FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI

A.) Aşağıdaki sorulardan doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi yazınız.10puan)

( ) Soygazlar kararlı elementlerdir ve bileşik yapmazlar.

( ) Metaller ısı ve elektiriği iyi iletir.

( ) Elektron veren nötr atom negatif yüklü iyon haline geçer.

( ) Bir cismin havadaki ağırlığı, sudaki ağırlından azdır.

( ) Sıvı basıncı bulunduğu kabın şekline ve genişliğine bağlıdır.

( ) Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı artar.

( )Vücut hücrelerindeki kromozom sayısı,üreme hücrelerindeki kromozom sayısının yarısı kadardır.

( ) Kapalı kaplardaki gaz basıncı, kabın hacmi artırıldıkça azalır.

( ) Elektron ortaklığı ile oluşan bağa kovalent bağ denir.

( )Metaller elektron vermeye, ametaller elektron almaya yatkındır.

B.)Aşağıdaki tepkime denklemlerini denkleştiriniz.( 15 puan)

.. Li + …… O2 ……..Li2O

.…..N2 + ..…..H2 ..…….NH3

…….H2 + .….. O2 ………H2O

……H2 + .……Cl2 ……..HCl

……Al + .……S2 …..…Al2 S3

C.)Aşağıda oluşacak bileşikleri yazınız.(10puan)

Mg+2 NO3=…………………………………………

Al+3 Cl =…………………………………………

Na+ F=………………………………………..

Li+ O–2 =………………………………………..

K+ PO4–3 =……………………………………..

D.)Aşağıdaki atomlardaki toplam atom sayısını bulunuz.(5puan)

(NH4)2SO4…………………………………

MgBr2…………….…………………………

NaNO3…………….………………………

K2SO4…………….…………………………

Ca3(PO4)2…………………………….

E.)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru olanlarını işaretleyiniz.( 60 puan)

1.

Şekildeki K cismi X, Y, Z sıvılarında şekildeki gibi kalıyor.Buna göre sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) dY < dX < dZ B) dZ < dX < dY

C) dZ < dY < dX D) dX < dY < dZ

2. Yandaki şekilde kütleleri eşit K, L ve M cisimleri verilmiştir. Buna göre bu cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetlerini karşılaştırınız?

A) K > L > M B) K > L = M C) K = L = M D) K = L > M

3.Özdeş kutulardan oluşan “F” harfi aşağıdakilerden hangisi gibi durursa yere yaptığı basınç en az olur?

A) B) C) D)

 

4.Taban alanları eşit olan K, M, L kaplarına özdeş bardaklarla birer bardak su konuluyor.Kaplardan su taşmadığına göre kap tabanlarındaki sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) K= L= M B) L > K > M C) K > M > L D) M> L > K

5.Öğrenci bu deneyle sıvı basıncının aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlı olduğunu test etmeye çalışmıştır.

A ) Kabın şekline B) Kabın hacmine

C) Sıvının yoğunluğuna D) Sıvının yüksekliğine

6.Yandaki şekilde bir dağ üzerinde A, B, C ve D noktaları vardır. Verilen noktaların bulunduğu yerlerdeki açık hava basınçlarını sıralayınız?

A) C>B>D>A B) A>D>B>C

C) D>A>C>B D) B>A>D>C

7. Rıfkı Hoca kimyasal tepkimeler konusunu anlatırken bir maden suyu şişesinin içerisine bir miktar HCl (Tuz Ruhu) koyduktan sonra üzerine çinko parçaları ekliyor.

Şişenin ağzına balon geçirdikten sonra balonun içerisinde Hidrojen gazı biriktiğini söylüyor. Bu sırada şişeninde ısındığını öğrencilerine gösteriyor.

Bu deneyden sonra Rıfkı hoca kimyasal tepkimeler ile ilgili olarak hangi çıkarımda bulunamaz?

A) Kimyasal tepkimelerde yeni maddeler oluşur.

B) Kimyasal tepkimelerde gaz çıkışı olabilir.

C) Kimyasal tepkimelerde kütle değişmez.

D) Kimyasal tepkimelerde ısı açığa çıkabilir.

1A 2A                     3A 4A 5A 6A 7A 8A
                       

A

                                 
                               

C

 
 

B

                             

D

                                   
                                   

8.Aşağıdakilerden hangisinde A,B,C ve D elementlerinin proton sayıları (atom sayıları) na göre küçükten büyüğe sıralaması doğru yapılmıştır?

A) A<C<B<D B) D<C<B<A

C) D<B<C<A D) A<B<C<D

9. Periyodik cetvel ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Elementler, proton sayılarının artışına göre yerleştirilmiştir.

B) Yatay sıralara periyodu, dikey sütunlara grup adı verilir.

C) Aynı grupta yer alan elementlerin benzer kimyasal özellikleri bulunur.

D) Aynı periyotta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları aynıdır.

10. Aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesi değildir?

A) N2 + 3H2 2NH3 B) Mg + O MgO

C) H2 + ½ O2 H2O D) Na + ½ O2 Na2O

11.

I. OH: Hidronyum II. SO42- : Sülfat

III. PO4 3- : Fosfat IV. NH4 : Amonyak

Yukarıda verilen yapılardan hangileri doğrudur?

A) I-II-IV B) I-IV C) II-III D) I-II-III-IV

12. Şekildeki periyodik cetvelde gurupların özel isimleri hangi şıkta doğru verilmiştir?

       

A)

Top.Alkali met.

Soygazlar

Halojenler

B)

Alkali metaller

Asal gazlar

Soygazlar

C)

Alkali Metaller

Halojenler

Soygazlar

D)

Alkali metaller

Top.Alk.Met.

Halojenler

13.

 

Kamil öğretmen kimyasal tepkimelerin denkleştirmesini boncuklar ile göstermek istiyor. Bunun için 3 kırmızı ve 6 beyaz boncuk alarak şekildeki kimyasal denklemi hazırlıyor. Kamil Öğretmen’in kimyasal tepkimesini doğru olarak denkleştirmesi için hangi renk boncuktan kaç taneye daha ihtiyacı vardır?

A) 2 kırmızı, 2 beyaz B) 1 kırmızı, 2 beyaz

C) 1 kırmızı, 1 beyaz D) 3 kırmızı, 6 beyaz

14. Faruk defterine bazı bileşikler arasındaki bağların iyonik mi kovalent mi olduğunu oklarla gösteriyor.

Faruk hangi bileşik ya da bileşiklerdeki bağı yanlış göstermiştir?

(Ca:20 N:7 K:19 F:9 Mg:12 CI:17 H:1 O:8 )

A) N2 B) MgO C) H2 D) CaCl2 ve KF

15. Şekilde verilen atom modeli için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  1. 2. periyot, 7A grubu elementidir.

  2. Bileşiklerinde anyondur.

  3. Metallerle iyonik bağlı bileşik yapar.

  4. Halojenler grubunda bulunan bir metaldir

Sınav süresi 1 ders saatidir. Başarılar dilerim…

Kamil ŞİMŞEK/ Fen ve Teknoloji Öğretmeni

HEPİNİZ BENİM İÇİN DEĞERLİSİNİZ