DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 12. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILISI

Adı: 2012-2013 DERS YILI

Soyadı: KIRIKKALE ANADOLU LİSESİ

Sınıf: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

No: 12. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILISI

NOT: İlk 11 sorunun 5 puan,12. soru 25, 13. soru 20 puan değerindedir. Cevaplarınızı soru üzerine işaretleyiniz. BAŞARILAR..

SORULAR

 1. İslam dininin yorumlanmasında daha çok ahlâkî yaklaşımı benimseyen düşünceye ne ad verilir?

a) İtikadî düşünce b) Fıkhî düşünce

c) Tasavvufî düşünce d) Skolâstik düşünce

 1. Aşk ve sevgi ile erdemli olmak isteyen kişi benlikten vazgeçmeli. Kanaatkâr olup ümitsizliğe kapılmamalı…” Söylemleriyle, Orta Asya’nın sûfî yorumlarıyla İslamlaşmasında büyük pay sahibi olan kişi kimdir?

a) Mevlânâ b) Yunus Emre

c) Hacı Bektaş-ı Velî d) Ahmet Yesevî

 1. İnsanı birbirinden farklı kılan din, dil, ırk ve cinsiyet gibi bazı özellikler vardır ki bunlardan bir kısmı insanın tercihinde olan özellikler değildir. Bunlardan dolayı kimse hor görülemez veya yüceltilemez. İnsanın tercihinde olanlardan dolayı ise farklı olana -bir zararı söz konusu olmadığı sürece- saygı duymak gerekir.

Bu parçada anlatılanlara göre aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

a) Bir kısım farklılıklar Allah’ın takdiridir.

b) Her farklılık bir ayrılık nedenidir.

c) Üstünlük gözle görülür bir nedene bağlanamaz.

d) Kimi farklılıklar hayatın bir gerekliliğidir.

 1. Peygamberimizin aile bireylerine ne ad verilir?

a) Ehl-i Keyf b) Ashab-ı Kehf

c) Ashab-ı Beyt d) Ehl-i Beyt

 1. Kişinin iç dünyasına eğilerek kendisini yanlışa sevk eden duygulardan arınması için yapılan nefis terbiyesi sürecine tasavvufta ne ad verilir?

a) Seyr-ü sefer b) Küçük Cihad

c) Seyr-ü sülûk d) Mücaveze

 1. İslam düşüncesinde dini anlamada yorum farklılıkları vardır. Bu farklılıkların oluşmasına neden olan değişik etkenler mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a) Sosyal sebepler b) Siyasî sebepler

c) Teknolojik sebepler d) Coğrafî sebepler

 1. Alevîlik düşüncesinde devam ede gelen güzel geleneklerden biri de aralarında sosyal denklik bulunan iki kişinin kardeş ilan edilmesidir.

Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Muhasiplik b) Murakıplık

c) Ferraşlık d) Musahiplik

 1. Mevlevî ve Alevî dergâhlarında musikî eşliğinde yapılan ayinlerin isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Sema-Semah b) Mesnevî-Düvaz

c) Sema-Peyik d) Sena-Semah

 1. Tasavvufî düşünce yalnız başına İslam’ın bir ürünü değil, siyasî, dinî entelektüel ve ırkî özellikleri ile İslam tarihinin bir ürünüdür.” İfadesi ile asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tasavvuf sadece tarihî bir olgudur.

b) Tasavvuf İslam’ın kendisidir.

c) Tasavvuf bir dindir

d) Tasavvuf İslam ile özdeşleştirilemez.

 1. Ahi Evran’ın eşi Fatma Ana’nın kurduğu dünyanın ilk kadın teşkilatı olarak gösterilen teşkilatın adı nedir?

a) Bacıyân-ı Rum b) Ahilik

c) Bacıyân-ı Ahi d) Lonca

 1. İslam düşüncesinde farklı yorumları birleştiren unsurlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?

a) Tevhit b) Nübüvvet c) Tasavvuf d) Kur’an

(Peygamberlik)

 1. Farklılıklara rağmen birlikte yaşamak nasıl mümkün olabilir? Açıklayınız…

İhlâs sûresini yazınız

 1. Bismillâhirrahmânirrahîm.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sadullah GENÇ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Kendi keyfini tanrı edinen tipleri.. gözünde canlandırabilir misin? Hâlâ düşünüp ders almayacak mısınız?” Casiye:23