TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

Adı-Soyadı:

Sınıf-

No:

2007-2008 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

……………………………. LİSESİ 9/… SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM III.YAZILI SORULARIDIR

SORU-1)-“Ders verirken gözlerim gayri ihtiyarî ona dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.”

Çalıkuşu” adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

A) İlahi bakış açısı B) Gözlemci bakış açısı

C) Kamera bakış açısı D) İlahi-Gözleyici Bakış açısı

E) Kahraman Bakış açısı

SORU-2) “ ( 1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum. (2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum. (3) Karanlık bastı. 4) Elektrik düğmesini çevirdim. (5) Gayet zayıf bir ışık…”

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

SORU-3) Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla  anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.  

 Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye   B) Masal   C) Roman   D) Fabl    E) Tiyatro

SORU-4) Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B)Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

C)Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.

D)Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E)Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

SORU-5) Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

A)Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme

B)Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma

C)Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama

D)Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma

E)Manzum olarak beş perde yazılıp oynanması

SORU-6) Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özel­liklerinden biri değildir?

A)Göze ve kulağa seslenmeleri

B)Güldürü öğesine yer vermeleri

C)Şive taklitlerinden yararlanmaları

D)Tek kişilik gösteri olmaları

E)Sözlü tiyatro örneği olmaları

SORU-7) Aşağıda durum- kesit öyküsü hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A ) Olaydan çok bir durumu anlatır.

B ) Serim – düğüm – çözüm bölümleri yoktur.

C ) Bu öykülere “ Maupassant Tarzı” öyküler de denir.

D ) Gözlem önemlidir.

E ) Sair Faik Abasıyanık bizdeki en önemli temsilcilerindendir.

SORU-8)Bu tür yazılarda olaylar ve kişiler tamamıyla düşseldir. Kişiler, iyiler ve kötüler olarak karşımıza çıkar. Konuşmalar kalıplaşmıştır. İnsan dışı varlıklar bile insan gibi konuşur. Olaylar karşıtlıklar üzerine kurulur. Yer ve zaman belirsizdir.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Roman B) Destan

C) Mesnevi D) Halk Hikayesi E) Masal

SORU-9) Bir hikayeyi dil ve anlatım yönünden incelerken aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmaz?

A) Kahramanların sosyal ve kültürel yapılarıyla olayın geçtiği yer arasında uyum var mıdır?

B)Yazar konuşmalarda ve anlatımda dili nasıl kullanmıştır?

C)Yazar nasıl bir anlatım yolu seçmiştir?

D) Anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmaktadır?

E) Eserin dili anlaşılır nitelikte midir?

SORU-10) Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir “mesneviden” alınmış olamaz?

I. O temayül o tegafül o eda

O tebessüm o tekellüm o sada

II. Kamet-i naziki bir ince fidan

Arızı hem sıfatı berg-i hazan

III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel

Tab’-ı insana nice vere halel

IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni

Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.

V. Çünki yar ağyar ile dem-sazdır

Bana günde bin kez ölmek azdır.

A) I B) II C)III D)IV E)V

SORU-11) Aşağıdakilerden hangisi ‘Karagöz’ün özelliklerinden biri değildir?

 1. Gölge oyunudur ‘tasvir’ denilen bir takım şekillerin arkadan

ışıklandırılarak beyaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur.

 1. Karagöz okumuş, Hacivat okumamış halktan biridir.
 2. Oyunun kurucusunun Şeyh Küsteri olduğu söylenir.
 3. Tuluata dayanan Karagöz 28 oyundan oluşur.
 4. Oyunun asıl kişileri ‘Karagöz, Hacivat’tır.’

SORU-12) “Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Cimri tip, sevecen tip… Karakter ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”

Parçada sözü edilen, romanların hangi öğesidir?

A) Olay B) Mekan C) Kişiler D) Zaman E) Anlatım

SORU-13) Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Halk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?

A) İslam uygarlığı etkisindeki Osmanlı toplumunu yansıtan zengin bir kaynaktır.

B) Yazılı bir metin yoktur, anlatıcı-oyuncu doğaçlama yapar.

C) Söz oyunları ve tekerlemeler vardır, bölgesel özellikler ağır basar.

D) Geleneksel sözlü tiyatronun örneği olarak hem göze hem kulağa seslenir.

E) Konular tarihten ya da mitolojiden alınır, kahramanları seçkin ve asil insanlardır.

SORU-14) ) Bir yazarın herhangi bir metinden hareketle yazar-gelenek ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Yazarın daha önceki yazılan metinlerden etkilendiğini
 2. Yazarın kendinden önce yazılan yazıları metinleri okuduğu
 3. Yazarın ortak bir gelenekten beslendiği
 4. Yazarın herhangi bir gelenekten yararlanmadığı
 5. Yazarın diğer yazarlarla ortak konuları işlediğini

SORU-15) Edebi metinler, anlam zenginliğine sahiptir. Günlük dilde pek fazla dikkat etmediğimiz bir kelimenin kullanımı, edebi metinde farklı bir şekilde karşımıza çıkar ………………………………………………..

Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmelidir?

 1. Bu farklılık, metni okuyan kişiye ve zamana göre yeniden yorumlanabilen bir özelliktedir.
 2. Yapılan her türlü yorum, o eserin değerini ortaya koymaz.
 3. Farklılığı yakalayan yazılar da bu yüzden değerlidir.
 4. Zengin eseri ise, sadece eğitimli kişiler ve bu alanda çalışmış insanlar anlayabilir.
 5. Edebi metinler, anlam yönünden zengin değildir.

SORU-16) Bundan birkaç yıl önce Erzurum’da, Erzurumlu hoş sohbet bir emekli ilkokul öğretmenini ziyaret etmiştim. Güzel saz çalıyordu. Eskilerin “gönül ehli” dedikleri insanlardan biriydi. Bir ara insanın yeryüzündeki durumunu anlatmak için “beşikten ötesi gurbet” dedi. Ben bu söze bayıldım. Türk halkı nasıl üç kelime ile derin bir duyguyu dile getiriyordu.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Örf, adet geleneklerin dil üzerindeki etkisi.

B ) Türk halkının duygularını az sözle anlatmadaki başarısı.

C ) Anadolu insanının çok konuşmayı sevmediği.

D)Sözcüklerin düşünceyi ifade etmedeki yetersizliği.

E ) Türk halkının güzel ve etkili konuşması

SORU-17) Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidine ………………….. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mizansen B) Suflör C)Monolog

D) Pandomim Muhavere

SORU-18) Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir?

A) Karakterler her tabakadan olabilir.
B) Acıklı ve gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi vardır.
C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir.
D) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.
E) Üç birlik kuralına uyulur.

SORU-19) Cervantes tarafından yazılan ………. adlı yapıt ……….. türünün dünyadaki ilk örneği kabul edilir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Don Kişot – roman B) Don Kişot – öykü

C) Decameron – öykü D) Decameron – roman

E) Don Kişot – destan

SORU-20) Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemlilerinden biridir. Bir anlatı olarak dramatik türlerden ayrılsa da anlatılan olay veya hikaye seyirciler önünde hareket ve taklitle canlandırıldığından dramatik türlerden sayılır. Hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanır. Her türlü insan sesi taklit edilir. Özel bir sahnesi yoktur. Tek aktörlü bir oyundur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

A) Karagöz B) Meddah C) Hacivat

D) Ortaoyunu E) Mizah

SORU-21) Metin ve yazar ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Yazarların metinlerini oluştururken kurmacaya başvurdukları
 2. Bir metnin başarısında yazarın dili doğru ve etkili kullanmasının büyük payı olduğu
 3. Yazarların eserlerini oluştururken yalnız gözlemlerine başvurması gerektiği
 4. Yazarların dünya görüşlerinin eserlerine yansıdığı
 5. Yazarların eserlerinde konu olarak kendi hayatlarını kullanabilecekleri

SORU-22) Aşağıdaki sorulardan hangisi temayı buldurmaya yöneliktir?

A) Metni kim anlatmış? B) Metin Nasıl anlatılmış?

C) Metindeki olay ne zaman yaşanmış? D) Metnin türü nedir?

E) Metinde anlatılan nedir?

SORU-23) “Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır.” Bu cümlede tanımı verilen tiyatro terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) aksiyon B) mizansen C) diksiyon D) mimik E) suflör

SORU-24) Yazarken kitapları bir yana bırakır aklımdan çıkarırım; kendi işimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkâna hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkıya tembihlermiş. Ben de kimsenin bana el uzatamayacağı bir ortamda olmalıyım ki, yazdıklarım bana ait olabilsin.”

Parçanın yazarı hakkında aşağıdaki yargılardan, hangisine ulaşılamaz?

A) Başka yazarların etkisinde kalan biridir
B) Eleştiriye açık bir kişiliğe sahiptir
C) Yazarken özgür olmayı yeğlemektedir
D) Özgün eserler vermeye özen gösteren biridir
E) Kendisinden daha güçlü yazarların varlığını kabullenen biridir

SORU-25) “……………, gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Trajedi     B) Operet     C) Dram     D) Komedi     E) Opera

Not: Her sorunun doğru cevabı 4 (dört) puandır. Cevaplarınızı aşağıdaki cevap anahtarına işaretleyiniz.

 

Soru

CEVAP ANAHTARI

1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

B A Ş A R I L A R

 

………………….

T. Dili ve Edeb. Öğrt.