TÜRK EDEBİYATI 9 DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

T.C

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

………………………………………………………………..

TÜRK EDEBİYATI 9 DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

ADI-SOYADI: TARİH :

SINIFI : NOT :

NUMARASI :

1. Sanat kaç gruba ayrılır? Açıklayınız. Edebiyat bunlardan hangisine girer? Belirtiniz. (10 p)

2. Cümlelerde verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (5’er p)

a. “Olay, düşünce, duygu ve hayâlleri dil aracılığıyla, sözlü veya yazılı olarak biçimlendirme sanatına ………………. denir. Resim sanatının malzemesi nasıl fırça ise, …………….. ın malzemesi ise ………. dir.”

b. İnsanın ruhsal durumunu anlatan bir edebî metin, …………… biliminden yararlanır.

c. Doğal dili kişiye özgü duyarlıkla kullandığı için edebî metnin dili ………….. bir dildir.

ç. Edebî metnin konusu, en geniş anlamıyla doğa ile ilişki hâlindeki duyan, düşünen tasarlayan ve yaşayan ……………. dır.

3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (5’er p)

a. Sanat eseri, öncelikle doğruluk ve fayda değil, güzellik amacı güder. ( )

b. Birinci Dünya Savaşı’nı anlatan bir edebî metin, Fizik biliminden yararlanır. ( )

c. Aynı dili konuşan insanlar, ortak kültür değerlerini paylaşırlar. ( )

ç. Edebi gerçeklik, kaynağını diğer bilim alanlarının ortaya koyduğu sonuçlardan alamaz. ( )

4. I. hiç birine

II. asmıyordu

III. söylediklerimin

IV. kulak

Yukarıdaki numaralandırılmış kelime ve kelime grupları kurallı ve anlamlı bir cümle hâline getirildiğinde, dördüncü sırada hangisi yer alır? İşaretleyiniz. (10 p)

A) I B) II C)III Ç) IV

5. “Her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin âdeta özetidir” cümlesinde anlatılmak istenen düşünce nedir? Açıklayınız. (20 p)

6. “Hayır hayâl ile yoktur alış verişim

Her ne söylemişsem görüp de söylemişim.”

Bu dizelere bakarak Mehmet Âkif’in nasıl bir hayat görüşüne sahip olduğunu güzel ve etkili cümlelerle ifâde ediniz. (20 p)

Not: Süre 40 dakikadır. 5. ve 6. sorular arka sayfaya yapılacaktır. Değerlendirmede ifâdelerin düzgünlüğü, yazım ve noktalamaya dikkat edilecektir.

Başarılar Dilerim.

………………………………..

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni