DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.DÖNEM 12.SINIFLAR 2.ORTAK SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı……………………………

Sınıf ve No: …………………….

ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ I.DÖNEM

12.SINIFLAR II.ORTAK SINAV SORULARI –

AAAAAAAAA

Aldığı Not:

1-şağıdaki boşluklara uygun terimlerle tamamlayınız. (2+2+2+2+2)=10 puan.

a-Hz. Peygamberi doğru anlamak için O’nun ——————— ve ————————–yönünü iyi bilmek gerekir.

b-İslam dünyasında en çok tanınan ve kabul gören altı hadis kitabına———————————adı verilir.

c-Hz. Muhammed (sav) ‘in sözleri, davranışları ve uygun görüp onayladığı işlere ————————-denir.

d-İslam dinin iki temel kaynağına————————————-ve ———————————-denir.

e-Peygamberimiz “Haccın nasıl yapılacağını benden öğrenin.” Buyurmuştur. Bu cümle Hz. Muhammed (sav) ‘in —————————sünnetine örnek olarak verilebilir.

2- “SÜNNET KURAN-I KERİMİ TEYİD EDER” cümlesinde anlatılmak istenen nedir? Örnekle açıklayınız. 10 p.

3-“İslam Bilginlerinin çoğunluğuna göre sünnet Kuran-ı Kerimde belirtilmeyen konularla ilgili yeni hüküm de koyabilir.”

Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen nedir? Bir örnekle açıklayınız. (10)

5-Başlıca Hadis kaynakları hangileridir? İsimlerini tablo haline yazınız. ( 5 puan )

6- Peygamberimizin söylediği söz, davranış ve uygulamalara ne denir?

a) Hadis b) Fıkıh c) Sünnet d) Kelam e) Farz

7-Günümüze kadar ulaşmış hadis konusundaki en meşhur altı eserin genel adı nedir?

a) Sahih-i Buhari b) Camiüs sagir c) Kütüb-ü sitte

d) Süneni Tirmizi e) Sahih-i Müslim

8-Aşağıdakilerden hangisi başlıca hadis kaynaklarından biri değildir?

a)Sahih-i Buhari b)Sünen-i Ebu Davud c)Sahih Müslim

d)Sünen-i İbni Mace e)Sünen-i ihya-i Ulumid din

9-Aşağıdakilerden hangisi sünnet için söylenemez?

a) Sünnet Hz. Peygamberin takip ettiği yoldur.

b) Sünnet Hz. Peygamberin hayatında prensip haline

getirdiği fiillerdir.

c) Sünnet Kur’an’ın bir açıklaması ve uygulamasıdır.

d) Sünnet Hz. Peygamberin yalnızca takrirlerinden ibarettir.

e) Sünnet Hz.Peygamberin hayatında prensip haline getirdiği davranışlardır.

10- Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi yer almaz?

a)Yüce bir ahlak sahibi olması

b)Müminlere çok merhametli olması

c)Nazik ve yumuşak kalpli olması

d)İnsanlar arasından seçilmiş olması

e)Yeme, içme ve giyim tarzı

11-Aşağıdakilerden hangisi sünnetin dini anlamlarından birisi değildir?

a)Hz. Peygamberin sözleri

b)Hz. Peygamberin davranışları

c)Sahabelerin yaptığı peygamberimizin onayladığı uygulamalar

d)Peygamberimizin diğer devlet başkanlarına gönderdiği mektuplar

e)Peygamberimizin fiili sünnetleri.

12-Peygamberimizin““Ben size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda Selamı yayınız ”buyurdu. Bu aşağıdakilerden hangi sünnete örnektir?

a) Takriri Sünnet b) Fiili sünnet c) Sözlü sünnet

d) Takdiri sünnet e) Yazılı sünnet

13-“Allah’ın resulünde sizin için güzel örnekler vardır.” Ayetiyle ne anlatılmak istenmektedir?

a) Peygamberler de bizim gibi insandır.

b) Peygamber Allah’tan vahiy alırlar.

c) Peygamberler mucize gösterirler.

d) Allah’ın insanlara peygamber gönderdiği.

e) Elçiler yaşantılarıyla bizlere örnek olurlar

14- Büyük Hadis Bilgini Ahmet Bin HANBEL’in Hadis kitabının ismi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Muvatta b) Müsned c) Sünen-i Ahmet

d) Sünen-i Davut e) Sahih-i Buhari

15 “Benim sizlerle olan misalim aynen şuna benzer. Yanan bir ateşe uçan kelebekleri ve böcekleri tutmaya çalışan bir adam gibi. O kişi nasıl onlar yanmasın diye mücadele verirse ben de sizin için uğraşırım” Yukarıdaki hadiste peygamberimizin insanlar için hangi yönü üzerinde durulmaktadır?

a)Müjdeleyici oluşu b)Rahmet oluşu c)Uyarıcı oluşu

d)Kur’an’ı açıklayıcılığı e)Güvenilir oluşu

16-eygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadis-i Şerifleri’nin büyük bir çoğunluğu “Kütübü Sitte” olarak bilinen altı hadis kitabındadır. Bu altı kitabın hangisinde eşleştirme yanlış yapılmıştır?

a-Sahih-iBuhari–Yazarı:İmamBuhari,
b-Sahih-iMüslim–Yazarı:İmamMüslim,
c-Sünen-iEbuDavut–Yazarı:EbuDavut,
d-Sünen-Malik–Yazarı:İbn-iMace,
e-Sünen-iTirmizi–Yazarı:İsaİbniSevreEt-Tirmizi,

17-“Tasnif-üs sünne “ ne demektir? Açılayınız 5 p.

18- İslam Medeniyetinde “TEDVİN-ÜS SÜNNE ” kaçıncı asırda yapılan çalışmalardandır ?

a) Hicri I.asır b) Hicri II.asır c) Hicri III.asır

d) Hicri IV.asır e) Hicri V.asır

Süre 40 Dk.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Zümre Öğretmenleri