PRESENT PERFECT TENSE

PRESENT PERFECT TENSE

Türkçe’de bu zamanın tam karşılığı yoktur. Bu zamanın kullanıldığı durumlar;

1. Geçmişte olmuş ve şu ana etkisi olan eylemlerden bahsederken (Yağmur yağdı. Yerler hala ıslak)

2. Yakın zamanda gerçekleşmiş olaylardan bahsederken (Saat 11.00’da Ali geldi. 11.05’te konuşurken Ali’nin yeni geldiğini, olayın yeni olduğunu belirtirken bu zaman kullanılır)

3. Geçmiş zamanda yaşanmış ancak gerçekleşme zamanı tam olarak söylenmeyen eylemlerden bahsederken ( Almanya’da bulundum)

4. Haberlerde haberi detay vermeden ilk kez söylerken (Başbakan Paris’ten ayrıldı)

5. Şimdiye kadar süren bir eylemden bahsederken (Ali daha telefon etmedi. Attila bir şey dedi mi?)

Kısaca Present Perfect Tense yapısını geçmişi ve şimdiyi beraber düşündüğümüzde kullanırız.

Examples (Örnekler)

* I have worked

* We have arrived

* They have spoken to the boss

* She has eaten a sandwich

* He has gone to Samsun

* My cat has drunk milk

* Tom has left the building

* Mary has made a cake

Affirmative (Olumlu Cümle)

I

You

We have + Fiilin 3. hali

They

He

She has + Fiilin 3. hali

It

Examples (Örnekler)

* I have not done my homework

* They haven’t visited the museum

* We haven’t had lunch

* She has not slept

* He hasn’t eaten his ice-cream

* Ahmet hasn’t gone to school

Negative (Olumsuz Cümle)

I

You

We have not + Fiilin 3. hali

They

He

She has not + Fiilin 3. hali

It

UYARI:

* ‘have’ kısaca ‘ve’ şeklinde yazılabilir.I have gone to Paris = I’ve gone to Paris

* ‘has’ kısaca ‘s’ şeklinde yazılabilir. She has gone to Paris = She’s gone to Paris

* ‘have not’ kısaca ‘ haven’t ‘ şeklinde yazılabilir. I have not slept = I haven’t slept

* ‘has not’ kısaca ‘ hasn’t ‘ şeklinde yazılabilir. She has not slept = She hasn’t slept

Examples (Örnekler)

* – Have you eaten your sandwich?

– Yes, I have – No, I haven’t

* – Has she come back?

– Yes, she has – No, she hasn’t

Question (Soru Cümlesi)

I

you

Have we Fiilin 3. Hali ?

they

he

Has she Fiilin 3. Hali ?

it

UYARI: Fiilin 3. Hali şu şekilde olur;

1. Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller) bu fiiller düzensizdir ve 3. Hallerini ezberlemeniz gerekmektedir. Örneğin; “go” fiilinin 3. Hali “gone” dır.

2. Regular Verbs (Düzenli Fiiller) bu fiillere “-ed” takısı getirilerek 3. Hali olur. Örneğin;

play” fiili “played” olur.

Present Perfect Tense ile kullanılan zaman bildiren sözcükler;

*recently: son günlerde, yakınlarda * so far: şimdiye kadar

* today: bu gün * for:….dır, ….dir

* this morning: bu sabah * since: ‘den beri, ‘dan beri

* in the last few days: son birkaç gün içinde

DİKKAT:(at 11.00) I’ve worked really hard this morning.(Sabah henüz bitmemiş,sürmektedir)

(at 17.00) I worked really hard this morning. (Sabah sona ermiştir)

* Ever: “hiç” demektir, sorularda kullanılır. Soruların bir sürecin ya da bir kişinin hayatının tamamını kapsayan bir eyleme yönelik olduğunu vurgulamak için kullanılır. Özne ile fiil arasına gelir.

– Have you ever eaten ice-cream? ( Sen hiç dondurma yedin mi?)

* Never: “asla,hiç” demektir, olumsuz anlam katar. Bir eylemin, bir sürecin ya da bir kişinin yaşamının bir parçası olmadığını vurgulamak için kullanılır. have / has ile fiilin arasına gelir. I have never drunk ayran. (Ben asla/hiç ayran içmedim)

* been / gone: “been” olmak anlamına gelen “be” fiilinin 3. halidir ve “bulunmak, olmak” anlamındadır. “gone” gitmek anlamına gelen “go” fiilinin 3. halidir. Örnek:

He has gone to Paris. (O, Paris’e gitti) Şu an Paris’tedir. Yolculuğun bitmediğini vurgular

He has been to Paris. (O, Paris’te bulundu) Paris’e gitmiş ancak Paris’ten dönmüştür. Yolculuğun bittiğini vurgular

* just: “henüz, şimdi, az önce” anlamına gelir.Konuşma anından hemen önce gerçekleşen şeylerden söz ederken kullanılır. İşin daha yeni yapıldığını vurgular.”have/has” ile fiilin arasına gelir. Olumlu cümlelerde kullanılır. She has just gone out. (O daha yeni çıktı)

* already: “zaten,çoktan,bile” anlamına gelir. Bir olayın konuşma anından önce ya da beklenilenden önce gerçekleştiğini belirtir. İşin zaten yapıldığını vurgular. Olumlu cümlelerde kullanılır. “have/has” ile fiil arasına gelir.

I have already heard that story. (Ben zaten bu hikayeyi duymuştum)

* yet: “henüz” olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır. Olumsuz cümle ile kullanımında bir şeyin gerçekleşmediğini ancak gerçekleşmesinin beklenildiğini ifade eder.

Cümlenin sonunda kullanılır. I haven’t finished this work yet. (Henüz bu işi bitirmedim.)

Sorularda ise beklediğimiz bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek için kullanılır.

Have you found a job yet? ( Bir iş bulamadın mı?)

* still: Olumsuz cümlelerde kullanılır. “henüz” anlamına gelir. Özne ile “haven’t / hasn’t” arasına gelir. The post still hasn’t arrived. I still haven’t finished this work.

* for: (…dır, …..dir) anlamına gelir. Bir işin sürecini vurgular. Süreç belirtir.

I have been in Kahramanmaraş for 3 years. (Ben üç yıldır Maraştayım)

* since: (‘den beri, ‘dan beri) anlamına gelir. Bir işin başlangıcını belirtir.

I have beeen in Kahramanmaraş since 2013. (2013’ten beri Maraştayım)