TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ TÜRK EDEBİYATI DERSİ 11.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI (AAA)

Adı: CEVAP Soyadı: ANAHTARI Sınıfı: No:

S.1. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.(8p)

Kimler Tarafından Tartışıldığı Tartışmanın İçeriği

a)Dekadan: AHMET MİTHAT EFENDİ SERVET-İ FÜNUNCULARIN AĞIR DİLİ

b)Abes-Muktebes: R.M. EKREM-MUALLİM NACİ ESKİ- YENİ ÇATIŞMASI

c)Harabat-Tahrib-i Harabat: ZİYAPA PAŞA-NAMIK KEMAL ESKİ- YENİ EDEBİYAT

d)Zemzeme –Demdeme: R.M. EKREM-MUALLİM NACİ GÖZ İÇİN VE KULAK İÇİN KAFİYE

2. Aşağıda verilen şiirlerden hangisinin Tanzimat’ın birinci dönemine hangisinin ikinci dönemine ait olabileceğini sebepleriyle beraber yazınız.(5+5=10P)

I. ŞİİR: II. ŞİİR:

Amalimiz afkarımız ikbal-i vatandır Nedir bu cevr ü tegafül zaman zaman güzelim?
Ser-haddimize kal’e bizim hâk-i bedendir Kaçıncıdır bu eziyetli imtihan güzelim?
Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir Tükendi sabr u tahammül. üzüldü can güzelim.
Gavgaada şehadetle bütün kâm alırız biz Bu naz ise yetişir artık el-aman güzelim!
Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz

I. Şiir, Tanzimat’ın birinci dönemine aittir, çünkü vatan teması, yani toplumsal bir konu ele alınmıştır.

II. Şiir ise aşk konusu gibi bireysel bir konu işlediği için Tanzimat’ın ikinci döneminin karakterini yansıtmaktadır.

S.3. Aşağıda kısaca özeti verilen eserlerin isimlerini ve yazarlarını ilgili yerlere yazınız. (2+3+2+3=10P)

a) Üstünkörü bir eğitim görmüş Bihruz Bey bir vezir oğludur. Babası ölünce çok büyük bir servete kavuşur. Kendini eğlenceye kaptıran Bihruz gönlünü Periveş adlı bir kıza kaptırır. Yalancı ve dalkavuk arkadaşı ona Periveş’ in öldüğünü söyler, bu üzüntü içinde Şehzadebaşın’da yürürken Periveş’ e çok benzeyen birini görür ve onu Periveş’ in ablası sanır. Bihruz’ un ahmaklığını anlayan kadın, Periveş diye aradığı kişinin kendisi olduğunu söyler. Sonunda Bihruz gözünde çok yücelttiği kadının, bir sokak kadını olduğunu anlar.

CEVAP: Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem

b) İslam Bey savaş çıkınca nişanlısı Zekiye ile vedalaşır ve cepheye gider. Zekiye erkek kılığına girerek Âdem adıyla gönüllüler arasına katılır. Komutan Sıtkı Bey, Âdem’i çelimsiz bulur ve geri göndermek ister, ama Âdem kabul etmez. İslam Bey yaralanır, Abdullah Çavuş ve Âdem düşman cephaneliğini havaya uçurur, kale kurtarılır. Âdemin kimliği ortaya çıkar. Sıtkı Bey’in daha önce öldüğünü sandığı babası olduğunu öğrenen Zekiye, zafer sevinci içinde İslam Bey’le evlenir.

CEVAP: Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal

S.4. Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” piyesinin, modern tiyatroya ve geleneksel Türk tiyatrosuna benzeyen yönlerini yazınız.(5+5=10P)

Belli bir yazılı metninin ve dekorun olması modern tiyatroya; yanlış anlamanın komedi unsurlarından sayılması, kahramanlarının yöresel ağızlarıyla konuşması ise geleneksel Türk tiyatrosuna benzeyen unsurlardır.

S.5. Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatlarını hazırlayan sebepleri yazınız. (2+2+2+2+2=10P)

TANZİMAT EDEBİYATI: 1) OSMANLI DEVLETİNNİ BATI’NINKARŞISINDA GERİKALDIĞINI ANLAYINCA BAŞTA ASKERİ ALANDA BAŞLAYAN BATILILAŞMA ANLAYIŞININ ETKİSİNİN EDEBİYATI DA ETKİSİ ALTINA ALMASI

2) BATI’DAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ ÖĞRENMEK ADINA YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLERDEN ŞİNASİ’NİN BATI’DAKİ EDEBİ GELİŞMELERDEN ETKİLENMESİ VE YURDA DÖNÜNCE YEN BİR EDEBİYAT GİRİŞİMİNDE BULUNMASI.

SERVET-İ FÜNÜN EDEBİYATI: 1) TANZİMATTAN BERİ DEVAM EDEN ESKİ-YENİ EDEBİYAT TARTIŞMASININ SON BULMASI ADINA R.M. EKREM’İN BATI EDEBİYATINISAVUNANLARI BİR ARAYA TOPLAYIP YENİ BİR EDEBİYAT OLUŞTURMA FİKRİ.

2) SERVET-İ FÜNUN SANATÇILARININ BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE BİR ARAYA GELİP BİR TOPLULUK OLUŞTURARAK YENİ BİR EDEBİYAT OLUŞTURMALARI.

3) II. ABDÜLHAMİT’İN BASKICI POLİTİKASINDAN DOLAYI SANATÇILARINI TANZİMAT SANATÇILARINDAN FARKLI OLARAK DAHA BİREYSEL ESERLER VERMELERİ.

S.6. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (2+2+2+2+2=10p)

  • Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanan şair ve yazarlar, yeni bir edebi akımı başlattıklarını ifade ederek kendilerin EDEBİYAT-I CEDİDE adını takmışlardır.

  • Servet-i Fünun sanatçılarını bir araya getiren ortak sebeplerin başında, yazarları bireysel konular üzerinde durmaya zorlayan etken olarak dönemin SİYASİ durumunu dikkate almak gerekir.

  • Servet-i Fünun Dönemi edebiyatı, adını Servet-i Fünun dergisinden almıştır ve bu edebi dönem TEVFİK FİKRET‘in bu derginin yazı işlerini üzerine alması ile başlar. (1896)

  • Roman türü edebiyatımıza önce ÇEVİRİ yoluyla girmiş; daha sonra yerli romanlar yazılmış.

  • Muhbir gazetesini ALİ SUAVİ çıkarmıştır.

S.7. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargı doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (2+2+2+2+2=10p)

  • Servet-i Fünun Dönemi metinlerinde genelde dönemin sosyal sorunları üzerinde durulmuştur. ( Y )

  • Tanzimat sonrası Türk edebiyatında eski-yeni çatışmasında ılımlıların başında Muallim Naci gelmektedir. ( D )

  • Abdülhak Hamit Tarhan’ın bütün tiyatroları töre komedisidir. ( Y )

  • Namık Kemal’in “Zavallı Çocuk” adlı tityatro eseri ile R. Mahmut Ekrem’in “Vuslat” adlı oyunu, gençlerin sevdikleriyle evlendirilmemeleri “ortak temasını” işlemişlerdir. ( D )

  • İngiliz edebiyatından etkilenen Servet-i Fünun sanatçıları, divan edebiyatından da kopamamışlardır. ( Y )

S.8. Aşağıda verilen eserlerin türünü ve ait oldukları sanatçıları tablodaki boşluklara yazınız. (4+4+4+4+4=20p)

ESER

ESERİN TÜRÜ

ESERİN YAZARI

İÇLİ KIZ

TİYATRO

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

KÜÇÜK ŞEYLER

HİKAYE

SAMİPAŞAZADE SEZAİ

TAKDİR-İ ELHAN

ELEŞTİRİ

RECAİZADE MAHMUT EKRET

ATEŞPARE

ŞİİR

MUALLİM NACİ

ZEHRA

ROMAN

NABİZADE NAZIM

S.9.Tanzimat edebiyatında aşağıdaki ‘ikileme’ler­den hangisi görülmez? (3P)

A) Eski dil – Sade dil

B) Eski – Yeni düzyazı türleri

C) Yeni – Eski nazım biçimleri

D) Hece – Aruz ölçüsü

E) Romanda Doğulu – Batılı yaşam biçimleri

S.10.Aşağıdakilerden hangisi ‘romantizm’ ve ‘re­alizm’de, kimi aykırılıklara karşın, belli oranda birliktelik gösterir? (3P)

A) Konunun ulusal kaynaklardan, tarihten, çağ­daş edebiyattan alınışı

B) Kişinin çevresiyle birlikte değerlendirilmesi

C) Yazarın eserde görünmesi, kişi ve olayları yönlendirmesi

D) Nesnelliğin yöntemsel ilke edinilmesi

E) Lirik, epik şiirin önemsenmesi

S.11.1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur? (3P)

A) Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet

B) Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

C) Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun / Cumhuriyet / Milli Edebiyat

D) Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

Afife Anjelik’te kocasının yokluğu sırasında uşağının saldırısına direnmiş bir genç kadının hikayesi anlatıl­maktadır. Zavallı Çocuk’ta, evlenmede ana – babanın değil, evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği üzerinde durulur. Eyvah adlı dram ise batılılaşmanın aile çevresindeki etkileri ve daha çok evlenmedeki eski adetlerin eleştirisi ile ilgilidir. Finten’de ise Shakespeare’in Makbetinin etkileri çok açıktır.

S.12.Parçada aşağıdakilerin hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir? (3P)

A) Abdülhak Hamit Tarhan

B) Şinasi

C) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Namık Kemal

E) Ahmet Mithat Efendi

Süre: Bir ders saatidir.

Miyase KIZILIRMAK

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

BAŞARILAR…

E) Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet