Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemleri Sınav Hazırlık Soruları

Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemleri Sınav Hazırlık Soruları:

 1. Toplumbilim/Sosyoloji Yöntemine katkısı olan Toplumbilimciler/Sosyologlar kimlerdir? Bu bilimcileri sıralayınız?
 2. Toplumbilimin/Sosyolojinin öncüsü ve kurucusu kabul edilen Auguste COMTE bilimler sıralamasında belli ölçütlere başvurmuştur bu ölçütler nelerdir? Toplumbilim hangi bilim dallarından hangi yöntemleri almıştır?
 3. Auguste Comte’un üç hal kanunu nelerdir? Bunlardan Pozitif Düşünce aşamasını kısaca anlatınız?
 4. Emile Durkheim, Toplumbilim/Sosyolojik Yönteminin Kuralları adlı eserinde Toplumbilimin yöntemini açıklarken toplumsal olgu kavramından çıkarak yorum getirmiştir. Durkheim’ın toplumsal olgu kavramı nedir ve birkaç örnek veriniz?
 5. Emile Durkheim’in Tomplusal/Sosyal Olgu kavramının iki özelliği nedir, kısaca belirtiniz?
 6. Emile Durkheim İş Bölümü’ü konusunu incelerken iki tür dayanışmadan bahseder. Bu dayanışma türleri nedir birer örnek veriniz?
 7. Max Weber tarih boyunca farklı biçimlerde ortaya çıkan egemenlik ilişkisini üç ideal tipin belirlediğini ileri sürer. İdeal Tipin belirlediği üç egemenlik nelerdir, sıralayınız?
 8. Uygulamalı Toplumbilimin/Sosyolojinin ilk kurucuları ve temsilcileri, Fransa ve İngiltere’deki, kimlerdir ve nerelerde kullanmışlardır?
 9. Türkiye’de Sosyolojinin ilk dönemlerinde iki Fransız ekolünün nüfuzu baskındır. Bu iki Fransız ekolü hangileridir ve Türkiye deki ilk temsilcileri kimlerdir? Sadece isimlerini yazınız.
 10. Türkiye’deki Kuramsal-Teorik Sosyolojinin ve Uygulamalı Sosyolojisinin gelişimi Fransız Durkheim ve Le Play ekolleri ile gerçekleşmiştir ve bu ekollerin Türkiye deki temsilcileri ve önde gelen sosyologlarından her ekol için 4 tanesini sıralayınız.
 11. Le Play ekolünün temsilcisi Prens Sabahattin’i izleyerek Türkiye’de bu ekolün metotlarını ilk monografik çalışmayla somutlaştıran sosyal bilimci kimdir ve nerede ve ne üzerine araştırma yapmıştır?
 12. Uygulamalı Toplumbilimini/Sosyoloji Alan Araştırmalarında 1940’lı yıllarda Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih & Coğrafya Fakültesi çevresinde ilk kullanan önde gelen sosyal bilimciler kimlerdir ve yaptıkları çalışmalar hangi konular üzerinedir?
 13. 1940’lı yılların sonlarına doğru A.Ü. Dil, Tarih & Coğrafya Fakültesi çevresindeki, N. Berkes, B. Boran, P. Naili Boratav ve M. Şerif’lerin kadro dışı kalmasıyla Uygulamalı Sosyoloji ve alan araştırmaları bir kesintiye uğramış ve bir boşluk doğmuştur. Daha sonra bu boşluk İstanbul Üniversitesi, Ortadoğu Üniversitesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi çevrelerinden gelen sosyal bilimciler tarafından doldurulmuştur. Bu sosyal bilimciler kimlerdir ve çalıştıkları konular nelerdir?
 14. Toplumsal/Sosyal Araştırmanın 5 alternatifi vardır. Bu alternatifler nelerdir ve bunlardan sağduyuyu kısaca anlatınız?
 15. Toplumsal/Sosyal Araştırmanın alternatiflerinden Kişisel Deneyim deneysel araştırmalarda önemli yeri vardır. Kişisel Deneyim hataları nelerdir ve bunlardan Hale Etkisi’ni tanımlayıp kısaca anlatınız?
 16. Toplumsal/Sosyal Araştırmalarda Bilimsel Topluluğun belli başlı ilkeleri ve normları vardır. Bu normlar nelerdir ve bunlardan Tarafsızlık normunu kısaca açıklayınız?
 17. Toplumsal/Sosyal Araştırmalarda temelde iki ana yaklaşım vardır, nitel ve nicel. Bu yaklaşımların her birinin 10 özelliği vardır. Bu özelliklerinden her biri için 5 er tane sıralayınız.
 18. Toplumsal/Sosyal Araştırmanın Boyutları, Araştırmanın Alıcı Kitlesi ve Kullanımı bakımından iki türlüdür, Temel ve Uygulamalı. Bu türleri kısaca açıklayınız ve aralarındaki benzerlik ve farklılıkları belirtiniz.
 19. Toplumsal/Sosyal Araştırmanın Boyutları’ndan Uygulamalı Araştırmanın üç türü vardır. Bunlar nelerdir, sadece sıralayınız ve bunlardan değerlendirme aşamasını kısaca tanımlayınız.
 20. Toplumsal/Sosyal Araştırmalarda 2 tür bilgi vardır, bunlar nelerdir ve araçsal bilgiyi kısaca acılayınız.
 21. Toplumsal/Sosyal Araştırmalarda Araştırmanın 3 türü vardır, bunlar nelerdir, sadece sıralayınız ve bunlardan incelemeci araştırmayı kısaca tanımlayınız?
 22. Toplumsal/Sosyal Araştırmalarda Açıklayıcı araştırmanın 6 özelliği nedir bunlardan 4 tanesini sıralayınız?
 23. Toplumsal/Sosyal Araştırmalarda Araştırmanın Zaman Boyutu 3 türlüdür. Bunlar nelerdir ve bunlardan Keşitsel Araştırmayı kısaca açıklayınız?
 24. Toplumsal/Sosyal Araştırmalarda Araştırmanın Zaman Boyutunun Uzun Dönemli Araştırmasının 3 türü vardır bunlardan kuşak çalışmasını kısaca tanımlayınız?