DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZEL ……………… LİSESİ
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ve SEÇMELİ DERSLER
1. DÖNEM SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 1
Toplantının Öğretim Yılı : 2015 – 2016
Toplantının Dönemi : 1. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

: 20.10.2015 Saat: 17.00 – Öğretmenler odası

Toplantının Başkanı

Toplantıya Katılanlar

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.

 2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması

 3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti

 4. 2014 – 2015 Eğitim-Öğretim yılı zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi

 5. Atatürk ilke ve inkılâplarının derslere yansıtılması

6. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programına Göre Öğrenme Alanları ve Üniteleri ile Yıllık ve Günlük planların derslere nasıl yansıtılacağının tespiti

7. Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi (9 – 10. 11. Ve 12. Sınıflar) Dersi Programı Ünite ve Konularının İncelenmesi ve dersin uygulanmasına ilişkin ilke ve açıklamaların okunması

8. Kur’an-ı Kerim (9. 10. 11. Ve 12. Sınıf) Dersi Ünite ve Konularının İncelenmesi ve Kur’an-ı Kerim Dersinde verimliliğin artırılması için alınacak tedbirler.

9. Temel Dini Bilgiler Dersi ( İslam I-II ) Ünite ve Konularının İncelenmesi

10. 9. 10. 11. Ve 12. Sınıflarda Okutulacak Olan Seçmeli Dersler İle İlgili Görüşlerin Belirtilmesi.

11. Yazılı sınavlarda sorulacak soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tespiti

12. Derslerde uygulanacak Yöntem ve Teknikler,

13. Proje ve Performans ödevlerin verilme takvimlerinin belirlenmesi,

14. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliğinin tespiti

15. Başarısız öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemlerin görüşülmesi

16. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama:

Zümre başkanı YAŞAR KILIÇ 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının Milli Eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantıyı açtı.

Yazman olarak ise SELAMİ AYÇİÇEK seçildi.

2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması:

Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri zümre başkanı YAŞAR KILIÇ tarafından okunarak açıklandı.

Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti:

İlköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

a – Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına göre yetiştirmek;

b – Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayat ve üst öğrenime hazırlamak

c – Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini ve vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersinin genel ve özel amaçları, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9-10-11-12.sınıflar) Öğretim Programı ders öğretmeni…………………tarafından okunarak açıklandı;

4. 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılı Zümre Kararlarının Gözden Geçirilmesi:

2014–2015 Eğitim-Öğretim yılı zümre kararları başkan ……………tarafından okunarak açıklandı.

Bu konuda söz alan ………………önceki yılın tüm sınıflarda oldukça başarılı bir şekilde geçtiğini ifade etti. Öğretmen olarak konuların anlatımından önce öğrencilerin sevgisini kazanmamız gerektiğini, çünkü öğrencileri tarafından sevilen öğretmenlerin daha iyi dinlendiğini bunun da derslerin iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Zümre Başkanı ……………….. da söz alarak, özellikle öğrencilerin eğitim ve öğretim yılının sonuna doğru sıcakların yoğunlaşması ve sınavlar dolayısıyla devamsızlıkların arttığı, Yıllık Planlar yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlattı.

5. Atatürk İlke ve İnkılâplarının Derslere Yansıtılması:

Bu konuda söz alan ders öğretmeni ………………, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9-10-11-12.sınıflar) Öğretim Programında Atatürkçülük ile ilgili konuların sınıflar ve üniteler bazında gösterildiğini yıllık planlar yapılırken bu konuların sınıflar ve üniteler bazında planlara yerleştirilmesinin uygun olacağını ifade etti.

6. Öğretim Programına Göre Öğrenme Alanları ve Üniteleri ile Yıllık ve Günlük planların derslere nasıl yansıtılacağının tespiti:

LİSE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRENME ALANLARI VE ÜNİTELERİ

ÖĞRENME ALANI

ÜNİTELER

9. Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

12. Sınıf

İnanç

İnsan ve Din

Allah İnancı

İnsan ve Kaderi

Dünya Hayatı

ve Ahiret

İbadet

Temizlik

ve İbadet

İslâm’da

İbadetler

İslam’da İbadetlerde İlkeler Ve İbadetlerin Faydaları

Tövbe

ve Bağışlama


Hz. Muhammed

Hz. Muhammed’in Hayatı

Kur’an’a Göre
Hz. Muhammed

Hz. Muhammed’in Örnekliği

Hz. Muhammed’i Anlama

Vahiy ve Akıl

Kur’an ve Ana Konuları

Kur’an

ve Yorumu

İslâm Düşüncesinde Yorumlar

İslâm Düşüncesinde Tasavvufî

Yorumlar

Ahlâk ve Değerler

Değerler

Haklar, Özgürlükler ve Din

Aile

ve Din

İslam

ve Barış

Din ve Laiklik

Laiklik

ve Din

Atatürk

ve Din

Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri

Atatürk

ve Din Öğretimi

Din, Kültür ve Medeniyet

İslamiyet ve Türkler

İslâm ve Bilim

İslâm ve Estetik

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

7- Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi (9 – 10 – 11. Ve 12. Sınıflar) Dersi Programı Ünite ve Konularının İncelenmesi

 

1.ÜNİTE:
HZ.MUHAMMED
’İN HAYAT HİKAYESİNİ HATIRLAYALIM

2.ÜNİTE:
ESTETİK


3.ÜNİTE:
HAYA VE İFFET


4.ÜNİTE:
EŞİTLİK


5.ÜNİTE:
ALİESİZLERE AİLE


6.ÜNİTE:
İSTİŞÂRE

1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre

2. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

3. Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve Mekke Dönemi

4. Hz. Muhammed’in Medine Dönemi ve Vefatı

1. Tertipli ve Düzenli Yaşamak

2. Söz ve Davranışların Güzelliği

3. İşleri Güzel Yapmak

4. Güzellik ve Güzelleşme

1. Hayânın Önemi ve Değeri

2. İffetli Olmanın
Önemi ve Değeri

3. Allah’ın Huzurunda Olma Bilinci

1. İnsanların Eşitliği

2. Kullukta Eşitlik

3. Hukuk Karşısında Eşitlik

4. Eşitlik Anlayışını

Korumanın Önemi

1. Öksüz ve Yetimlere

Sahip Çıkma

2. Kimseszlere Yardım

3. Mağdurlara Yardım

4. Ailesizlerin Aile kurmasına Yardım

1. İstişarenin Önemi

2. İstişarenin Yararları

3. Bireysel Konularda İstişare

4. Toplumsal Konularda İstişare

 

1.ÜNİTE:
HZ.MUHAMMED
’İN HAYAT HİKAYESİNİ HATIRLAYALIM

2.ÜNİTE:
SAĞLIK


3.ÜNİTE:
DENGE


4.ÜNİTE:
ÖZGÜRLÜK


5.ÜNİTE:
KADIN VE ERKEĞE BAKIŞ


6.ÜNİTE:
YÖNETİM ANLAYIŞI

1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre

2. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

3. Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve Mekke Dönemi

4. Hz. Muhammed’in Medine Dönemi ve Vefatı

1. Sağlığın Önemi

2. Sağlığı Korumak

3. Tedavi Olmak

4. Hastalıklara Sabretme

1. İnançta Denge

2. İbadetlerde Denge

3. Duygularda Denge

4. Davranışlarda Denge

5. Harcamalarda Denge

1. İnanç ve İbadet Özgürlüğü

2. Düşünce ve İfade Özgürlüğü

3. Ekonomik Özgürlük

4. Özgürlüğün Sınırları

1. Kadının Konumu ve Değeri

2. Erkeğin Konumu ve Değeri

3. Kadın ve Erkek Eşitliği

4. Kadın ve Erkek İlişkileri

1. Yöneticinin Özellikleri

2. Yöneticinin Görev ve Sorumlukları

3. Yönetilenlerin Görev ve Sorumlukları

4. Yöneticilerle İlişkiler

 

11. Sınıf

 

1.ÜNİTE:
HZ.MUHAMMED
’İN HAYAT HİKAYESİNİ HATIRLAYALIM

2.ÜNİTE:
EKONOMİK HAYAT


3.ÜNİTE:
DÜNYA VE AHİRET ALGISI


4.ÜNİTE:
TOPLUMSAL BARIŞ


5.ÜNİTE:
AİLEDE EŞLERİN GÖREVLERİ


6.ÜNİTE:
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ

1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre

2. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

3. Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve Mekke Dönemi

4. Hz. Muhammed’in Medine Dönemi ve Vefatı

1. Helal Kazanç ve Alınteri

2. İşini İyi Yapmak

3. Alışverişte Dürüstlük

4. Emeğin Karşılığını Vermek

5. Ölçü ve Tartıyı Doğru Yapmak

1. Dünya Algısı 2. Dünyadan Yararlanmak ve Dünya İçin Çalışmak

3. Ahiret Algısı 4. Ahiret İçin Çalışmak

5. Dünya ve Ahiret Dengesi

1. Toplumsal Barışın Önemi

2. Barış İnsanı Olmak

3. Toplumsal Barışı Sağlayan ve Bozan Unsurlar

4. Toplumsal Barışın Aşamaları

1. Eşleri Birbirine Bağlayan Değerler

2. Eşlerin Sorumlulukları

3. Eşlerin Görevleri

4. Anlaşmazlıkların Çözümü

1. Farklı Din Mensuplarını Kabullenmek

2. Farklı Din Mensuplarıyla İletişim

3. Farklı Kültürlere Bakış

4. Kültürler Arası Etkileşim

12. Sınıf

 

1.ÜNİTE:
HZ.MUHAMMED
’İN HAYAT HİKAYESİNİ HATIRLAYALIM

2.ÜNİTE:
BİLGİ VE DEĞİŞİM


3.ÜNİTE:
SEVGİ VE MERHAMET


4.ÜNİTE:
TOPLUMSAL PAYLAŞIM


5.ÜNİTE:
EVLİLİK


6.ÜNİTE:
ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre

2. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

3. Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve Mekke Dönemi

4. Hz. Muhammed’in Medine Dönemi ve Vefatı

1. Bilginin Önemi

2. Eğitimin Önemi

3. Bireysel Değişim

4. Sosyal Değişim

5. Erdemli İnsan Yetiştirmek

1. Sevgi Anlayışı

2. Merhamet Duygusu

3. Varlıklara Merhamet

4. Merhametin Yaygınlaştırıl
ması

1. Duygusal Paylaşım

2. Ekonomik Paylaşım

3. Zaman Paylaşımı

4. Güçsüzlere Yardım

1. Evliliğe Teşvik

2. Eş Seçimi

3. Nişan ve Nikâh

4. Evlilik Hukuku

1. Dış Politikanın Önemi

2. Uluslararası Anlaşmalar

3. İslam’a Davet Mektupları

4. Savaş ve Barış

 

Dersin uygulanmasına İlişkin İlke ve Açıklamalar Zümre Öğretmeni ………….. tarafından okundu. Buna göre;

1. Ünite ve kazanımlar, “Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi” Öğretim Programı genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak şekilde, farklı öğrenme alanlarına ayrılarak belirlenmiştir.

2. Her bir ünite için kullanılacak süre ve ünitelerin işleniş sırası programda belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenlerince öğrenci seviyesi ve çevre şartlarına uygun planlama yapılabilir.

3. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde kazanımları edinmeye uygun görsel, işitsel ve basılı materyallerden yararlanılır.

4. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme yöntem, teknik ve stratejileri kullanılır.

5. Tüm öğrenme-öğretme süreçlerinde konuların öğrencilere sevdirilerek öğretilmesi esastır.

6. Ünite konuları ayet ve hadisler temel alınarak işlenmelidir.

7. Öğrencilerin konuyu kavramaları esas alınacak ve öğrenciler, konularda geçen ayet ve hadisleri ezberlemeye zorlanmayacaktır.

8. Üniteler ele alınırken konular günlük hayatla ilişkilendirilecektir.

9. Tüm sınıflarda yer alan “Hz. Muhammed’in Hayat Hikâyesini Hatırlayalım” adlı ünite, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve sınıfları dikkate alınarak ele alınacaktır.

Çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günler haftalara göre aşağıdaki şekilde tespit edildi:

8- Kur’an-ı Kerim (9. 10 – 11. Ve 12. Sınıf) Dersi Ünite ve Konularının İncelenmesi

 

 

1.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Tanıyalım

2.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Okumaya Giriş

I. KUR’AN-I KERİM’İN ÖZELLİKLERİ

1. Kur’an-ı Kerim’in özgünlüğü


2. Kur’an-ı Kerim’in Diğer İsimleri

3. Surelerin İsimleri

II. KUR’AN’IN MESAJINI ANLIYORUM

1. Kur’an’da İnsan ve Toplum: İnsanın Yaratılışı ve Özellikleri

2. Sureleri Tanıyorum: Mu’minun Suresi

3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 80)

4. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Rab, İlah, Melik, İbadet

 

I. KUR’AN-I KERİM’İ OKUMAYI ÖĞRENİYORUZ

1. Harfler ve Özellikleri

1.1. Harfler ve İsimleri

1.2. Harflerin Yazılışları

1.3. Harflerin Mahreçleri

1.4. İnce ve Kalın Sesli Harfler

2. Harflerin Okunuşu

2.1. Harekeler: Üstün, Esre, Ötre 2.2. Cezim (Sükun)

2.3. Şedde 2.4. Tenvin

2.5. Med Harfleri: Elif, Vav, Ya 2.6. Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif

2.7. Uzatma (Asar-Çeker) İşareti 3. Okunuşla İlgili Özel

Durumlar 3.1. Elif Lam Takısının Okunuşu 3.2. Zamir ve Okunuşu 3.3. Med-Kasr Kelimeleri 3.4. Okunmayan Elif 3.5. Hurûf-ı Mukataa

II. OKUNACAK SURE VE

AYETLER 1. Bakara Suresi 1-15 sayfalar

 

III. EZBERLENECEK

DUALAR, SURELER VE

ANLAMLARI

1. Kur’an’ı Anlayarak Okumanın Amacı

2. Kur’an’ı Ezberlemenin İlkeleri ve Yöntemleri

3. İhlâs Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

4. Kevser Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

5. Fatiha Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

6. Ayet-el Kürsi’yi ve Anlamını Öğreniyorum ( Bakara 255 )

 

 1. Sınıf
 

1.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Tanıyalım

2.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma

 

I. MEKKÎ VE MEDENÎ SURELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

1.Mekke Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri

2.Medine Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri

II. KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM

1. Kur’an’da İnsan ve Toplum: Kur’an’da İnsan Tipleri

2. Sureleri Tanıyorum: Furkan Suresi

3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (Taha 25-28)

4. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Tövbe, İstiğfar, İhsan, Îsar

 

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER

1. Âl-i İmran Suresi ( 16-28 sayfalar)

2. Ahzab Suresi

 

II. TECVİT BİLGİSİ

1. Uzatma (Med) ve Çeşitleri 1.1. Medd-i Tabiî

1.2. Medd-i Muttasıl

1.3. Medd-i Munfasıl

1.4. Medd-i Ârız

1.5. Medd-i Lâzım

1.6. Medd-i Lîn

 

III. EZBERLENECEK

DUALAR, SURELER VE

ANLAMLARI

1. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

2. Felak Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

3. Tebbet Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

4. Nasr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

5. Bakara Suresinin Son İki Ayeti’ni ve Anlamını Öğreniyorum ( Bakara 285-286 )

 

 1. Sınıf
 

1.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Tanıyalım

2.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma

 

I. KUR’AN’I KERİM’İN ANLAŞILMASI

1. Kur’an-ı. Kerim’in İndiği Ortam

2. Kur’an-ı Kerim’e Bütüncül Yaklaşım

II. KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM II. KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM

1. Kur’an’da İnsan ve Toplum: Hz. Musa ve Toplumu 2. Sureleri Tanıyorum: Yasin Suresi 3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum Ahkaf 15. 4. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Davet, Emir, Nehiy, Hidayet

 

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER

1. Maide Suresi ( 1-15 sayfalar)

2. Muhammed Suresi 3. Hadid Suresi

II. TECVİT BİLGİSİ

1. Tenvin ve Sakin Nun 2. İhfa 3. İzhar 4. İklab 5. İdgamlar
5.1. İdgam-ı Mea’l-gunne
5.2. İdgam-ı Bila-gunne
5.3. İdgam-ı Misleyn
5.4. İdgam-ı Mütecaniseyn
5.5. İdgam-ı Mütekaribeyn
5.6. İdgam-ı Şemsiye
5.7. İdgam-ı Kameriye

 

III. EZBERLENECEK

DUALAR, SURELER VE

ANLAMLARI

1.Kafirun Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

2. Kureyş Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

3. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

4. Mâun Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

5. Haşr Suresinin Son üç Ayeti’ni ve Anlamını Öğreniyorum (Haşr 23-24-25)

 

12. Sınıf

 

1.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Tanıyalım

2.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma

 

I. KUR’AN’I ANLAYARAK OKUMA

1. Kur’an-ı Kerim’i Anlamada
Hz. Peygamber’in Yeri
2. Meal ve Tefsirlerden Yararlanma İlkeleri

II. KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM

1. Kur’an’da İnsan ve Toplum: Hz. İsa ve Toplumu

2. Sureleri Tanıyorum:

Mülk ve Nebe Sureleri

3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (Araf 151)

4. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Veli, Adalet, Zulüm, Şefaat

 

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER

1. İsra Suresi

2. Muminun Suresi

3. Kasas Suresi

II. TECVİT BİLGİSİ

1. Sakin Mim’in Okunuş Şekilleri

2. Kalkale
3. Ra’nın Hükümleri

4. Lafzatullah’taki lam harfinin Okunuşu

5. Sekte

6. Vakıf, İbtida, Vasıl ve İşaretleri
7. Secde Ayetleri ve İşareti

 

III. EZBERLENECEK

DUALAR, SURELER VE

ANLAMLARI

1. Asr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

2. Kadir Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

 

Zümre Başkanı……………… ve ders öğretmeni ……………….. Kur’an öğretimi konusunda aşağıdaki ilkelerin uygulanması konusunda görüş birliğine vardılar. Buna göre:

 • Öğrencilere dersin başında Kur’anı Niçin Okumalı ve Niçin Öğrenmeliyiz konusunda aydınlatıcı bilgiler verilmelidir.

 • Kur’an’da geçen Peygamber kıssaları anlatılmalı ve bizlerin bu kıssalardan ne gibi dersler çıkarmamız gerektiği konusunda öğütler verilmelidir.

 • Harflerin şekil olarak öğretilmesi ve el ile yazılmasına önem verilmelidir. Bir defter tutturularak çocukların Arap harflerin ile ile yazmalarının da sağlanması gerekmektedir.

 • Harflerin öğretimi sırasında harflerin mahreçlerine de önem verilmeli ve her harfin koro halinde sınıfça okunarak doğru bir şekilde çıkarılması sağlanmalıdır.

 • Kelime öğretiminde harflerin önce ayrı ayrı sonra da bitişik yazılışları gösterilmelidir.

 • Harekeler, cezm, medler ve şedde ile ilgili örnek alıştırmalarla konular iyice kavrandıktan sonra tenvin konuları işlenmelidir.

 • Öğrencilerin Kur’an okurken zorlanmamaları için öğrencilere ödev verirken çok sayfa okutmak yerine, aynı sayfayı çok defa okutmak tercih edilmelidir.

 • Öğrencilerin yüzünden okumasını geliştirmesi için; Kur’an-ı Kerîm’ okumaya geçen öğrencilerle öncelikle Kur’an’ın ilk sayfalarından satır satır yüzüne okuma çalışmaları yapılmalıdır.

 • İlk sayfalara çalışırken en fazla üç satır, kelime kelime veya birkaç kelime önce öğretmen okuyup sonra da öğrenci tekrar ederek koro halinde okunmalıdır.

 • Kur’an-ı Kerim okumayı ve öğrenmeyi teşvik ve dersi sevdirmek için “Kur’an okumak, öğrenmek ve bazı sureleri okumakla” ilgili hadisler öğrencilere yazdırılacak ve açıklaması yapılacaktır.

 • Öğrenciler arasında da güzel Kur’an okuma yarışmaları yapılacak; öğrenciler tesbit ve teşvik edileceklerdir.

 • Ezberlenecek surelerin daha iyi öğretilmesi için çeşitli hocaların kıraat kasetlerinin dinlenmesi faydalı olacaktır.

9- Temel Dini Bilgiler Dersi ( İslam I-II ) Ünite ve Konularının İncelenmesi

 

1.ÜNİTE:
İSLAM TASAVVURU

2.ÜNİTE:
İSLAMIN TEMEL
KAYNAK LARI


3.ÜNİTE:
İSLAMIN İNANÇ SİSTEMİ


4.ÜNİTE:
İBADET HAYATI


5.ÜNİTE:
SORUMLULUK ALANLARI


6.ÜNİTE:
İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

1. İslam Nedir?

2. İslam’ın Temel Özellikleri

2.1. Tevhid Dinidir

2.2. Akla Önem Verir

2.3. Barış Dinidir

2.4. Sevgi Dinidir

2.5. Evrensel Dindir

2.6. Kolaylıklar Dinidir

2.7. Aşırılıklardan Uzak Bir Dindir

2.8. Dünya ve Ahiret Dinidir

2.9. Fıtrat Dinidir

3. İslam ve Evren

4. İslam ve Hayatımız

1. Kur’an-ı Kerim

1.1. Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

1.2. Temel Kaynak Olarak Kur’an-ı Kerim

1.3. Kur’an-ı Kerim’i Anlama Yolları: Meal ve Tefsir

2. Hz. Muham med’in Sünneti

2.1. Temel Kaynak Olarak Hadis ve Sünnet

2.2. Sünneti Anlama Yolları

2.3. Temel Hadis Kaynakları

3. Kur’an-ı Kerim Sünnet İlişkisi

1. Allah’a İman

1.1. Allah’ın Birliği

1.2. Allah’ın Sıfatları

2. Meleklere İman

2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

2.2. Meleklere İnanmanın Sağladığı Yararlar

2.3. Cin ve Şeytan

3. Kitaplara İman

3.1. İlahi Kitaplara İnanmanın Gerekliliği

3.2. İlahi Kitaplar ve Özellikleri

3.3. İlahi Kitaplara İnanmanın Sağladığı Faydalar

4. Peygam berlere İman

4.1. Peygam berlere İnan manın Gerek liliği

4.2. Peygam berlerin Özellikleri

4.3. Peygamberlere İnanmanın Sağladığı Faydalar

5. Ahirete İman

5.1. Ahirete İnanmanın Gerekliliği

5.2. Ahiret Hayatının Evreleri

5.3. Ahirete İnanmanın Sağladığı Faydalar

6. Kaza Ve Kadere İman

6.1.Kaza ve Kaderin Anlamı

6.2. Kader ile İlgili Kavramlar

6.3. Kaza ve Kadere İnanmanın Sağladığı Faydalar

1.Namaz

1.1. Namazın Önemi

1.2.Namazın Kılınışı

2. Zekât

2.1. Zekâtın Önemi

2.2. Zekâtın Verilişi

3. Oruç

3.1.Orucun Önemi

3.2. Oruç Çeşitleri

3.3. Oruç Tutarken Dikkat Edilmesi Gereken Şeyler

4. Hac ve Kurban

4.1. Haccın Önemi

4.2. Hacla İlgili Kavramlar

4.3. Kurban ve Önemi

1. Sorumluluk Bilinci

2. Allah’a Karşı Sorumluluklarımız

3. Peygam berimize Karşı Sorumluluklarımız

4. Kendimize Karşı Sorum luluklarımız

5. Anne ve Babamıza Karşı Sorumluluklarımız

6. Akrabalar ımıza Karşı Sorumluluklarımız

7. Komşula rımıza Karşı Sorumluluk larımız

8. Topluma Karşı Sorum luluklarımız

9. Çevreye Karşı Sorum luluklarımız

1. Helal – Haram ve Sevap – Günah Kavramları

2. Günlük Hayatta Helaller ve Haram lar

2.1. Beslenme

2.2. Giyim, Kuşam ve Süs lenme

2.3. Ekonomik Hayat

2.4. İnsani İlişkiler

2.5. Oyun ve Eğlence

3. Bid’at ve Hurafeler

 

 

 

1.ÜNİTE:
TEMEL DOKUNULMAZLIKLAR

2.ÜNİTE:
AİLE HAYATI


3.ÜNİTE:
İSLAM’A GÖRE YAŞAM OLAYLARI


4.ÜNİTE:
TOPLUMSAL DEĞERLER


5.ÜNİTE:
HAYAT VE BİLİM


6.ÜNİTE:
İSLAM VE MANEVİ HAYAT

1. İnsan Hak ve Özgürlükler

2. Aklın Korunması

3. Dinin Korunması

4. Neslin Korunması

5. Canın Korunması

6. Malın Korunması

1. İlk Aile

2. Ailenin Önemi

3. Ailede Mutluluğun Temelleri

3.1. Sevgi ve Saygı

3.2. Sağlıklı İletişim ve Empati

3.2. Karşılıklı Güven ve Sadakat

3.4. Şiddetten Kaçınma

4. Aile Bireylerinin Görevleri

4.1. Eşlerin Birbirlerine Karşı Görevleri

4.2. Anne ve Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri

4.3. Çocukların Anne ve Babalarına Karşı Görevleri

4.4. Çocukların Birbirlerine Karşı Görevleri

4.5. Diğer Aile Büyüklerine Karşı Görevler

1. Doğum

2. Hastalık

3. Afetler

4. Ölüm

1. İslam Toplumunun Temel Özellikleri

1.1. Bireylerin Sorumluluğuna Dayalıdır

1.2. Sevgi ve Saygı Temellidir

1.3. Eşitlik ve Kardeşlik Esasına Dayanır

1.4. İnsan Hak ve Özgürlüklerini Esas Alır

2. Toplumu Güçlendiren Unsurlar

2.1. Yardımlaşma ve Dayanışma

2.2. Barış ve Uzlaşı

2.3. Birlik ve Bütünlük

2.4. Adalet ve Güven

1. İslam’ın Hayata Bakışı

2. İslam’da Bilim ve Teknoloji

2.1. İslam’ın Bilime Verdiği Değer

2.2. Bilimin Müslüman Öncüleri ve Bilime Katkıları

3. İslam’da Sanatz

1. İnsan Beden ve Ruhtan Oluşmaktadır.

2. İnsanın Ruhsal İhtiyaçları

3. Ruhsal İhtiyaçların Karşılanmasında Yanlış Uygulamalar


AYLAR

HAFTA SAYISI

AYLAR

HAFTA SAYISI

Eylül

1 Hafta

Şubat

3 Hafta

Ekim

4 Hafta

Mart

5 Hafta

Kasım

4 Hafta

Nisan

4 Hafta

Aralık

5 Hafta

Mayıs

4 Hafta

Ocak

3 Hafta

Haziran

3 Hafta

TOPLAM

17 Hafta

TOPLAM

19 Hafta

Bu konuda söz alan zümre başkanı ……………….. 2089 ve 2109 sayılı tebliğler dergilerinden yıllık ve günlük planlar ile ilgili bölümleri okuyarak açıkladı. Buna göre:

1 – Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi,

2 – Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi,

3 – Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi de zümre öğretmenlerince karalaştırıldı.

10. 9. 10. 11. Ve 12. Sınıflarda Okutulacak Olan Seçmeli Dersler İle İlgili Görüşlerin Belirtilmesi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca “Ortaöğretim Haftalık Ders Çizelgesi”ne göre
2012-2013 Eğitim-Öğretim Döneminden itibaren 9.sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak seçilecek ve bu sene 9 – 10 -11 – ve 12. Sınıflarda da okutulacak seçmeli dersler ve saatleri şu şekildedir.

Seçmeli Dersler
(Din, Ahlak ve
Değerler Bölümü)

Kaç Defa Alınabileceği

Hangi Sınıflarda Okutulacağı

9

10

11

12

Kur’an-ı Kerim

4

2

2

2

2

Peygamberimizin Hayatı

4

2

2

2

2

Temel Dini Bilgiler

2

2

2


Ders Öğretmeni ……………….. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Seçmeli Dersleri Öğretim programlarının İncelendiğini ve ünitelendirilmiş Yıllık Planların Bu Öğretim Programlarına göre hazırlanması kararlaştırıldı.
Zümre Başkanı …………….. ise seçmeli derslerin kitaplarının bu eğitim-öğretimine yetişemeyebileceğini belirterek öğretmen arkadaşların bu konuda hazırlıklı olmasını, planlardaki konulara göre kendilerinin derse hazırlıklı gelmelerini istedi.

11. Yazılı Sınavlarda Sorulacak Soruların Nitelikleri, Adetleri ve Zamanlarının Tespiti:

Yazılı sınavların yapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar zümre başkanınca Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliğinden okunarak açıklandı. Buna Göre ( 1 Temmuz 2015 Değişikliğine göre )

MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.

b) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.”

c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.

ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.

e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.

f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.

g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.

(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

Yeni yönetmelik gereği yazılı sınavlarda en az bir sınavın klasik sınav tarzında yapılması ve tüm sınıflarda yazılıların ortak yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre 1. kanaat döneminde seçmeli derslerde dahil olmak üzere 2 yazılı ve 1 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans Görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırılmıştır.

Yönetmelik gereği geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilmesi kararlaştırıldı.

Yazılı Sınav Zamanları

Yazılı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

1.Yazılı Kasım 3. Hafta 16 – 20 Kasım 2015 Nisan 1. Hafta 28 Mart – 1 Nisan 2016
2.Yazılı Ocak 1. Hafta 4 – 8 Ocak 2016 Mayıs 2. Hafta 09 – 13 Mayıs 2016

12. Derslerde Uygulanacak Yöntem ve Teknikler:

Konular işlenirken öğrenciyi araştırma ve düşünmeye teşvik etmenin ve daima onların sorunlarına eğilmenin ve çözüm bulucu yöntemlerin uygulanmasının gerektiği, öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde kullanılmasının çağdaş eğitim anlayışına uygun olacağını ifade etti.

Ders defteri olarak öğrencilerin tek ortalı 80 sayfa bir defter edinmeleri ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi, konuların özelliğine göre slayt, CD, harita ve fotoğraflardan yararlanılması, uygun olan ünitelerde öğrencilerin zekâ türlerine göre maket ve canlandırma, şiir ve resim ile anlatma projelerine yer verilmesi, hikâye ve diğer materyallerle konuların zenginleştirilmesi, konu başında hazırlık çalışmaları, konu sonunda da değerlendirme çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

13. Proje ve Performans Ödevlerin Verilme Takvimlerinin Belirlenmesi:

Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları, ifade eder.

Sonuçlar; projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.

Öğrencilerin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.

Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinin ilgili kısmı zümre başkanı YAŞAR KILIÇ tarafından kurulda öğretmenlere okundu.

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehberöğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet,kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.

Proje ve Performans Ödevi Takvimi

Proje ve Performans Ödevi Verilme ve Toplanma Zamanı

1. Yarıyıl Proje Görevi EKİM sonu – ARALIK 2. Hafta
2. Yarıyıl Proje Görevi ŞUBAT Sonu – NİSAN 2. Hafta

14. Diğer Zümre Öğretmenleri İle İşbirliği:

Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile (aşağıda belirtilen konularda ) mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.

Tarih Öğretmeni İslamiyet ve Türkler, Hz. Muhammed’in Hayatı Konularında bilgi alışverişinde bulunacaktır.
Felsefe Öğretmeni Ahlak ve Değerler, Kaza ve Kader Ünitelerinde bilgi alışverişinde bulunulacaktır.
Türk Edebiyatı Öğretmeni Türk-İslâm Edebiyatı ve Tasavvuf Konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunulacaktır.
Fizik Öğretmeni Evrenin yaratılışı, evrendeki yasalar konusunda bilgi alışverişinde bulunulacaktır.

15. Başarısız Öğrencilerin Yetiştirilmesi İçin Alınacak Önlemlerin Görüşülmesi:

Başkan ……………….. bu konuda söz alarak başarısız öğrencilerle daha yakından ilgilenilerek, basit konularda onların bilebilecekleri sorular sorularak cevaplamaları sağlanıp, derse katkılarının ve kendilerine güvenlerinin sağlanmasının başarının artmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Ders Öğretmeni …………………’de yukarıdaki görüşlere katıldığını, ayrıca derslere başlarken geçen konuların kısa bir tekrarının yapılmasının faydalı olacağını ifade etti.

16. Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından başkan YAŞAR KILIÇ toplantının ve 1. Kanaat döneminin eğitim camiamız açısından sağlıklı ve başarılı geçmesi dilekleriyle toplantıyı kapattı.

Zümre öğretmeni ……………….’de yukarıdaki görüş ve ifadeleri karar ve imza altına almıştır.

………………….                                                                                                                                           ………………….

Zümre Başkanı                                                                                                                                          DKAB Öğretmeni

UYGUNDUR

22 / 10 / 2015

……………………

Okul Müdürü

 

ÖZEL ………………… LİSESİ
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ve SEÇMELİ DERSLER 1. DÖNEM
SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI KARARLARI

1- itim ve öğretim yılının sonuna doğru sıcakların yoğunlaşması ve sınavlar dolayısıyla devamsızlıkların arttığı, yıllık planlar yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği kararlaştırıldı.

2- 9.10. 11. Ve 12. sınıflarda okutulacak olan seçmeli derslerin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Seçmeli Dersleri Öğretim programlarının incelenerek, ünitelendirilmiş Yıllık Planların Bu Öğretim Programlarına göre hazırlanması kararlaştırıldı..

3- Yıllık planlar yapılırken Atatürk İlke ve İnkılaplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı.

4- Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

5 – Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

6- Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi karalaştırıldı.

7- Yazılı sınavların bir tanesinin Klasik tarzda yapılması gerektiği ve bütün sınavların ortak olarak yapılması kararlaştırıldı.

8- Her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi seçmeli derslerde dahil olmak üzere 2 yazılı , 1 ders etkinliklerine katılım puanı ve 1 adet de Performans Görevi ( Proje Ödev alanlar için ) olmak üzere her öğrenciye 4 adet puan verilmesi kararlaştırılmıştır.

9- 9-10-11 ve 12. Sınıflarda 1. Dönem 1. Yazılılarının Kasım 3. Hafta ( 16-20 Kasım 2015 ), İkinci Yazılarının Ocak 1. Hafta ( 4-8 Ocak 2016); 2. Dönem 1. Yazılının Nisan 1. Hafta (28 Mart – 1 Nisan 2016), 2. Yazılının ise Mayıs 2. Hafta (9-13 Mayıs 2016) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

10- Ders defteri olarak öğrencilerin tek ortalı 80 sayfa bir defter edinmeleri ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi kararlaştırıldı.

11- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.

………………                                                                                                                                                                                                                   ………………………

Zümre Başkanı                                                                                                                                                                                                                  DKAB Öğretmeni

UYGUNDUR

22 /10 / 2015

……………………….
Okul Müdürü