DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 11.SINIF 1.YAZILI SORULARI

………………………………………. LİSESİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM 11.SINIF I.YAZILI SORULARI

ADI : SOYADI : SINIF : NO :

1-İslam Tarihindeki ilk siyasi ayrılık hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır? (5)

a) Peygamberimizin vefatından sonra b) Hendek savaşından sonra c) Sıffin savaşından sonra

d) Mekke’nin fethinden sonra e) Hz. Ebubekir’in vefatından sonra

2-“İnsan ; yeryüzündeki canlı ve cansız bütün varlıklar üzerinde düşünerek Allah’ın varlığını ve birliğini bulabilir.Bu nedenledir ki kendilerine din tebliğ edilmemiş olan insanlar da Allah’ın varlığına inanmakla yükümlüdürler.” Bu görüşü savunan itikâdi mezhebin adına ———————————————————————denir. (5)

3- “—————————— “ İnsanın lehinde ve aleyhinde olan işleri bilmesine denir. (5)

4-Aşağıdakilerden hangisi İslam Düşüncesinde Yorumları Birleştiren Unsurlardan biri değildir? (5)

a)Tevhit b) Nübüvvet c) Kur’an-ı Kerim d) Hilafet e) Ahiret

5- İslam Düşüncesinde Yorumlar(Mezhepler) ———————————————————ve —————————————————————————şeklinde iki gruba ayrılmıştır. (5)

6-“La ilahe illallah “ şeklinde ifade edilen Allah’ı birleme ilkesine ————————————–denir (5)

7-“Peygamberimiz evlenecek olan kişilerin birbirlerinde aramaları gereken en önemli özelliğin aşağıdakilerden hangisi olduğunu belirtmiştir?

a) Güzel Ahlak b) Güzellik c) Soyluluk d) Zenginlik e) Aynı memleketli olma

8-Uzun bir süre ticaretle meşgul olduğundan fıkhın ticaretle ilgili konuları üzerinde önemle durmuş ve bu konudaki görüşlerini Kur’an-ı Kerim ve sünnetten delilleriyle birlikte ayrıntılı biçimde açıklamıştır. Özellikle fıkıh ilmindeki başarısı, çözümü zor gözüken meseleleri kolayca cevaplayabilmesi sebebiyle kendisine sonraları İmamı Âzam (Büyük İmam) denilmiştir.”

Parağrafta aşağıdaki mezheplerden hangisinin kurucusundan bahsedilmektedir? (5)

a)Caferilik b) Hanbelilik c) Malikilik d) Hanefilik e) Şafiilik

9- İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sistemleşmiş biçimine ne ad verilir? (5)

a) Tarikat b) İçtihat c) Cemaat d) Tasavvuf e) Mezhep

10- Hz. Peygamber’in vefatından sonra hilafetin kıyamete kadar Hz. Ali ve evlatlarına ait bir hak olduğunu iddia eden siyasi mezhebin adına ……………………………………………..denir.

11-Ameli Fıkhi Mezhepleri ve Siyasi itikadi mezhepleri tablo halinde ayrı ayrı yazınız. (10)

12-İslam Dininde Evlilik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) İslam dini tek eşliliği tavsiye eder b) Aile fertlerinin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları vardır.

c) Eşler birbirlerine karşı sadakatli olmalıdırlar d)Peygamberimiz” Nikah benim sünnetimdir” buyurmuştur.

e) Dinimizde nikah için şahitlerin önemi yoktur.

13- “—————————-” yaklaşmayın o hayasızlıktır ve kötü bir yoldur “ Bu ayet aşağıdaki terimlerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur? (10)

a) Kumara b)Zinaya c)İçkiye d)Yalana e) Harama

14-Aşağıdaki soruları D ya da Y şeklinde cevaplayınız. ( 10 )

a-Müteşâbih ayetler manası açık ve yoruma ihtiyacı olmayan ayetlerdir. (——)

b-Allah mekandan münezzehtir. O cisim değildir. (——)

c-İslamda tek eşlilik tavsiye edilmiştir. Peygamberimizin evliliklerinde özel hikmetler vardır.( ——)

d- Ailede bireylerinin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları vardır. (——)

e-Hiçbir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha değerli bir miras bırakamaz. (——-)

f-Allah katında en sevimsiz helal boşanmadır (——-)

15- İslam Bilginlerinin çoğunluğuna göre Şiilik ilk defa hangi olaydan sonra tarih sahnesinde görülmeye başlamıştır ? Cevap :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOT : ilk 10 soru 5 diğerleri 10 puandır. BAŞARILAR DİLERİM.