu ortak ve sözlü ürünlerden oluşan bu edebiyatın en önemli bölümünü destanlar oluşturmaktaydı.


Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Türk dilinin en eski ürünleri
B) Eski Türk şiirinin özellikleri
C) Eski Türklerde edebiyat
D) Edebiyat ve dinsel törenler
E) Türk toplumunda şairlerin yeri

15.Sanatın amacı, kişinin düşüncesini, duyarlığını geliştirmek; ona, dünyaya ve insanlara insanca bakma, sezme, kavrama gücü kazandırmaktır. Sanat ürünlerine ilgi duymayan, hayali işlemeyen, başkalarının acılarına, dertlerine ortak olmayan bir bilim adamı, bir yargıç, bir yönetici düşünelim; ne yararı olur bunların
toplumlarına, insanlığa? İnsanın, insan sevgisiyle yoğrulmadığıtoplumlarda bütün yönleriyle ilkellik egemen olmaz mı?

Yukarıdaki parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) Sanat ve Düş Gücü B) Sanat ve İnsan C) Sanat ve Yaratıcılık

D) Sanatın Gelişimi E) Sanatın Doğuşu

16.Ben, herkesin alışkın olmadığı, farklı bir evde büyüdüm. Babam ve ağabeyim profesyonelce olmasa da resimle ilgileniyorlardı. Dayım da odasında sürekli bir şeyler yazardı. Yani evin içinde resim, kitap, dergi hep vardı. Böyle bir havayısoluyunca insan kendiliğinden sanata ilgi duyuyor. Dolayısıyla birçok sanat dalına olan ilgim, eğitimimin evde başlamış olmasından kaynaklanıyor. Çünkü insan, evinde ne görüyorsa onu yapıyor. Ben de yaşama, yıllardır bir ressamın, yazarın gözüyle bakıyorum.


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sanatta başkaları örneksenerek başarılı olunabilir.
B) Resim, küçük yaşta başlanıldığında başarı kazanılabilecek bir sanat dalıdır.
C) İnsanın yetişmesinde, yakın çevre önemli bir etkendir.
D) Çocukların sanata yönlendirilmesinde ailenin yol göstermesi gerekir.
E) Çocuklar, yeteneklerini geliştirmeleri için yüreklendirilmelidir.

17.

Dört kişi parkta çektirmişiz,
Ben, Orhan, Oktay, bir de Şinasi…
Anlaşılan sonbahar
Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli
Yapraksız arkamızdaki ağaçlar…
Babası daha ölmemiş Oktay’ın,
Ben bıyıksızım,
Orhan, Süleyman Efendi’yi tanımamış


Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir?
CCC
A) Park B) Zaman C) Fotoğraf D) Ağaçlar E) Mevsimler

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üslupla ilgili bir özelliğe değinilmemiştir?


A) Sağlam bir roman tekniğinin yanı sıra canlı, en az sözcükle çok şey anlatmayı amaçlayan, yoğun bir anlatımı vardı.
B Şiirlerindeki, okurun değişik duygularını etkileyen imgeleri, sıradan sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek oluştururdu.
C) Yapıtlarındaki karakterler, halk arasından seçilmiş, zengin bir duygu dünyası olmayan, tek boyutlu kişilerdi.
D) Şiirlerini oluştururken sözcükleri, ses, anlam ve çağrışım yönünden sıkı bir değerlendirmeden geçirerek kullanırdı.
E) Betimlemelerinde gözlem gücü ağır basar, özentili ve coşkulu bir söyleyişten özellikle kaçınırdı.

19. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur?


A) Yeni öykücüler arasında Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var.
B) Başka öykülerini de dergilerde okumuştum ama bunu hepsinden güzel buldum.
C) Bunda, tiplerin çok canlı, öykülerinin otobiyografik olmasının da etkisi var.
D) Bir bakıma, bu son iki kitabı birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir.
E) Birçok yeni öykücünün, buna gereğinden fazla önem verdiğini gördük.

20. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre, sınırlandırılmış bir konudur?
DDD
A) Güzel sanatlar
B) Türk edebiyatı
C) Dünya ekonomisi
D) Ömer Seyfettin’in öykü anlayışı
E) Tiyatro sanatı

21. Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan anlatım kullanılmıştır?
EEE
A) Ali’nin söylediğine göre, öğrenciler kütüphaneye geçen hafta gitmiş.
B) Toplantıda kimi veliler, okulun eğitim sisteminden memnun olduklarını dile getirmişler.
C) Törende yapılan konuşmalarda, kültürün ulusları bir arada tutan bir harç olduğundan söz edilmiş.
D) Usta sanatçı, yetenekli gençlere her zaman destek olduğunu anlattı.
E) Genç sanatçı, eserlerimde gözlemlerimden yararlanıyorum, dedi.

22. Anaokuluna yeni başlayan öğrencilerin birbirleriyle uygunluk içinde olması çok iyi.


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisianlatım bozukluğuna yol açmıştır?
DDD
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

23.Dişçiye hiç ya da çok seyrek gidiyorlar.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?


A) “dişçiye”den sonra “ya” sözcüğü getirilerek
B) “çok” sözcüğü atılarak
C) “seyrek” yerine “az” sözcüğü getirilerek
D) “gidiyorlar” yerine “gitmezler” sözcüğü getirilerek
E) “hiç” yerine “ya hiç gitmiyorlar” sözü getirilerek

24. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin oluşabilmesi içindikkate alınan ilkeler arasında yer almaz?
DDD
A) Bağlaşıklık B) Bağdaşıklık C) Bağlam D) Evrensellik E) Hâlin gereği

25. Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözlerden hangisi alışılmış bağdaştırmadır?
AAA
A) Zerrelerim çözülmüş gibi sesler veriyor,
Ben
sıcak bir denize inen buzdan bir dağım
B) Kuytu ormanları, tenha bağları
Geziyor mevsimin
yorgun rüzgârı
C) Saçlarını çözerek
hülya dizinde, tel tel
Bugün güllerle örmek, yarın menekşelerle
D) İçenler
sihirli pınarlarından
Şöyle bir silkinir, ceylan olurlar
E) Bir renge girdi eşya
günün altın tasında
Bu kızıl kâinatın gezerken ortasında

SORU

SEÇENEK

 

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D

21

A

B

C

D

22

A

B

C

D

23

A

B

C

D

24

A

B

C

D

25

A

B

C

D