DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

………………………………..
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM
SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 1
Toplantının Öğretim Yılı : 2015 – 2016
Toplantının Dönemi : 1. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

: 01.09.2015 Saat: 09.30 – Öğretmenler Odası

Toplantının Başkanı

: (Branş Öğretmeni)

Toplantıya Katılanlar : ( Ders Öğretmenleri)

 

GÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış ve yoklama.

  2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması

  3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti

  4. 2014 – 2015 Eğitim-Öğretim yılı zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi

  5. Atatürk ilke ve inkılâplarının derslere yansıtılması

6. Öğretim Programına Göre Öğrenme Alanları ve Üniteleri ile Yıllık ve Günlük planların derslere nasıl yansıtılacağının tespiti

7. 9. 10. ve 11. Sınıflarda Okutulacak Olan Seçmeli Dersler İle İlgili Görüşlerin Belirtilmesi.

8. Yazılı sınavlarda sorulacak soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tespiti

9. Derslerde uygulanacak Yöntem ve Teknikler,

10. Proje ödevlerin konuları ve verilme takvimlerinin belirlenmesi,

11. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliğinin tespiti

12. Başarısız öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemlerin görüşülmesi

13. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama:

Zümre başkanı………….., 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının Milli Eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantıyı açtı.

Yazman olarak ise …………….seçildi.

2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması:

Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri zümre başkanı …………………………..tarafından okunarak açıklandı.
Bu kanuna
göre ilköğretim; 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti:

İlköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

a – Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına göre yetiştirmek;

b – Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayat ve üst öğrenime hazırlamak

c – Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini ve vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersinin genel ve özel amaçları, Talim ve Terbiye Kurulu’nun kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9-10-11-12.sınıflar) Öğretim Programı ders öğretmeni ……………………tarafından okunarak açıklandı;

4. 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılı Zümre Kararlarının Gözden Geçirilmesi:

2013–2014 Eğitim-Öğretim yılı zümre kararları başkan Şakir Çelik tarafından okunarak açıklandı.

Bu konuda söz alan ……………………….önceki yılın tüm sınıflarda oldukça başarılı bir şekilde geçtiğini ifade etti. Öğretmen olarak konuların anlatımından önce öğrencilerin sevgisini kazanmamız gerektiğini, çünkü öğrencileri tarafından sevilen öğretmenlerin daha iyi dinlendiğini bunun da derslerin iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Zümre Başkanı …………………..da söz alarak, özellikle öğrencilerin eğitim ve öğretim yılının sonuna doğru sıcakların yoğunlaşması ve sınavlar dolayısıyla devamsızlıkların arttığı, Yıllık Planlar yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlattı.

5. Atatürk İlke ve İnkılâplarının Derslere Yansıtılması:

Bu konuda söz alan ders öğretmeni……………………, Talim ve Terbiye Kurulu’nun kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9-10-11-12.sınıflar) Öğretim Programında Atatürkçülük ile ilgili konuların sınıflar ve üniteler bazında gösterildiğini yıllık planlar yapılırken bu konuların sınıflar ve üniteler bazında planlara yerleştirilmesinin uygun olacağını ifade etti.

6. Öğretim Programına Göre Öğrenme Alanları ve Üniteleri ile Yıllık ve Günlük planların derslere nasıl yansıtılacağının tespiti:

LİSE ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANLARI VE ÜNİTELERİ

ÖĞRENME ALANI

ÜNİTELER

9. Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

12. Sınıf

İnanç

İnsan ve Din

Allah İnancı

İnsan ve Kaderi

Dünya Hayatı

ve Ahiret

İbadet

Temizlik

ve İbadet

İslâm’da

İbadetler

İslam’da İbadetlerde İlkeler Ve İbadetlerin Faydaları

Tövbe

ve Bağışlama


Hz. Muhammed

Hz. Muhammed’in Hayatı

Kur’an’a Göre
Hz. Muhammed

Hz. Muhammed’in Örnekliği

Hz. Muhammed’i Anlama

Vahiy ve Akıl

Kur’an ve Ana Konuları

Kur’an

ve Yorumu

İslâm Düşüncesinde Yorumlar

İslâm Düşüncesinde Tasavvufî

Yorumlar

Ahlâk ve Değerler

Değerler

Haklar, Özgürlükler ve Din

Aile

ve Din

İslam

ve Barış

Din ve Laiklik

Laiklik

ve Din

Atatürk

ve Din

Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri

Atatürk

ve Din Öğretimi

Din, Kültür ve Medeniyet

İslamiyet ve Türkler

İslâm ve Bilim

İslâm ve Estetik

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

Çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günler haftalara göre aşağıdaki şekilde tespit edildi:

AYLAR

HAFTA SAYISI

AYLAR

HAFTA SAYISI

Eylül

1 Hafta

Şubat

3 Hafta

Ekim

4 Hafta

Mart

4 Hafta

Kasım

4 Hafta

Nisan

4 Hafta

Aralık

5 Hafta

Mayıs

4 Hafta

Ocak

3 Hafta

Haziran

3 Hafta

TOPLAM

19 Hafta

TOPLAM

18 Hafta

Bu konuda söz alan zümre başkanı 2089 ve 2109 sayılı tebliğler dergilerinden yıllık ve günlük planlar ile ilgili bölümleri okuyarak açıkladı. Buna göre:

1 – Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi,

2 – Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi,

3 – Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi de zümre öğretmenlerince karalaştırıldı.

7. 9. 10. ve 11. Sınıflarda Okutulacak Olan Seçmeli Dersler İle İlgili Görüşlerin Belirtilmesi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca “Ortaöğretim Haftalık Ders Çizelgesi”ne göre
2012-2013 Eğitim-Öğretim Döneminden itibaren 9.sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak seçilecek ve bu sene 9 – 10 ve 11.Sınıflarda da okutulacak seçmeli dersler ve saatleri şu şekildedir.

Seçmeli Dersler
(Din, Ahlak ve
Değerler Bölümü)

Kaç Defa Alınabileceği

Hangi Sınıflarda Okutulacağı

9

10

11

12

Kur’an-ı Kerim

4

2

2


Ders Öğretmeni Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Seçmeli Dersleri Öğretim programlarının İncelendiğini ve ünitelendirilmiş Yıllık Planların Bu Öğretim Programlarına göre hazırlanması kararlaştırıldı.
Zümre Başkanı …………………ise seçmeli derslerin kitaplarının bu eğitim-öğretimine yetişemeyebileceğini belirterek öğretmen arkadaşların bu konuda hazırlıklı olmasını, planlardaki konulara göre kendilerinin derse hazırlıklı gelmelerini istedi.

8. Yazılı Sınavlarda Sorulacak Soruların Nitelikleri, Adetleri ve Zamanlarının Tespiti:

Yazılı sınavların yapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar zümre başkanınca Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliğinden okunarak açıklandı. Buna Göre

MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Sınav tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.

b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir.

c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.

ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.

e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.

f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.

g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.

(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

Yeni yönetmelik gereği yazılı sınavlarda en az bir sınavın klasik sınav tarzında yapılması ve tüm sınıflarda yazılıların ortak yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre 1. kanaat döneminde en az 2 yazılı ve ders içi performans notu ve 1 adet de Performans Görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırılmıştır.

Kur’an-ı Kerim dersi, uygulamaya yönelik bir ders olduğundan dolayı I. Dönemde 3 (üç) adet ders içi uygulama notu verilmesi ve bir adet Performans görevi notunun verilmesi kararlaştırıldı.

Yazılı Sınav Zamanları ( 9-10-11-12. Sınıflar İçin)

Yazılı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

1.Yazılı Kasım 2-3. Hafta 9 – 20 Kasım 2015 Nisan 1. Hafta 28 Mart – 8 Nisan 2016
2.Yazılı Ocak 1-3. Hafta 4 – 15 Ocak 2016 Mayıs 2. Hafta 23 Mayıs – 3 Haziran 2016

9. Derslerde Uygulanacak Yöntem ve Teknikler:

Konular işlenirken öğrenciyi araştırma ve düşünmeye teşvik etmenin ve daima onların sorunlarına eğilmenin ve çözüm bulucu yöntemlerin uygulanmasının gerektiği, öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde kullanılmasının çağdaş eğitim anlayışına uygun olacağını ifade etti.

Ders defteri olarak öğrencilerin tek ortalı 80 sayfa bir defter edinmeleri ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi, konuların özelliğine göre slayt, CD, harita ve fotoğraflardan yararlanılması, uygun olan ünitelerde öğrencilerin zekâ türlerine göre maket ve canlandırma, şiir ve resim ile anlatma projelerine yer verilmesi, hikâye ve diğer materyallerle konuların zenginleştirilmesi, konu başında hazırlık çalışmaları, konu sonunda da değerlendirme çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

10. Proje Ödevlerin Verilme Takvimlerinin Belirlenmesi:

Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları, ifade eder.

Sonuçlar; projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

Proje Ödevi Takvimi

Proje Ödevi Verilme ve Toplanma Zamanı

1. Yarıyıl Proje Görevi EKİM sonu – ARALIK 2. Hafta
2. Yarıyıl Proje Görevi ŞUBAT Sonu – NİSAN 2. Hafta

11. Diğer Zümre Öğretmenleri İle İşbirliği:

Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile (aşağıda belirtilen konularda ) mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.

Tarih Öğretmeni İslamiyet ve Türkler, Hz. Muhammed’in Hayatı Konularında bilgi alışverişinde bulunacaktır.
Felsefe Öğretmeni Ahlak ve Değerler, Kaza ve Kader Ünitelerinde bilgi alışverişinde bulunulacaktır.
Türk Edebiyatı Öğretmeni Türk-İslâm Edebiyatı ve Tasavvuf Konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunulacaktır.
Fizik Öğretmeni Evrenin yaratılışı, evrendeki yasalar konusunda bilgi alışverişinde bulunulacaktır.

12. Başarısız Öğrencilerin Yetiştirilmesi İçin Alınacak Önlemlerin Görüşülmesi:

Başkan ……………….bu konuda söz alarak başarısız öğrencilerle daha yakından ilgilenilerek, basit konularda onların bilebilecekleri sorular sorularak cevaplamaları sağlanıp, derse katkılarının ve kendilerine güvenlerinin sağlanmasının başarının artmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Ders Öğretmeni……………………..’de yukarıdaki görüşlere katıldığını, ayrıca derslere başlarken geçen konuların kısa bir tekrarının yapılmasının faydalı olacağını ifade etti.

13. Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından başkan …………………..toplantının ve 1. Kanaat döneminin eğitim camiamız açısından sağlıklı ve başarılı geçmesi dilekleriyle toplantıyı kapattı.

Zümre öğretmeni………………’de yukarıdaki görüş ve ifadeleri karar ve imza altına almıştır.

Zümre Başkanı Ders Öğretmeni Ders Öğretmeni Ders Öğretmeni

 

UYGUNDUR

28 / 09 / 2015

Okul Müdürü

 

ÖZEL COŞKUN KASIMOĞLU ANADOLU VE FEN LİSESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM
SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI KARARLARI

1- itim ve öğretim yılının sonuna doğru sıcakların yoğunlaşması ve sınavlar dolayısıyla devamsızlıkların arttığı, yıllık planlar yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği kararlaştırıldı.

2- 9.10 ve 11. sınıflarda okutulacak olan seçmeli derslerin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Seçmeli Dersleri Öğretim programlarının incelenerek, ünitelendirilmiş Yıllık Planların Bu Öğretim Programlarına göre hazırlanması kararlaştırıldı..

3- Yıllık planlar yapılırken Atatürk İlke ve İnkılaplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı.

4- Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

5 – Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

6- Dini günler aylar ve geceler ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi karalaştırıldı.

7- Yazılı sınavların bir tanesinin Klasik tarzda yapılması gerektiği ve bütün sınavların ortak olarak yapılması kararlaştırıldı.

8- Her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi 2 yazılı , 2 ders etkinliklerine katılım puanı ve 1 adet de Proje Puanı ( Ödev alanlar için ) olmak üzere her öğrenciye 5 adet puan verilmesi kararlaştırılmıştır.

9- 9-10-11 ve 12. Sınıflarda 1. Dönem 1. Yazılılarının Kasım 2.3. Haftaları arasında ( 9-20 Aralık 2015 ), İkinci Yazılarının Ocak 1.3. Haftalarında ( 4-15 Ocak 2016); 2. Dönem 1. Yazılının Mart 4. Hafta Nisan 2. Hafta (28 Mart – 8 Nisan 2015), 2. Yazılının ise Mayıs 4. haftası Haziranın 1. haftası (23 Mayıs 3 Haziran 2015) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

10- Ders defteri olarak öğrencilerin tek ortalı 80 sayfa bir defter edinmeleri ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi kararlaştırıldı.

11- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.

Zümre Başkanı Ders Öğretmeni Ders Öğretmeni Ders öğretmeni

Şakir Öztürk Necip Yıldırım Ramazan Yumru Murat İyidoğan

UYGUNDUR

28 / 09 / 2015

İsmet Kartal
Okul Müdürü