TC.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1.dönem Yazılı Soruları

Adı : 2015/2016 Eğitim-Öğretim Yılı TC.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1.dönem

Soyadı : 2. sınav soruları.

Sınıf/Numara :

SORULAR

S.1) Mustafa Kemal’in İstanbul Hükümeti tarafından görevine son verildiği halde milli mücadeleye sivil olarak devam etmesi onun hangi kişisel özelliğine bağlanabilir?

A) İleri görüşlülüğü

B) Kararlılığı ve mücadeleciliği

C) Zamanında ve yerinde kararlar alabilmesi

D) Barışseverliği

S.2) Lozan Barış Antlaşması, yeni Türk Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.

Antlaşmanın aşağıdaki maddelerinin hangisinden böyle bir hüküm çıkarılamaz?

A) Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.

B) Kapitülasyonlar kaldırılacak

C) Boğazlar uluslar arası bir komisyonun idaresine bırakılacak.

D) Yeni Türk Devleti’nin bağımsızlığı tanınacak.

S.3) Kuva-yı Milliye’nin bazı özellikleri şunlardır:

 • Askerlik disiplininden yoksundurlar.

 • şmanı yurttan atacak güçten yoksundurlar.

 • İhtiyaçlarını bazen halka zor kullanarak karşılamışlardır.

Kuva-yı Milliye birliklerinin yukarıdaki özellikleri aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?

A) Düzenli ordunun kurulmasını

B) TBMM’nin açılışının hızlandırılmasını

C) Kuva-yı Milliye komutanlarının değiştirilmesini

D) Rusya ile Moskova antlaşmasının imzalanmasını

S.4) Mustafa Kemal’in yukarıda verilen faaliyetlerdeki temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşgalci güçlere gözdağı vermek

B) İstanbul Hükümetini istifaya zorlamak

C) Azınlık saldırılarına karşı tedbir almak

D) Türk Milletini işgallere karşı örgütlemek

S.5) I. İnönü Savaşı’nın kaybedilmesinden sonra İtilaf Devletleri, Sevr Antlaşması’nı biraz değiştirip TBMM’ye kabul ettirmek amacıyla Londra Konferansı’nı toplamıştır. TBMM Hükümeti, bu durumun farkında olmasına rağmen konferansa temsilci gönderilmesini uygun bulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden birisi değildir?

A) Zafere ulaşabilmek amacıyla savaşları devam ettirmek.

B) TBMM’nin barış yanlısı olduğunu tüm dünyaya göstermek.

C) Türk davasının haklılığını tüm dünyaya duyurmak.

D) TBMM’nin uluslararası alanda tanınmasını sağlamak.

S.6) Mustafa Kemal Paşa Lozan görüşmelerine katılacak Türk heyetinden “Misak-ı Milli’den taviz verilmemesi ve kapitülasyonların kesinlikle kaldırılması” konusunda ısrarlı olunmasını istemiştir.

Atatürk bu talimatla aşağıdakilerden hangisinden kesinlikle ödün verilmemesini istemiştir?

A) Egemenlik ve Cumhuriyetçilik

B) Vatanın bütünlüğü ve ulusal bağımsızlık

C) Milliyetçilik ve Halkçılık

D) Laiklik ve insan hakları

S.7) Tekalif-i Milliye Emirleri’nin bazıları şunlardır:

 • Halkın elindeki taşıt araçları ile binek hayvanlarının %20’sine el konulacaktı.

 • Halkın elindeki silah ve cephane 3 gün içinde teslim edilecekti.

 • Ülkedeki her türlü makineli araç ve gerecin %40’ına el konulacaktı.

Bu uygulama ile TBMM’nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı

B) Sanayi yatırımlarını gerçekleştirmeyi

C) Halkı yönetime ortak etmeyi

D) İtilaf Devletleri’ne gözdağı vermeyi

S.8) Mustafa Kemal Başkomutanlık Kanunu ile;

 • TBMM’ye ait olan kanun çıkarma ve uygulama yetkilerini elinde topladı.

 • İstiklal Mahkemelerini kendine bağladı.

Mustafa Kemal’in bu kanun ile aşağıdakilerden hangisine öncelikle ulaşmak istediği söylenebilir?

A) Modern bir devlet yapısı kurmaya

B) Ülkedeki hukuk birliğini sağlamaya

C) Demokratik bir yönetim biçimi yerleştirmeye

D) Milli Mücadelede hızlı karar alınmasını sağlamaya

S.9) Sevr Barış Antlaşması’nın hukuki bakımdan geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Ankara’da milli bir hareketin başlaması

B) Damat Ferit Paşa tarafından onaylanması

C) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıklarının başlaması

D) Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmaması

S.10) Erzurum Kongresi’nde; “Manda ve himaye kabul edilemez.” kararı yer almıştır.

Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Sömürge altındaki uluslara destek olunacağını

B) Tam bağımsızlık fikrinin benimsendiği

C) İstanbul’un Anadolu’ya bağlı olduğunu

D) Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların kaldırılacağını

S.11) – Sivas Kongresi’nde;

 • Anadolu ve Rumeli’de yer alan direniş cemiyetleri tek bir çatı altında birleştirilmiş,

 • Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiş,

 • Temsil Heyeti’nin seçilmesine yönelik bir karar alınmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Milli mücadelenin tek merkezden idare edilmek istendiğine

B) Ulusal nitelikli kararlar alındığına

C) Ulusal bağımsızlığın sağlanmaya çalışıldığına D) Bölgesel savunmanın gerçekleştirilmeye çalışıldığına

S.12) Türk Kurtuluş Savaşı, içte saltanata, azınlıklara, bazı Kuva-yı Milliye liderlerine ve Anadolu’da çıkan isyanlara karşı yapılmıştır. Dışta ise İngiltere, Fransa, Yunanistan ve İtalya gibi işgal güçlerine karşı yapılmıştır.

Buna göre ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurtuluş mücadelesi saltanata karşı yapılmıştır.

B) Kurtuluş Savaşı yıllarında iç çekişmeler yaşanmıştır.

C) Kurtuluş Savaşı işgal güçlerine karşı yapılmıştır.

D) Kurtuluş mücadelesi iç ve dış güçlere karşı yapılmıştır.

S.13) I. Teali İslam Cemiyeti

II. Trakya Paşaeli Cemiyeti

III. Mavri Mira Cemiyeti

IV. Kilikyalılar Cemiyeti

Yukarıda verilen bu cemiyetlerden hangileri, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası faaliyet gösteren yararlı cemiyetler arasında gösterilebilir ?

A) I ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I ve III

S.14) – “Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz”

Atatürk’ün bu sözü O’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisinin göstergesidir?

A) Barışseverliği

B) İleri görüşlülüğü

C) Akla ve bilime önem vermesi

D) Vatanseverliği

S.15) – Atatürk’ün doğduğu, çocukluk yıllarının geçtiği ve Atatürk’ün fikri hayatının oluşmasında etkili olan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selanik C) Çanakkale

B) İstanbul D) Ankara

S.16) * Siyasi birliğini geç tamamlayarak sömürge arayan Almanya ve İtalya

* Almanya ve İtalya’ya engel olmak isteyen İngiltere ve Fransa

Hızla sanayileşen ancak, siyasi birliklerini geç kurdukları için sömürge yarışında da geç kalan Almanya ve İtalya’nın yayılımcı politikalarına karşı, İngiltere ve Fransa’nın bunları durdurmak için var gücüyle çaba gösterdikleri dikkate alındığında, devletlerarası gruplaşmalarda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yönetim şekillerindeki benzerlikler

B) Ekonomik ve siyasi çıkarlar

C) Coğrafi ve Kültürel yakınlıklar

D) Demokrasiye olan bağlılıklar

S-17)I- Mustafa Kemal ‘in bulunduğu;

Türk, Rum Ermeni, Yahudi, Bulgar, Sırp gibi farklı milletlerin olduğu ve Atatürk’ün doğduğu şehirdir.

II- M. Kemal’in Askeri idadide iken okuduğu ve konsoloslukların olduğu şehirdir.

III- Osmanlının başkenti olan ve M. Kemalin arkadaşları ile çeşitli toplantılar yaptığı şehirdir

IV- Askerî ateşelik yaptığı şehirdir

Bu özellikleri verilen şehirlerin eşleştirilme­si aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

I II III IV

A) Sofya Manastır Selanik İstanbul

B) Selanik Manastır Sofya İstanbul

C) Manastır Selanik Sofya İstanbul

D) Selanik Manastır İstanbul Sofya

S.18) Osmanlı devletinde birçok millet bulunmaktaydı. Ancak Fransız İhtilalinin de etkisiyle bu milletler teker teker Osmanlıdan ayrılmıştır. Bu duruma bakarak, Fransız İhtilalinin hangi sonucu Osmanlı Devleti’ni parçalamıştır?

A) Özgürlük B) Eşitlik

C) Sömürgecilik D) Milliyetçilik

S.19) İZMİR İKTİSAT KONGRESİ KARARLARI

 • Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır.

 • Devlet, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen yatırımlara öncülük edecektir.

 • Yerli malı kullanımı ve tasarrufu özendirilmelidir.

Bu kongrede Türkiye’nin aşağıdaki alanların hangisinde güçlendirilmek istendiği söylenebilir?

A) Ekonomi B) Siyasi C) Hukuk D) Eğitim

S.20)

TBMM tarafından; Kurtuluş Savaşında Fransız işgaline karşı direnişlerinden dolayı Antep’e “Gazi”, Maraş’a “Kahraman”, Urfa’ya “Şanlı” unvanı verilmiştir.

Bu üç ile TBMM tarafından çeşitli ünvanlar verilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Çok fazla şehit verdiklerinin

B) TBMM tarafından il yapıldıklarının

C) Her üç ilin birbiri ile komşu olduğunun

D) Mücadelelerinin tüm ülke tarafından takdir edildiğinin

21) Aşağıda Mondros Mütarekesinden sonra kurulan cemiyetler ve bu cemiyetlerin amaçları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Taşnak ve Hınçak / Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurmak

B) Pontus Rum / İstanbul’da Bizans Devleti’ni kurmak

C) Kilikyalılar Cemiyeti / Adana’da Fransız ve Ermenilere karşı faaliyetlerde bulunmak.

D) Redd-i İlhak / İzmir’in Yunanlılara bağlanmasını engellemek.

22) “Osmanlının Rumeli’deki en gelişmiş şehri olan Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ül­kelerden çok fazla etkilenen bir bölge idi. İşlek limanı, Avrupa’yla olan demir yolu bağlantısı ile çok canlı ticaret ve sanayi merkeziydi. Büyük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı’ya karşı ayak­lanmalarına da merkezlik yapmıştır. Ayrıca Selanik; genç ve aydın neslin bu­lunduğu, vatanseverlik duygularının yoğ­rulduğu ve daha fazla özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi. “

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Selanik şehriyle ilgili olarak aşağıdaki özelliklerde hangisine ulaşılamaz?

A) Zengin kültürel yapıya sahiptir.

B) Sanayi ve ekonomik açıdan gelişmiştir.

C) Osmanlı aydınlarının özellikle toplandığı bir şehirdir.

D) Milliyetçilik akımının etkisi görülmemiştir.

23) II. İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan;

İtalya’nın Anadolu’yu boşaltmaya başlaması

İngilizler ’in Malta’ da tutuklu bulunan Türkler’ in bir kısmını serbest bırakması

Fransa’nın TBMM ile diplomatik arayışlara girmesi

gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A)İtilaf Devletleri’nin güç kaybettiğinin

B)Sömürgeciliğin sona erdiğinin

C)Askeri başarıların siyasi başarılar getirdiğinin

D)Milli Mücadele’nin güç kazandığının

24) TBMM’nin Ermenistan ile yaptığı Gümrü Antlaşması’ nagöre ;

 • Ermeniler, Kars ve çevresini TBMM idaresine bırakacaktı.

 • Aras nehri iki ülke arasında sınır olacaktı

 • Ermenistan, TBMM aleyhine olan bir anlaşmayı kabul etmeyecekti.

Yalnızca bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A- Kurtuluş Savaşı başarı ile tamamlanmıştır.

B-İki ülke arasındaki sınırlar belirlenmiştir.

C-Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini kabul etmiştir.

D- Ermeniler, TBMM’nin üstünlüğünü kabul etmiştir.

25) Yunan işgalinin ilerleyişini durduramaması

Tüm yurdu düşmandan temizlemek

Kuvay-ı Milli reislerinin otorite tanımamaları

Yukarıda verilen durumlar, aşağıdakilerden hangisinin gerekçesini oluşturmaktadır?

A- Barış Antlaşması’nın bir an önce imzalanmasının

B.İstanbul ile tüm bağlantılarının kesilmesinin

C-Düzenli Ordu Birlikleri’nin kurulmasının

D-»Ya istiklal ya ölüm « düşüncesinin doğmasının

26) Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanmasının ve bununla ilgili komisyonların kurulmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Planlı hızlı hareket edilmesini sağlamak

B)İç isyanları bastırmak

C)Ordunun ihtiyaçlarını sağlamak

D)Ordunun mücadele gücünü artırmak

27) Güney Cephesi’nde Fransızlar,Ermenileri de yanına alarak Adana, Antep, Maraş ve Urfa da giriştikleri işgallerde Türk halkının müthiş savunmaları ile karşılaşştır. Kuvay-i Milliye’ nin direnişi ile karşılaşan Fransa, Ankara Anlaşması ile bu bölgeyi terk etmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerle yol çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kurtuluş Savaşı sona ermiştir.

B) Fransa Sevr’deki haklarından vazgeçmiştir.

C)TBMM’nin otoritesi artmıştır.

D) Halkın direnişi başarıya ulaşştır

28) İtilaf devletleri Londra Konferansında aşağıdakilerden hangisini sağlamaya çalışmıştır?

A)TBMM’yi Türk tarafını temsil eden tek güç haline getirmek

B)Boğazlar üzerine yeni anlaşma yapmak

C) Anadolu’dan çekileceğini duyurmak

D) Sevr Antlaşmasını birkaç değişiklikle yeniden kabul ettirmek.

NOT: Her soru 4 puan değerindedir.

Başarılar dilerim.