DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. SINAV SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi, ameli-fıkhi bir mezhep değildir?

a) Malikilik b) Şafiilik

c) Haricilik d) Hanbelilik e) Hanefilik

2. Aşağıda mezhepler hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Mezhepler, Müslümanlar için bir kolaylıktır.

b) Mezhepler din değil, dinin yorumudur.

c) Coğrafi sebepler, mezheplerin oluşmasında bir etkendir.

d) Mezhepler ve din anlayışları evrenseldir.

e) Kültürel sebepler mezheplerin oluşmasında bir etkendir.

3. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sistematik biçimine ne denir?

a) Tarikat b) Mezhep

c) Tasavvuf d) Meşrep e) Cemaat

4. Aşağıdakilerden hangisi mezhepleri ortaya çıkaran sebeplerden biri değildir?

a) İnsan yapısı b) Kültürel sebepler

c) Sosyal sebepler d) Dini metinler

e) Bireysel sebepler

5. Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerden biridir?

a) Hanefilik b) Şafiilik

c) Malikilik d) Eş’arilik e) Caferilik

6. Hz. Muhammed’in vefatından sonra halifeliğin Hz. Ali’nin hakkı olduğuna inanan, daha sonraki halifelerin de O’nun soyundan gelmesi gerektiğini savunan kişi ve guruplara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şiilik b) Malikilik

c) Eş’arilik d) Caferilik e) Maturîdilik

7. İnsanların bir mezhebe ait olmalarına neden olan en temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Siyasi çevre b) Sosyal ve kültürel çevre

c) Coğrafi şartlar d) Ekonomik çevre e) Mesleki çevre

8. Aşağıda mezhepler hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Mezhepler insan yapısının özelliklerinden kaynaklanmıştır.

b) Mezhepler İslâm tarihindeki düşünce ekolleridir.

c) Mezhepler dini konularda kesin bağlayıcıdırlar.

d) Mezhepler dinin farklı anlaşılma biçimleridirler.

e) Mezhepler tarihe ve zamana bağlı olarak oluşmuşlardır.

9. Fıkıhta Hanefi Mezhebinin görüşlerini benimseyen itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eş’arilik b) Mutezile

c) Haricilik d) Maturidîlik e) Malikîlik

10. Sıffin Savaşı’nda Hakem Olayı sebebiyle ortaya çıkan mezhep hangisidir?

a) Hanbelîlik b) Mutezile

c) Şiilik d) Caferilik e) Haricilik

11. Aşağıdakilerden hangisi İslâm Düşüncesindeki yorumları birleştiren unsurlar arasında yer almaz?

a) Hilâfet b) Tevhit

c) Nübüvvet d) Ahiret e) Kur’an

12. Aşağıdakilerden hangisi kaderle ilişkilendirilen kavramlardan biri değildir?

a) Ecel b) Niyet

c) Tevekkül d) Küllî İrade e) Cüz’î İrade

13. Aşağıda belirtilen namazlardan hangisinin cemaatle kılınması zorunludur?

a) Sabah namazı b) Yatsı namazı

c) Sünnet namazlar d) Teravih namazı e) Cuma namazı

14. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin bireysel faydalarından biri değildir?

a) Temizlik b) Huzur

c) Sosyal Adalet d) Güven e) Sorumluluk

15. Hz. Muhammet: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan daha üstündür” demiştir. Bu sözle verilmek istenen mesaj aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almamıştır?

a) Cemaatin önemi b) Yardımlaşma-kaynaşma

c) Birlik ve Beraberlik d) Namazın önemi e) Kardeşlik

16. İslâm dini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Son ilâhi dindir. b) Akla ve mantığa önem vermiştir.

c) Evrenseldir. d) Şekilcidir. e) Özgürlükçüdür

17. İslam inancına göre öldükten sonra ruh ve bedenle birlikte yeniden dirilişe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mahşer b) Ecel

c) Sûr d) Mîzan e) Sırat

18. Aşağıdakilerden hangisi bir peygamber değildir?

a) Hz. Yakup b) Hz. Yusuf

c) Hz. Ali d) Hz. İbrahim e) Hz.İsa

19. Aşağıdakilerin hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?

a) Kanatlıdırlar b) Hızlı hareket ederler

c) Nurdan yaratılmışlardır d) Günah işlemezler

e) Ateşten yaratılmışlardır

20. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sıfatlarından biri değildir?

a) Görmek b) İşitmek

c) Konuşmak d) Bilmek e) Okumak

NOT: Her soru 5 puandır. Doğru cevapları aşağıdaki uygun kutucuklara işaretleyiniz. Başarılar dilerim.

Adı Soyadı: Sınıf ve No:

1

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

CEVAP ANAHTARI:

1.C

2.D

3.B

4.E

5.D

6.A

7.B

8.C

9.D

10.E

11.A

12.B

13.E

14.C

15.D

16.D

17.A

18.C

19.E

20.E