KUR’ÂN-I KERÎM DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZEL………………. LİSESİ
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
SEÇMELİ KUR’ÂN-I KERÎM DERSİ 1. KANAAT DÖNEMİ
SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 1
Toplantının Öğretim Yılı : 2015 – 2016
Toplantının Dönemi : 1. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

: 20.10.2015 Saat: 17.00 – Öğretmenler Odası

Toplantının Başkanı

:……………….

Toplantıya Katılanlar : ………………..


GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması
 3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti.
 4. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.08.2012 Tarih ve 124 sayılı Kurul Kararı’nın Okunması.
 5. 31.08.2012 Tarih ve 143 Sayılı Ortaöğretim Kur’an-ı Kerim (9 – 12 .Sınıflar) Öğretim Programının İncelenmesi.
 6. Kur’an-ı Kerim Dersinin Genel Amaçlarının Belirtilmesi
 7. Dersin uygulanmasına İlişkin İlke ve Açıklamaların Okunması
 8. Kur’an-ı Kerim (9. 10. 11. Ve 12..Sınıflar) Dersi Ünite ve Konularının İncelenmesi
 9. Kur’an-ı Kerim Dersinde verimliliğin artırılması için alınacak tedbirler.

10. Çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günlerin tespit edilmesi.

11. Öğretim Programına Göre Öğrenme Alanları ve Üniteleri ile Yıllık ve Günlük planların derslere nasıl yansıtılacağının tespiti.

12. Ölçme-Değerlendirmeye İlişkin hususların görüşülmesi.

13. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama:

Zümre Toplantısı yukarıda belirtilen gün ve saatte okul öğretmenler odasında toplandı. Toplantıda ders öğretmenlerinin ve zümre başkanının hazır olduğu görüldü.
Zümre Başkanlığını ders öğretmeni ………………. yaptı. Toplantının hayırlı olması dileği ile toplantıya başlandı.

2. 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması:

Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri zümre başkanı ……………. tarafından okunarak açıklandı.
Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti:

İlköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

a – Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına göre yetiştirmek;

b – Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayat ve üst öğrenime hazırlamak

c – Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini ve vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu ders öğretmeni………………. tarafından okundu.

4- MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.08.2012 Tarih ve 124 sayılı Kurul Kararı’nın Okunması.

Zümre Başkanı…………….. tarafından ilgili Kurul Kararı okundu. Bu Karar şöyledir:

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30.07.2012/19150, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 01.08.2012/6073, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 03.08.2012/1699 tarih ve sayılı yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi haftalık ders çizelgelerinin 9. sınıfına ait seçmeli ya da diğer seçmeli ders saati sayıları ile 2. grup seçmeli dersler listesinde, 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre değişiklik yapılması kararlaştırıldı.”

5- 31.08.2012 Tarih ve 143 Sayılı Ortaöğretim Kur’an-ı Kerim (9 – 12. Sınıflar) Öğretim Programının İncelenmesi.

Talim ve Terbiye Kurulunun İnternet Sitesinden indirilen öğretim programı zümre başkanı …………….. tarafından zümre öğretmenlerine özet bir şekilde anlatıldı.

 1. Kur’an-ı Kerim Dersinin Genel Amaçlarının Belirtilmesi

Kur’an-ı Kerim dersi öğretim programıyla öğrencilerin;

Kur’an-ı Kerim’in hayatımızdaki yerini fark etmeleri,

Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumaları,

Bazı sure ve ayetleri kurallarına uygun olarak ezberlemeleri,

Kur’an-ı Kerim’in içeriği hakkında bilgi sahibi olmaları,

Kur’an-ı Kerim’i severek ve isteyerek okuma, anlama ve ezberlemeleri amaçlanmaktadır.

 1. Dersin uygulanmasına İlişkin İlke ve Açıklamaların Okunması

Bu ilke ve amaçlar ders öğretmeni SELAMİ AYÇİÇEK tarafından okundu. Buna göre:

a. Ünite ve kazanımlar, Kur’an-ı Kerim dersi öğretim programı genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak şekilde farklı öğrenme alanlarına ayrılarak belirlenmiştir.

b. Her bir ünite için kullanılacak süre ve ünitelerin işleniş sırası programda belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenlerince öğrenci seviyesi ve çevre şartlarına uygun planlama yapılabilir.

c. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde kazanımları edinmeye uygun görsel, işitsel ve basılı materyallerden yararlanılır.

d. Tüm öğrenme-öğretme süreçlerinde konuların öğrencilere sevdirilerek öğretilmesi esastır.

e. Kuran-ı Kerim’i anlamaya dönük çalışmalarda öğrencilerin Kuran-ı Kerim’in mealini okumaya, kullanmaya, ayet mealleri arasında bağ kurmaya özendirilmesi önemlidir.

f. Kur’an-ı Kerim okurken hatalı okumaların önlenmesi için ezberlenecek ayet ve sureler, öğrencilere telaffuzu düzgün hafızlardan dinletilebilir.

g. Kur’an-ı Kerim’i anlamaya dönük çalışmalarda ders öncesinde farklı meallerden işlenecek ayetler okunup öğrenciler düşünmeye teşvik edilebilir.

h. Sınıf içerisindeki öğrencilerin telaffuz ve güzel okuma becerileri birbirinden farklı olabilir. Bu kişisel farklılıklar göz önünde tutulup zorlaştırıcı değil, Kuran okumayı sevdirmeye dönük bir tutum sergilenmeli ve değerlendirmeler buna göre yapılmalıdır.

i. 10-11-12. sınıflarda öğrenim gören ve Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyen bir öğrenciye kendi sınıfında öncelikle 9. sınıf öğretim programında yer alan Kur’an-ı Kerim’i okumaya giriş ünitesi uygulanır. Öğrenci Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendikten sonra kendi sınıfına ait öğretim programına devam eder.

 1. Kur’an-ı Kerim (9.10. 11. Ve 12. Sınıf) Dersi Ünite ve Konularının İncelenmesi

 

 

1.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Tanıyalım

2.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Okumaya Giriş

I. KUR’AN-I KERİM’İN ÖZELLİKLERİ

1. Kur’an-ı Kerim’in özgünlüğü


2. Kur’an-ı Kerim’in Diğer İsimleri

3. Surelerin İsimleri

II. KUR’AN’IN MESAJINI ANLIYORUM

1. Kur’an’da İnsan ve Toplum: İnsanın Yaratılışı ve Özellikleri

2. Sureleri Tanıyorum: Mu’minun Suresi

3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 80)

4. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Rab, İlah, Melik, İbadet

 

I. KUR’AN-I KERİM’İ OKUMAYI ÖĞRENİYORUZ

1. Harfler ve Özellikleri

1.1. Harfler ve İsimleri

1.2. Harflerin Yazılışları

1.3. Harflerin Mahreçleri

1.4. İnce ve Kalın Sesli Harfler

2. Harflerin Okunuşu

2.1. Harekeler: Üstün, Esre, Ötre 2.2. Cezim (Sükun)

2.3. Şedde 2.4. Tenvin

2.5. Med Harfleri: Elif, Vav, Ya 2.6. Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif

2.7. Uzatma (Asar-Çeker) İşareti 3. Okunuşla İlgili Özel

Durumlar 3.1. Elif Lam Takısının Okunuşu 3.2. Zamir ve Okunuşu 3.3. Med-Kasr Kelimeleri 3.4. Okunmayan Elif 3.5. Hurûf-ı Mukataa

II. OKUNACAK SURE VE

AYETLER 1. Bakara Suresi 1-15 sayfalar

 

III. EZBERLENECEK

DUALAR, SURELER VE

ANLAMLARI

1. Kur’an’ı Anlayarak Okumanın Amacı

2. Kur’an’ı Ezberlemenin İlkeleri ve Yöntemleri

3. İhlâs Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

4. Kevser Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

5. Fatiha Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

6. Ayet-el Kürsi’yi ve Anlamını Öğreniyorum ( Bakara 255 )

 

 1. Sınıf
 

1.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Tanıyalım

2.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma

 

I. MEKKÎ VE MEDENÎ SURELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

1.Mekke Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri

2.Medine Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri

II. KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM

1. Kur’an’da İnsan ve Toplum: Kur’an’da İnsan Tipleri

2. Sureleri Tanıyorum: Furkan Suresi

3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (Taha 25-28)

4. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Tövbe, İstiğfar, İhsan, Îsar

 

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER

1. Âl-i İmran Suresi ( 16-28 sayfalar)

2. Ahzab Suresi

 

II. TECVİT BİLGİSİ

1. Uzatma (Med) ve Çeşitleri 1.1. Medd-i Tabiî

1.2. Medd-i Muttasıl

1.3. Medd-i Munfasıl

1.4. Medd-i Ârız

1.5. Medd-i Lâzım

1.6. Medd-i Lîn

 

III. EZBERLENECEK

DUALAR, SURELER VE

ANLAMLARI

1. Nas Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

2. Felak Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

3. Tebbet Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

4. Nasr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

5. Bakara Suresinin Son İki Ayeti’ni ve Anlamını Öğreniyorum ( Bakara 285-286 )

 

 1. Sınıf
   

  1.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Tanıyalım

  2.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma

   

  I. KUR’AN’I KERİM’İN ANLAŞILMASI

  1. Kur’an-ı. Kerim’in İndiği Ortam

  2. Kur’an-ı Kerim’e Bütüncül Yaklaşım

  II. KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM II. KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM

  1. Kur’an’da İnsan ve Toplum: Hz. Musa ve Toplumu 2. Sureleri Tanıyorum: Yasin Suresi 3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum Ahkaf 15. 4. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Davet, Emir, Nehiy, Hidayet

   

  I. OKUNACAK SURE VE AYETLER

  1. Maide Suresi ( 1-15 sayfalar)

  2. Muhammed Suresi 3. Hadid Suresi

  II. TECVİT BİLGİSİ

  1. Tenvin ve Sakin Nun 2. İhfa 3. İzhar 4. İklab 5. İdgamlar
  5.1. İdgam-ı Mea’l-gunne
  5.2. İdgam-ı Bila-gunne
  5.3. İdgam-ı Misleyn
  5.4. İdgam-ı Mütecaniseyn
  5.5. İdgam-ı Mütekaribeyn
  5.6. İdgam-ı Şemsiye
  5.7. İdgam-ı Kameriye

   

  III. EZBERLENECEK

  DUALAR, SURELER VE

  ANLAMLARI

  1.Kafirun Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

  2. Kureyş Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

  3. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

  4. Mâun Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

  5. Haşr Suresinin Son üç Ayeti’ni ve Anlamını Öğreniyorum (Haşr 23-24-25)

 2. Sınıf
 

1.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Tanıyalım

2.ÜNİTE: Kur’ân-ı Kerim’i Güzel Okuma

 

I. KUR’AN’I ANLAYARAK OKUMA

1. Kur’an-ı Kerim’i Anlamada
Hz. Peygamber’in Yeri
2. Meal ve Tefsirlerden Yararlanma İlkeleri

II. KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM

1. Kur’an’da İnsan ve Toplum: Hz. İsa ve Toplumu

2. Sureleri Tanıyorum:

Mülk ve Nebe Sureleri

3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (Araf 151)

4. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Veli, Adalet, Zulüm, Şefaat

 

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER

1. İsra Suresi

2. Muminun Suresi

3. Kasas Suresi

II. TECVİT BİLGİSİ

1. Sakin Mim’in Okunuş Şekilleri

2. Kalkale
3. Ra’nın Hükümleri

4. Lafzatullah’taki lam harfinin Okunuşu

5. Sekte

6. Vakıf, İbtida, Vasıl ve İşaretleri
7. Secde Ayetleri ve İşareti

 

III. EZBERLENECEK

DUALAR, SURELER VE

ANLAMLARI

1. Asr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

2. Kadir Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

 

9- Kur’an-ı Kerim Dersinde verimliliğin artırılması için alınacak tedbirler.

Zümre Başkanı ………………… ve ders öğretmeni …………….. Kur’an öğretimi konusunda aşağıdaki ilkelerin uygulanması konusunda görüş birliğine vardılar. Buna göre:

 • Öğrencilere dersin başında Kur’anı Niçin Okumalı ve Niçin Öğrenmeliyiz konusunda aydınlatıcı bilgiler verilmelidir.

 • Kur’an’da geçen Peygamber kıssaları anlatılmalı ve bizlerin bu kıssalardan ne gibi dersler çıkarmamız gerektiği konusunda öğütler verilmelidir.

 • Harflerin şekil olarak öğretilmesi ve el ile yazılmasına önem verilmelidir. Bir defter tutturularak çocukların Arap harflerin ile ile yazmalarının da sağlanması gerekmektedir.

 • Harflerin öğretimi sırasında harflerin mahreçlerine de önem verilmeli ve her harfin koro halinde sınıfça okunarak doğru bir şekilde çıkarılması sağlanmalıdır.

 • Kelime öğretiminde harflerin önce ayrı ayrı sonra da bitişik yazılışları gösterilmelidir.

 • Harekeler, cezm, medler ve şedde ile ilgili örnek alıştırmalarla konular iyice kavrandıktan sonra tenvin konuları işlenmelidir.

 • Öğrencilerin Kur’an okurken zorlanmamaları için öğrencilere ödev verirken çok sayfa okutmak yerine, aynı sayfayı çok defa okutmak tercih edilmelidir.

 • Öğrencilerin yüzünden okumasını geliştirmesi için; Kur’an-ı Kerîm’ okumaya geçen öğrencilerle öncelikle Kur’an’ın ilk sayfalarından satır satır yüzüne okuma çalışmaları yapılmalıdır.

 • İlk sayfalara çalışırken en fazla üç satır, kelime kelime veya birkaç kelime önce öğretmen okuyup sonra da öğrenci tekrar ederek koro halinde okunmalıdır.

 • Kur’an-ı Kerim okumayı ve öğrenmeyi teşvik ve dersi sevdirmek için “Kur’an okumak, öğrenmek ve bazı sureleri okumakla” ilgili hadisler öğrencilere yazdırılacak ve açıklaması yapılacaktır.

 • Öğrenciler arasında da güzel Kur’an okuma yarışmaları yapılacak; öğrenciler tesbit ve teşvik edileceklerdir.

 • Ezberlenecek surelerin daha iyi öğretilmesi için çeşitli hocaların kıraat kasetlerinin dinlenmesi faydalı olacaktır.

10. Çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günlerin tesbit edilmesi.

Çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günler aşağıdaki şekilde tespit edildi:

AYLAR

HAFTA SAYISI

AYLAR

HAFTA SAYISI

Eylül

1 Hafta

Şubat

3 Hafta

Ekim

4 Hafta

Mart

5 Hafta

Kasım

4 Hafta

Nisan

4 Hafta

Aralık

5 Hafta

Mayıs

4 Hafta

Ocak

3 Hafta

Haziran

3 Hafta

TOPLAM

17 Hafta

TOPLAM

19 Hafta

11. Öğretim Programına Göre Öğrenme Alanları ve Üniteleri ile Yıllık ve Günlük planların derslere nasıl yansıtılacağının tespiti

Bu konuda söz alan zümre başkanı ……………… 2089 ve 2109 sayılı tebliğler dergilerinden yıllık ve günlük planlar ile ilgili bölümleri okuyarak açıkladı. Buna göre:

1 – Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi,

2 – Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi,

3- Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi de zümre öğretmenlerince karalaştırıldı.

12. Ölçme-Değerlendirmeye İlişkin hususların görüşülmesi.

Yazılı sınavların yapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar zümre başkanınca Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliğinden okunarak açıklandı. Buna Göre ( 1 Temmuz 2015 Değişikliğine göre )

MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.

b) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.”

c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.

ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.

e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.

f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.

g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.

(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

Yeni yönetmelik gereği yazılı sınavlarda en az bir sınavın klasik sınav tarzında yapılması ve tüm sınıflarda yazılıların ortak yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre 1. kanaat döneminde en az 2 yazılı ve 1 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans Görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırılmıştır.

Yönetmelik gereği geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilmesi kararlaştırıldı.

Yazılı Sınav Zamanları

Yazılı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

1.Yazılı Kasım 3. Hafta 16 – 20 Kasım 2015 Nisan 1. Hafta 28 Mart – 1 Nisan 2016
2.Yazılı Ocak 1. Hafta 4 – 8 Ocak 2016 Mayıs 2. Hafta 09 – 13 Mayıs 2016

13. Dilek ve temenniler

Zümre Başkanı …………… 1. Kanaat döneminin eğitim camiamız açısından sağlıklı ve başarılı geçmesi dileklerini belirterek toplantıyı kapattı.

………………..                                                                                                                                                                            ……………

Zümre Başkanı                                                                                                                                                                       Ders Öğretmeni

UYGUNDUR

22 / 10 / 2015

……………………..

Okul Müdürü

 

ÖZEL …………………LİSESİ
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

SEÇMELİ KUR’AN-I KERİM DERSİ

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI KARARLARI

1- Eğitim ve öğretim yılının sonuna doğru sıcakların yoğunlaşması ve sınavlar dolayısıyla devamsızlıkların arttığı, yıllık planlar yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği kararlaştırıldı.

2- 9-10-11-12. Sınıflar Kur’an-ı Kerim Dersi Yıllık Planı Hazırlanırken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Seçmeli Dersleri Öğretim programlarının incelenerek, yıllık planların bu öğretim Programlarına göre hazırlanması kararlaştırıldı..

3- Yıllık planlar yapılırken Atatürk İlke ve İnkılaplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı.

4- Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

5 – Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, öğrenme alanları, üniteleri ve süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

6- Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi kararlaştırıldı.

7- Yazılı sınavların öğrencinin uygulama becerisini de ölçebilecek şekilde test, yoruma dayalı ya da bilgi ölçer şekilde veya çok sorulu kısa cevaplı, karşılaştırmalı, boşluk doldurmalı olarak da hazırlanabilmesi kararlaştırıldı.

8- Her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi 2 yazılı , 1 ders etkinliklerine katılım puanı ve 1 adet de Performans Puanı ( Proje ödevi alanlar için ) olmak üzere her öğrenciye 4 adet puan verilmesi kararlaştırılmıştır.

9- 4-5-6-7. Sınıflarda 1. Dönem 1. Yazılılarının Kasım 3. Hafta ( 16-20 Kasım 2015 ), İkinci Yazılarının Ocak 1. Hafta ( 4-8 Ocak 2016); 2. Dönem 1. Yazılının Nisan 1. Hafta (28 Mart – 1 Nisan 2016), 2. Yazılının ise Mayıs 2. Hafta (9-13 Mayıs 2016) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

10. Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken EBA’da yer alan akıllı tahtaya uygun dökümanlardan yararlanılmasına ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyan kişilerin videolarının sınıf ortamında öğrencilere izletilmesine karar verildi.

11. Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğrenciler arasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarının yapılarak öğrencilerin ödüllendirilmesi ve seneye de bu dersi seçmeleri için teşvik edilmeleri kararlaştırıldı.

12- Ders defteri olarak öğrencilerin tek ortalı 80 sayfa bir defter edinmeleri ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi kararlaştırıldı.

13- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gereği zümre öğretmenlerince isteyen öğrenciler için Proje ödevlerinin verilmesi ve bu ödev yapılırken öğretmenin öğrenciye rehberlik etmesi kararlaştırıldı.

14- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.

…………………..                                                                                                                                                                                                                        ………………………

Zümre Başkanı                                                                                                                                                                                                                     DKAB Öğretmeni

UYGUNDUR

22 / 10 / 2015

………………….
Okul Müdürü