TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

B

……………….. LİSESİ 2008–2009 ÖĞRETİM YILI 9 SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

 PUAN

ADI: 

SOYADI: 

NO :

SINIF:

SORULAR

Gönlünü,Şirin’in aşkı sarınca

Yol almış hayatın ufuklarınca

O hızla dağları Ferhat yarınca

Başlamış akmağa çoban çeşmesi

S1)Yukarıdaki şiiri uyak düzeni, kafiye,nazım birimi ve ölçü bakımından inceleyiniz. (10 puan)

S2)Yukarıdaki şiirde kullanılan edebi sanatları bularak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız.(10 puan)

S3)Şiirlerde ünlü harflerin tekrarlanmasıyla oluşan ahenge…………………denir(10)

S4) Aşağıdaki beytin hecelerini aruz ölçüsüne göre göstererek’’fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün’’kalıbını uygulayınız. Varsa Aruz kusurlarını belirtiniz. (10 puan)

Saltanat didükleri ancak cihân gavgasıdır

Olmaya baht u saadet dünyada vahdet gibi

S5)Kasidenin bölümlerini yazarak açıklayınız.(20)

S6)Çerçeve içindeki Bayramlar Bayram Ola şiirinin zihniyeti hakkında düşüncelerinizi yazınız. (20 puan)

Bayramlar Bayram Ola

Güneş yükselmeden kuşluk yerine
Bir adam camiden döndü evine
Oturdu sessizce yer minderine
Kızı bayram dedi yalın ayaklı
Adam bayram dedi tam ağlamaklı

Eli öpüldükçe dili burkuldu
Konuşmak istedi dili tutuldu
Güç bela ağzından bir off kurtuldu
Oğlu bayram dedi sırtı yamalı
Adam he ya dedi gözü kapalı
ABDURRAHİM KARAKOÇ

S7)Çerçeve içindeki Bayramlar Bayram Ola şiirinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır?Parçadan örneklerle göstererek maddeler halinde yazınız.(20)

BAŞARILAR

……………………………..

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

B

………………………………. LİSESİ

2008–2009 ÖĞRETİM YILI 9 SINIIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI CEVAPLARI

a… Gönlünü,Şirin’in aşkı sarınca -arınca…Zengin kafiye

a…DÜZ KAFİYE Yol almış hayatın ufuklarınca -Nazım birimi dörtlük

a… O hızla dağları Ferhat yarınca -Ölçü 11 ‘li hece ölçüsü

b… Başlamış akmağa çoban çeşmesi

S1)Yukarıdaki şiiri uyak düzeni, kafiye,nazım birimi ve ölçü bakımından inceleyiniz. (10 puan)

S2)Yukarıdaki şiirde kullanılan edebi sanatları bularak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız.(10 puan)

*Ferhat ile Şirin’in isimlerin geçmesi…….Telmih

*Çoban çeşmesinin akış sebebini şair Ferhat’ın dağları yarmasına(aşmasına) bağlıyor.bir olay gerçek sebebi dışında başka bir sebebe bağlanmış…Hüsn-i talil

S3)Şiirlerde ünlü harflerin tekrarlanmasıyla oluşan ahenge Asonans denir(10)

S4) Aşağıdaki beytin hecelerini aruz ölçüsüne göre göstererek’’fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün’’kalıbını uygulayınız. Varsa Aruz kusurlarını belirtiniz. (10 puan)

Sal ta nat di dük le ri an cak ci hân gav ga sı dır

Ol ma ya baht u sa a det dün ya da vah det gi bi

S5)Kasidenin bölümlerini yazarak açıklayınız.(20)

Nesib(Teşbib):Kasidenin girişidir.Övgüye başlamadan önce yapılan betimlemedir.Kaside nesib bölümüne göre adlandırılır.Bahariye,şitaiye,idiyye…..gibi.

Girizgah:Şairin nesib bölümünden çıkıp, mehdiyye bölümüne geçmek için oluşturduğu kaçış bölümüdür.Nesib ile medhiyye arasında geçiş bölümüdür.

Medhiyye:Kasidenin sunulduğu kişiye yapılan övgü bölümüdür.

Tegazül:Anlatımda monotonluğu bozmak amacıyla medhiyye bölümünden sonra, aynı vezin ve uyakla söylenen gazeldir.

Fahriye:Kasidede şairin kendini övdüğü bölümdür.

Dua:Kasidede övülen kişiye iyi dileklerin sunulduğu son beyitlerdir.

Taç:Şairin adının veya mahlasının geçtiği beuyittir.

S6)Çerçeve içindekiBayramlar Bayram Ola şiirinin zihniyeti hakkında düşüncelerinizi yazınız.(20)

Bayramlar Bayram Ola

Güneş yükselmeden kuşluk yerine
Bir adam camiden döndü evine
Oturdu sessizce yer minderine
Kızı bayram dedi yalın ayaklı
Adam bayram dedi tam ağlamaklı

Eli öpüldükçe dili burkuldu
Konuşmak istedi dili tutuldu
Güç bela ağzından bir off kurtuldu
Oğlu bayram dedi sırtı yamalı
Adam he ya dedi gözü kapalı
ABDURRAHİM KARAKOÇ

  • Bayramlar Türk insanının sevinç günleridir. Ancak çoğu zaman da bu sevinç hüzünle beraber olur. Bazen bayramlar insanlara acıları ve yoklukları da hatırlatır. Bütün bunlara rağmen Türk insanı tüm sıkıntılarını içine gömerek, sessizliğe bürünerek bayramı anlamınca yaşamaya çalışır. Bu sıkıntılar yoksullar için bayram bile olsa, bayram günlerinde bile olsa daha fazla yürek burkutucu olur. Anneler babalar çocuklarını sevindirememenin burukluğunu yaşarlar.

S7)Çerçeve içindeki Bayramlar Bayram Ola şiirinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır?Parçadan örneklerle göstererek maddeler halinde yazınız.(20)

  • Ahenk şu unsurlarla sağlanmıştır.

a-Birinci dörtlükte yerine evine minderine kelimelerindeki ine sesleri rediftir.Ayaklı ağlamaklı kelimelerindeki sesleri redif ak sesleri ise tam kafiyedir. İkinci dörtlükteki burkul tutul kurtul kelimelerindeki ul sesleri tam kafiyedir.-du sesleri de rediftir. Yamalı kapalı kelimelerindeki sesleri redif, –a sesleri yarım kafiyedir.

b-11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

c-l sesleriyle aliterasyon yapılmıştır.

d-Bayram, selam sesleri tekrar edilmiştir.