HZ.MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZEL …………………..LİSESİ
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
HZ.MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 1. DÖNEM
SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 1
Toplantının Öğretim Yılı : 2015 – 2016
Toplantının Dönemi : 1. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

: 20.10.2015 Saat: 17.00 – Öğretmenler Odası

Toplantının Başkanı

:………………….

Toplantıya Katılanlar : ………………..


GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması
 3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti.
 4. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.08.2012 Tarih ve 124 sayılı Kurul Kararı’nın Okunması.
 5. Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi (9 – 12 .Sınıflar) Öğretim Programının İncelenmesi.
 6. Hz.Muhammed’in Hayatı Dersinin Genel Amaçlarının Belirtilmesi
 7. Dersin uygulanmasına İlişkin İlke ve Açıklamaların Okunması
 8. Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi (9 – 10 11 .ve 12. Sınıflar) Dersi Programı Ünite ve Konularının İncelenmesi

9. Çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günlerin tespit edilmesi.

10. Öğretim Programına Göre Öğrenme Alanları ve Üniteleri ile Yıllık ve Günlük planların derslere nasıl yansıtılacağının tespiti

11. Yazılı sınavlarda sorulacak soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tespiti

12. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama:

Toplantı zümre başkanı ………………. tarafından başarı dilekleriyle açıldı. Yapılan yoklama sonucunda zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Yazman olarak ise………………. seçildi.

2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması:

Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri zümre başkanı…………………. tarafından okunarak açıklandı.
Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti:

İlköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

a – Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına göre yetiştirmek;

b – Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayat ve üst öğrenime hazırlamak

c – Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini ve vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu ders öğretmeni ……………. tarafından okundu.

4- MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.08.2012 Tarih ve 124 sayılı Kurul Kararı’nın Okunması.

Zümre Başkanı …………… tarafından ilgili Kurul Kararı okundu. Bu Karar şöyledir:

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30.07.2012/19150, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 01.08.2012/6073, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 03.08.2012/1699 tarih ve sayılı yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi haftalık ders çizelgelerinin 9. sınıfına ait seçmeli ya da diğer seçmeli ders saati sayıları ile 2. grup seçmeli dersler listesinde, 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre değişiklik yapılması kararlaştırıldı.”

 1. Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi (9 – 12 .Sınıflar) Öğretim Programının İncelenmesi.

Talim ve Terbiye Kurulunun İnternet Sitesinden indirilen öğretim programı zümre başkanı YAŞAR KILIÇ tarafından zümre öğretmenlerine özet bir şekilde anlatıldı.

 1. Hz.Muhammed’in Hayatı Dersinin Genel Amaçlarının Belirtilmesi

Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi programıyla öğrencilerin;

Hz. Muhammed’in hayatını ana temalarıyla tanımaları,

İslam dininin doğru anlaşılmasında Hz. Muhammed’e olan ihtiyacı fark etmeleri,

Hz.Muhammed’in İslamı yaşamada örnek olduğunu kavramaları,

Hz.Muhammed’in hayatını bütüncül bir yaklaşımla öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

 1. Dersin uygulanmasına İlişkin İlke ve Açıklamaların Okunması

1. Ünite ve kazanımlar, “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayatı Dersi” Öğretim Programı genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak şekilde, farklı öğrenme alanlarına ayrılarak belirlenmiştir.

2. Her bir ünite için kullanılacak süre ve ünitelerin işleniş sırası programda belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenlerince öğrenci seviyesi ve çevre şartlarına uygun planlama yapılabilir.

3. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde kazanımları edinmeye uygun görsel, işitsel ve basılı materyallerden yararlanılır.

4. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme yöntem, teknik ve stratejileri kullanılır.

5. Tüm öğrenme-öğretme süreçlerinde konuların öğrencilere sevdirilerek öğretilmesi esastır.

6. Ünite konuları ayet ve hadisler temel alınarak işlenmelidir.

7. Öğrencilerin konuyu kavramaları esas alınacak ve öğrenciler, konularda geçen ayet ve hadisleri ezberlemeye zorlanmayacaktır.

8. Üniteler ele alınırken konular günlük hayatla ilişkilendirilecektir.

9. Tüm sınıflarda yer alan “Hz. Muhammed’in Hayat Hikâyesini Hatırlayalım” adlı ünite, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve sınıfları dikkate alınarak ele alınacaktır.

 1. Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi (9 – 10 – 11.ve 12. Sınıflar) Dersi Programı Ünite ve Konularının İncelenmesi

9. Sınıf

 

1.ÜNİTE:
HZ.MUHAMMED
’İN HAYAT HİKAYESİNİ HATIRLAYALIM

2.ÜNİTE:
ESTETİK


3.ÜNİTE:
HAYA VE İFFET


4.ÜNİTE:
EŞİTLİK


5.ÜNİTE:
ALİESİZLERE AİLE


6.ÜNİTE:
İSTİŞÂRE

1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre

2. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

3. Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve Mekke Dönemi

4. Hz. Muhammed’in Medine Dönemi ve Vefatı

1. Tertipli ve Düzenli Yaşamak

2. Söz ve Davranışların Güzelliği

3. İşleri Güzel Yapmak

4. Güzellik ve Güzelleşme

1. Hayânın Önemi ve Değeri

2. İffetli Olmanın
Önemi ve Değeri

3. Allah’ın Huzurunda Olma Bilinci

1. İnsanların Eşitliği

2. Kullukta Eşitlik

3. Hukuk Karşısında Eşitlik

4. Eşitlik Anlayışını

Korumanın Önemi

1. Öksüz ve Yetimlere

Sahip Çıkma

2. Kimseszlere Yardım

3. Mağdurlara Yardım

4. Ailesizlerin Aile kurmasına Yardım

1. İstişarenin Önemi

2. İstişarenin Yararları

3. Bireysel Konularda İstişare

4. Toplumsal Konularda İstişare

 

10. Sınıf

 

1.ÜNİTE:
HZ.MUHAMMED
’İN HAYAT HİKAYESİNİ HATIRLAYALIM

2.ÜNİTE:
SAĞLIK


3.ÜNİTE:
DENGE


4.ÜNİTE:
ÖZGÜRLÜK


5.ÜNİTE:
KADIN VE ERKEĞE BAKIŞ


6.ÜNİTE:
YÖNETİM ANLAYIŞI

1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre

2. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

3. Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve Mekke Dönemi

4. Hz. Muhammed’in Medine Dönemi ve Vefatı

1. Sağlığın Önemi

2. Sağlığı Korumak

3. Tedavi Olmak

4. Hastalıklara Sabretme

1. İnançta Denge

2. İbadetlerde Denge

3. Duygularda Denge

4. Davranışlarda Denge

5. Harcamalarda Denge

1. İnanç ve İbadet Özgürlüğü

2. Düşünce ve İfade Özgürlüğü

3. Ekonomik Özgürlük

4. Özgürlüğün Sınırları

1. Kadının Konumu ve Değeri

2. Erkeğin Konumu ve Değeri

3. Kadın ve Erkek Eşitliği

4. Kadın ve Erkek İlişkileri

1. Yöneticinin Özellikleri

2. Yöneticinin Görev ve Sorumlukları

3. Yönetilenlerin Görev ve Sorumlukları

4. Yöneticilerle İlişkiler

 

11. Sınıf

 

1.ÜNİTE:
HZ.MUHAMMED
’İN HAYAT HİKAYESİNİ HATIRLAYALIM

2.ÜNİTE:
EKONOMİK HAYAT


3.ÜNİTE:
DÜNYA VE AHİRET ALGISI


4.ÜNİTE:
TOPLUMSAL BARIŞ


5.ÜNİTE:
AİLEDE EŞLERİN GÖREVLERİ


6.ÜNİTE:
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ

1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre

2. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

3. Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve Mekke Dönemi

4. Hz. Muhammed’in Medine Dönemi ve Vefatı

1. Helal Kazanç ve Alınteri

2. İşini İyi Yapmak

3. Alışverişte Dürüstlük

4. Emeğin Karşılığını Vermek

5. Ölçü ve Tartıyı Doğru Yapmak

1. Dünya Algısı 2. Dünyadan Yararlanmak ve Dünya İçin Çalışmak

3. Ahiret Algısı 4. Ahiret İçin Çalışmak

5. Dünya ve Ahiret Dengesi

1. Toplumsal Barışın Önemi

2. Barış İnsanı Olmak

3. Toplumsal Barışı Sağlayan ve Bozan Unsurlar

4. Toplumsal Barışın Aşamaları

1. Eşleri Birbirine Bağlayan Değerler

2. Eşlerin Sorumlulukları

3. Eşlerin Görevleri

4. Anlaşmazlıkların Çözümü

1. Farklı Din Mensuplarını Kabullenmek

2. Farklı Din Mensuplarıyla İletişim

3. Farklı Kültürlere Bakış

4. Kültürler Arası Etkileşim

 

12. Sınıf

 

1.ÜNİTE:
HZ.MUHAMMED
’İN HAYAT HİKAYESİNİ HATIRLAYALIM

2.ÜNİTE:
BİLGİ VE DEĞİŞİM


3.ÜNİTE:
SEVGİ VE MERHAMET


4.ÜNİTE:
TOPLUMSAL PAYLAŞIM


5.ÜNİTE:
EVLİLİK


6.ÜNİTE:
ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre

2. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

3. Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve Mekke Dönemi

4. Hz. Muhammed’in Medine Dönemi ve Vefatı

1. Bilginin Önemi

2. Eğitimin Önemi

3. Bireysel Değişim

4. Sosyal Değişim

5. Erdemli İnsan Yetiştirmek

1. Sevgi Anlayışı

2. Merhamet Duygusu

3. Varlıklara Merhamet

4. Merhametin Yaygınlaştırıl
ması

1. Duygusal Paylaşım

2. Ekonomik Paylaşım

3. Zaman Paylaşımı

4. Güçsüzlere Yardım

1. Evliliğe Teşvik

2. Eş Seçimi

3. Nişan ve Nikâh

4. Evlilik Hukuku

1. Dış Politikanın Önemi

2. Uluslararası Anlaşmalar

3. İslam’a Davet Mektupları

4. Savaş ve Barış

 

 1. Çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günlerin tesbit edilmesi.

Çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günler aşağıdaki şekilde tespit edildi:

AYLAR

HAFTA SAYISI

AYLAR

HAFTA SAYISI

Eylül

1 Hafta

Şubat

3 Hafta

Ekim

4 Hafta

Mart

5 Hafta

Kasım

4 Hafta

Nisan

4 Hafta

Aralık

5 Hafta

Mayıs

4 Hafta

Ocak

3 Hafta

Haziran

3 Hafta

TOPLAM

17 Hafta

TOPLAM

19 Hafta

10. Öğretim Programına Göre Öğrenme Alanları ve Üniteleri ile Yıllık ve Günlük planların derslere nasıl yansıtılacağının tespiti

Bu konuda söz alan zümre başkanı ……………..2089 ve 2109 sayılı tebliğler dergilerinden yıllık ve günlük planlar ile ilgili bölümleri okuyarak açıkladı. Buna göre:

1 – Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi,

2 – Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi,

3- Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi de zümre öğretmenlerince karalaştırıldı.

11. Yazılı sınavlarda sorulacak soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tespiti

Yazılı sınavların yapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar zümre başkanınca Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliğinden okunarak açıklandı. Buna Göre ( 1 Temmuz 2015 Değişikliğine göre )

MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.

b) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.”

c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.

ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.

e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.

f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.

g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.

(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

Yeni yönetmelik gereği yazılı sınavlarda en az bir sınavın klasik sınav tarzında yapılması ve tüm sınıflarda yazılıların ortak yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre 1. kanaat döneminde en az 2 yazılı ve 1 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans Görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırılmıştır.

Yönetmelik gereği geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilmesi kararlaştırıldı.

Yazılı Sınav Zamanları

Yazılı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

1.Yazılı Kasım 3. Hafta 16 – 20 Kasım 2015 Nisan 1. Hafta 28 Mart – 1 Nisan 2016
2.Yazılı Ocak 1. Hafta 4 – 8 Ocak 2016 Mayıs 2. Hafta 09 – 13 Mayıs 2016

 

12. Dilek ve temenniler

Toplantı zümre başkanı …………………….. 2015–2016 Eğitim Öğretim yılının hayırlı olması dilekleriyle sona erdi.

………………..                                                                                                                                                                   ………………………..

Zümre Başkanı                                                                                                                                                                  Ders Öğretmeni

UYGUNDUR

22 /10 / 2015

………………………

Okul Müdürü

 

ÖZEL ………………………. LİSESİ
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI
SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI KARARLARI

1- Eğitim ve öğretim yılının sonuna doğru sıcakların yoğunlaşması ve sınavlar dolayısıyla devamsızlıkların arttığı, yıllık planlar yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği kararlaştırıldı.

2- 9-10-11-12. Sınıflar İçin Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi Yıllık Planı Hazırlanırken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Seçmeli Dersleri Öğretim programlarının incelenerek, yıllık planların bu öğretim Programlarına göre hazırlanması kararlaştırıldı..

3- Yıllık planlar yapılırken Atatürk İlke ve İnkılaplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı.

4- Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

5 – Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, öğrenme alanları, üniteleri ve süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

6- Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi karalaştırıldı.

7- Yazılı sınavların test tekniğinde yoruma dayalı ya da bilgi ölçer şekilde veya çok sorulu kısa cevaplı, karşılaştırmalı, boşluk doldurmalı olarak da hazırlanabilmesi kararlaştırıldı.

8- Her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi 2 yazılı , 1 ders etkinliklerine katılım puanı ve 1 adet de Performans Ödevi ( Proje alanlar hariç ) olmak üzere her öğrenciye 4 adet puan verilmesi kararlaştırılmıştır.

9- 4-5-6-7. Sınıflarda 1. Dönem 1. Yazılılarının Kasım 3. Hafta ( 16-20 Kasım 2015 ), İkinci Yazılarının Ocak 1. Hafta ( 4-8 Ocak 2016); 2. Dönem 1. Yazılının Nisan 1. Hafta (28 Mart – 1 Nisan 2016), 2. Yazılının ise Mayıs 2. Hafta (9-13 Mayıs 2016) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

10. Hz. Muhammed’in Hayatı dersi işlenirken Peygamberimizin güzel ahlakından bol örnekler verilerek öğrencilerin hayatlarına uygulaması ve O’nu örnek alması için tavsiyelerde bulunulması kararlaştırıldı.

11. Kutlu Doğum Haftasına yönelik okul içinde düzenlenecek etkinliklerin planlanarak bu haftada Hz. Muhammed sevgisinin öğrencilerde ön plana çıkarılması için gerekli programların yapılması kararlaştırıldı.

12- Ders defteri olarak öğrencilerin tek ortalı 80 sayfa bir defter edinmeleri ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi kararlaştırıldı.

13- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince zümre öğretmenlerince isteyen öğrenciler için Proje ödevlerinin verilmesi ve bu ödev yapılırken öğretmenin öğrenciye rehberlik etmesi kararlaştırıldı.

14- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.

…………………….                                                                                                                                                                                                                                 ………………..

Zümre Başkanı                                                                                                                                                                                                                             DKAB Öğretmeni

UYGUNDUR

22 / 10 / 2015

………………..
Okul Müdürü