Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf Yazılısı

………………. Lisesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

9. Sınıflar

A: Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1- Hz. Davut ‘a gönderilen kutsal kitabın adı ……………………..dur.

2- Allah’ın Cebrail vasıtası ile Peygamberlerine gönderdiği ilahi buyruklarına ……… denir.

3- İslam alimleri , dinleri ; Hak dinler ve ………………. dinler şeklinde iki grupta incelemiştir.

4- Hz. Muhammet(sav), ………………. Şehrinde, …………… yılında doğdu.

5- Hz. Muhammet(sav)’in mübarek soyu kızı …………………… ile devam etmiştir.

B: Aşağıdaki soruların doğru şıklarını işaretleyiniz.

6- Aşağıdakilerden hangisi ilahi olmayan dinlerdendir.

a) Hıristiyanlık b) Budizm c) Yahudilik d) İslamiyet

7- Sinagog, Yehova, Sebt Günü, Haham …gibi terimler hangi dine aittir?

a) Musevilik b) Hıristiyanlık c) Mecusilik d) İslamiyet

8- İlkel toplumlarda yanaşması tehlikeli ve dokunulmazlıkları olan varlıklar için kullanılan terime ne ad verilir?

a) Şaman b) Mana c)Tabu d) Büyü

9- “Teslis” hangi dine ait bir kavramdır ?

a) Hıristiyanlık b) Budizm c) İslâmiyet d) Yahudilik

10- Peygamberimize Nur dağındaki Hira mağarasında inen ilk Kuran âyetleri hangisidir ?

a) Fatiha Sûresinin ilk beş âyeti. b) Alak Sûresinin ilk beş âyeti. c) İhlas Suresinin ilk Üç âyeti. d) İhlas Suresinin ilk beş âyeti.

11- Peygamberimizin vefat ettiği yer ve tarih aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

a) Mekke-622 b) Medine-622 c) Mekke-632 d) Medine-632

12- İslam Dinine girişi ve İslam’ı bir hayat biçimi olarak kabul etmeyi ifade için kullanılan cümleye ne denir?

a) Kelime-i Şehadet b) Kelime-i Tevhit c) Kelime-i Teslis d) Kelime-i Tecvid

13- İslam dinini diğer dinlerden ayırtan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Barış sever olması b) Evrensel olması c) Tek Allah inancı d) Son din olması

14- Hz.İsa’ya sağlığında iken inanan ve O’ndan sonra Hıristiyanlığı yaymaya çalışan 12 kişiye ne ad verilir?

a) Havari b) Yuhanna c) Konsül d) Protestan

15- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammet (sav)’e inanan ilk dört Müslüman’dan biri değildir?

a) Hz. Zeyd b) Hz. Hatice c) Hz. Ömer d)Hz. Ebubekir

C: Aşağıda verilmiş cümlelerin karşısına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz.

16- Budizm şu an yeryüzünde yaşanan en eski ilahi dindir. ( )

17- Hz. Muhammet(sav), M.622 yılında Medine’ye hicret etmiştir. ( )

18- Tevrat – Kuran – Mesnevi – Allah’ın gönderdiği kutsal kitaplardır. ( )

19- İslam’ın şartlarından birisi de meleklere inanmaktır. ( )

20- İncil Hıristiyanlara ait bir kutsal kitaptır. ( )

D: Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

21- İslam’ın Toplumsal Prensiplerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız.

22- İslam’ın şartlarını kelime-i şahadetle birlikte yazınız.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni