TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

Adı-Soyadı:

Sınıf-

No:

2007-2008 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

……………………………….LİSESİ 9/… SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM III.YAZILI SORULARIDIR

SORU-1) “……………, gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Trajedi     B) Operet     C) Komedi     D) Dram     E) Opera

SORU-2) Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Halk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?

A) Konular tarihten ya da mitolojiden alınır, kahramanları seçkin ve asil insanlardır.

B) Yazılı bir metin yoktur, anlatıcı-oyuncu doğaçlama yapar.

C) Söz oyunları ve tekerlemeler vardır, bölgesel özellikler ağır basar.

D) Geleneksel sözlü tiyatronun örneği olarak hem göze hem kulağa seslenir.

E) İslam uygarlığı etkisindeki Osmanlı toplumunu yansıtan zengin bir kaynaktır.

SORU-3) Yazarken kitapları bir yana bırakır aklımdan çıkarırım; kendi işimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkâna hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkıya tembihlermiş. Ben de kimsenin bana el uzatamayacağı bir ortamda olmalıyım ki, yazdıklarım bana ait olabilsin.”

Parçanın yazarı hakkında aşağıdaki yargılardan, hangisine ulaşılamaz?

A) Eleştiriye açık bir kişiliğe sahiptir
B) Başka yazarların etkisinde kalan biridir
C) Yazarken özgür olmayı yeğlemektedir
D) Özgün eserler vermeye özen gösteren biridir
E) Kendisinden daha güçlü yazarların varlığını kabullenen biridir

SORU-4) “Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye tip denir. Cimri tip, sevecen tip… Karakter ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.”

Parçada sözü edilen, romanların hangi öğesidir?

A) Olay B) Mekan C) Zaman D) Kişiler E) Anlatım

SORU-5) “Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır.” Bu cümlede tanımı verilen tiyatro terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) aksiyon B) mizansen C) diksiyon D) suflör E) mimik

SORU-6) Aşağıdakilerden hangisi ‘Karagöz’ün özelliklerinden biri değildir?

 1. Gölge oyunudur ‘tasvir’ denilen bir takım şekillerin arkadan

ışıklandırılarak beyaz bir perdeye aktarılmasıyla oluşur.

 1. Oyunun kurucusunun Şeyh Küsteri olduğu söylenir.

 2. Karagöz okumuş, Hacivat okumamış halktan biridir.

 3. Tuluata dayanan Karagöz 28 oyundan oluşur.

 4. Oyunun asıl kişileri ‘Karagöz, Hacivat’tır.’

SORU-7) Aşağıdaki sorulardan hangisi temayı buldurmaya yöneliktir?

A) Metinde anlatılan nedir? B) Metin Nasıl anlatılmış?

C) Metindeki olay ne zaman yaşanmış? D) Metnin türü nedir?

E) Metni kim anlatmış?

SORU-8) Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmış olamaz?

I. O temayül o tegafül o eda

O tebessüm o tekellüm o sada

II. Kamet-i naziki bir ince fidan

Arızı hem sıfatı berg-i hazan

III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel

Tab’-ı insana nice vere halel

IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni

Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır.

V. Çünki yar ağyar ile dem-sazdır

Bana günde bin kez ölmek azdır.

A) V B) IV C)III D)II E)I

SORU-9) Metin ve yazar ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Yazarların metinlerini oluştururken kurmacaya başvurdukları

 2. Bir metnin başarısında yazarın dili doğru ve etkili kullanmasının büyük payı olduğu

 3. Yazarların dünya görüşlerinin eserlerine yansıdığı

 4. Yazarların eserlerini oluştururken yalnız gözlemlerine başvurması gerektiği

 5. Yazarların eserlerinde konu olarak kendi hayatlarını kullanabilecekleri

SORU-10) Bir hikayeyi dil ve anlatım yönünden incelerken aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmaz?

A) Yazar konuşmalarda ve anlatımda dili nasıl kullanmıştır?

B) Kahramanların sosyal ve kültürel yapılarıyla olayın geçtiği yer arasında uyum var mıdır?

C)Yazar nasıl bir anlatım yolu seçmiştir?

D) Anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmaktadır?

E) Eserin dili anlaşılır nitelikte midir?

SORU-11) Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemlilerinden biridir. Bir anlatı olarak dramatik türlerden ayrılsa da anlatılan olay veya hikaye seyirciler önünde hareket ve taklitle canlandırıldığından dramatik türlerden sayılır. Hareketten çok ses taklidi, jest ve mimiklere dayanır. Her türlü insan sesi taklit edilir. Özel bir sahnesi yoktur. Tek aktörlü bir oyundur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

A) Karagöz B) Hacivat C) Meddah

D) Ortaoyunu E) Mizah

SORU-12)Bu tür yazılarda olaylar ve kişiler tamamıyla düşseldir. Kişiler, iyiler ve kötüler olarak karşımıza çıkar. Konuşmalar kalıplaşmıştır. İnsan dışı varlıklar bile insan gibi konuşur. Olaylar karşıtlıklar üzerine kurulur. Yer ve zaman belirsizdir.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masal B) Destan

C) Mesnevi D) Halk Hikayesi E) Roman

SORU-13) Cervantes tarafından yazılan ………. adlı yapıt ……….. türünün dünyadaki ilk örneği kabul edilir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Don Kişot – öykü B) Don Kişot – roman

C) Decameron – öykü D) Decameron – roman

E) Don Kişot – destan

SORU-14) Aşağıda durum- kesit öyküsü hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A ) Olaydan çok bir durumu anlatır.

B ) Serim – düğüm – çözüm bölümleri yoktur.

C ) Gözlem önemlidir.

D ) Bu öykülere “ Maupassant Tarzı” öyküler de denir.

E ) Sair Faik Abasıyanık bizdeki en önemli temsilcilerindendir.

SORU-15) Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden değildir?

A) Üç birlik kuralına uyulur.
B) Acıklı ve gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi vardır.
C) Konular tarihten veya günlük yaşamdan alınabilir.
D) Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.
E) Karakterler her tabakadan olabilir.

SORU-16) Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun özelliklerinden birisi değildir?

 1. Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur.

 2. Oynatan kişilere hayalî ya da karagözcü denir.

 3. Hacivat aydın kesimi, Karagöz halk kesimini temsil eder..

 4. Geleneksel Türk tiyatrosunun bir türüdür.

 5. Oyunun yardımcı kişileri Zenne, Pişekar, Kavuklu ’dur.

SORU-17) Sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidine ………………….. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mizansen B) Suflör C)Monolog

D) Muhavere E) Pandomim

SORU-18) Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

A) Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma

B) Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme

C)Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama

D)Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma

E)Manzum olarak beş perde yazılıp oynanması

SORU-19) Bundan birkaç yıl önce Erzurum’da, Erzurumlu hoş sohbet bir emekli ilkokul öğretmenini ziyaret etmiştim. Güzel saz çalıyordu. Eskilerin “gönül ehli” dedikleri insanlardan biriydi. Bir ara insanın yeryüzündeki durumunu anlatmak için “beşikten ötesi gurbet” dedi. Ben bu söze bayıldım. Türk halkı nasıl üç kelime ile derin bir duyguyu dile getiriyordu.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Örf, adet geleneklerin dil üzerindeki etkisi.

B ) Anadolu insanının çok konuşmayı sevmediği.

C ) Türk halkının duygularını az sözle anlatmadaki başarısı.

D)Sözcüklerin düşünceyi ifade etmedeki yetersizliği.

E ) Türk halkının güzel ve etkili konuşması

SORU-20) Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

C)Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.

D)Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.

SORU-21) Edebi metinler, anlam zenginliğine sahiptir. Günlük dilde pek fazla dikkat etmediğimiz bir kelimenin kullanımı, edebi metinde farklı bir şekilde karşımıza çıkar ………………………………………………..

Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmelidir?

 1. Yapılan her türlü yorum, o eserin değerini ortaya koymaz.

 2. Bu farklılık, metni okuyan kişiye ve zamana göre yeniden yorumlanabilen bir özelliktedir.

 3. Farklılığı yakalayan yazılar da bu yüzden değerlidir.

 4. Zengin eseri ise, sadece eğitimli kişiler ve bu alanda çalışmış insanlar anlayabilir.

 5. Edebi metinler, anlam yönünden zengin değildir.

SORU-22) Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla  anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.  

 Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye   B) Masal   C) Fabl   D) Roman    E) Tiyatro

SORU-23) ) Bir yazarın herhangi bir metinden hareketle yazar-gelenek ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Yazarın daha önceki yazılan metinlerden etkilendiğini

 2. Yazarın kendinden önce yazılan yazıları metinleri okuduğu

 3. Yazarın ortak bir gelenekten beslendiği

 4. Yazarın diğer yazarlarla ortak konuları işlediğini

 5. Yazarın herhangi bir gelenekten yararlanmadığı

SORU-24) “ ( 1) Kapım kapalı. Açmak istiyorum. (2) Açarsam hastanenin benim için hazırladığı felaketlerin hepsi birden içeri girecek sanıyorum. (3) Karanlık bastı. 4) Elektrik düğmesini çevirdim. (5) Gayet zayıf bir ışık…”

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ruhsal durumu yansıtmaktadır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

SORU-25)

Bir bayram günü çocuğu dadısıyla beraber büyük babasına gönderdiler. Dönüşte büyük efendi dedi ki:

– Biraz dursan a Ferhunde! Senin hizmetine mükafat zamanı geldi.

O zaman efendi çekmecenin kapağını açtı, kalemini baş parmağının tırnağında çıtlattı. Bir kağıdı çekti, düşüne düşüne , uzun uzun yazdı, tekrar okudu…”

Yukarıdaki öykünün anlatım biçimi hangisidir?

 1. İlahi bakış açısı

 2. Kahraman anlatıcı bakış açısı

 3. Gözlemci anlatıcı bakış açısı

 4. Düz anlatım bakış açısı

 5. Betimleyici anlatım

Not: Her sorunun doğru cevabı 4 (dört) puandır. Cevaplarınızı aşağıdaki cevap anahtarına işaretleyiniz.

 

Soru

CEVAP ANAHTARI

1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

B A Ş A R I L A R

 

…………………….

T. Dili ve Edeb. Öğrt.