Türk Edebiyatı dersi 9. sınıf 1.dönem 3.yazılı soruları

………………………… Çok Programlı Lisesi, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı

Türk Edebiyatı dersi,9-A sınıfı, 1.dönem 3.yazılı soruları

SORULAR

S.1.Aşağıdaki beyitle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?(5 PUAN)

Oldu eşküm gülşen-ârâ-yı heves cular gibi

Akdı gönlüm bir nihâl-i işveye sular gibi

a)Nazım birimi beyittir. b)Bir gazelin ilk beytinden alınmıştır. c)İslam öncesi Türk Edebiyatı dönemine aittir. d)Şiirsellik kendini hissettirmektedir. e)Tam kafiye – redif kullanılmıştır.

S.2. I. eşiğini II. komşunuzun III. temizlemeden IV. şikayet etmeyiniz

V. damındaki karlardan VI. evinizin

Yukarıda verilen sözcükleri kurallı bir cümle oluşturacak şekilde diziniz.(5 PUAN)

S.3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazıp boşlukları doldurunuz.(15 PUAN)

– Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir. ( )

– Batı tarzı şiirimizde serbest söyleme anlayışı yaygındır.( )

-C. Sıtkı Tarancı şiirlerinde en çok kahramanlık konularını işlemiştir.( )

-Çok anlamlılık şiirde ahengi bozan unsurlardandır.( )

-Klasik Türk edebiyatında şiirlerin birim sayıları aynıdır.( )

-………… nazım türünü klasik edebiyata Türkler kazandırmıştır.

-Halk edebiyatında şiirlerin toplandığı deftere……………… denir.

S.4. Aşağıdaki beyitlerdeki en belirgin edebi sanatları bularak gösteriniz.(15 PUAN)

a Dinmiş denizlerin şarkısı,rüzgar uyumakta b – Söz ola kese savaşı

Körfez düşünür,Kanlıca mahzundur uzakta… Söz ola kestire başı

Söz ola ağulu aşı

Yağ ile bal ede bir söz. (Yunus)

c- Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu

Kerem’in sazına cevap veren bu

S.5 ”Nurbanu,sözcük tüketiminde cimrilik eder,anlamsal harcamalarda bonkör davranırdı.”cümlesinde anlatılmak istenen düşünceyi yazınız.(10 PUAN

S.6. .”Bir ağacın resmini göründüğü gibi yapan ressama, bir köylünün yanıtı ünlüdür: ‘Onu niye yapıyorsun? O zaten var!’ “ Bu parçada köylünün ressamda eleştirdiği tutum nedir?(5 PUAN)

S.7. Aşağıda Fazıl Hüsnü’nün ‘Halay’ adlı şiirinden bir bölüm alınmıştır.Altı çizili kısımda anlatılmak isteneni yazınız. İkinci bölümde neyin tasviri yapılmıştır? İkinci bölümde kafiyeli kısım varsa kafiyesini bulunuz.(15 PUAN)

Kardaş, senin dediklerin yok Parça parça yarılmış öküz ardında.

Halay çekilen toprak bu toprak değil Parmağı üç pâre, tırnağı ak değil

Çık hele Anadolu’ya Utanır elin ayağın

Kamyonlarla gel, kağnılarla gel gayri, Korkarsın yakından görsen

O kadar uzak değil Eli el değil, ayağı ayak değil..

S.8. Bir şiiri yorumlayıp açıklama sürecinde hangi ölçütleri göz önünde bulundurmamız gerekmektedir?Açıklayınız.(10PUAN)

S.9.Aşağıdaki şiir parçası ile cümleyi gerçekliği ele alışları bakımından karşılaştırınız.Aynı kelimelerin iki metinde değişik kullanılma sebebini yazınız.(10 PUAN)

1.metin.“Tarihi Yedikule Zindanları’nın kapıları ziyaretçilere açıldı.”

2.metin. “Duymuştum anahtarın

Bir kez,yalnız bir kez döndüğünü kapıda

Her birimiz kendi zindanında,anahtarı düşünürüz

Düşününce anahtarı,kabullenir herkes zindanını

S.10. Aşağıdaki şiire göre; Şiiri ilk mısrasından hareketle yorumlayınız, Şiirde geçen söz sanatını bulup açıklayınız(10 PUAN)

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim;

Yeryüzünde yer beğen

Nereye dikilmek istersen,

Söyle, seni oraya dikeyim! (Arif Nihat ASYA)

CEVAPLAR

………………

TDE öğretmeni

CEVAPLAR

C.1. c)İslam öncesi Türk Edebiyatı dönemine aittir.

C.2. Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz.

C.3. – Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir. ( d )

– Batı tarzı şiirimizde serbest söyleme anlayışı yaygındır.( d )

-C. Sıtkı Tarancı şiirlerinde en çok kahramanlık konularını işlemiştir.( y )

-Çok anlamlılık şiirde ahengi bozan unsurlardandır.( y )

-Klasik Türk edebiyatında şiirlerin birim sayıları aynıdır.( y )

-…ŞARKI……… nazım türünü klasik edebiyata Türkler kazandırmıştır.

-Halk edebiyatında şiirlerin toplandığı deftere……CÖNK………… denir.

C.4. a)teşhis(kişileştirme) b) aliterasyon,asonans teşbih c)telmih(hatırlatma)

C.5. Az sözle çok şey anlatma becerisine sahip olma

C.6. Orjinal,özgün olamayışı,sanatına yaratıcılığını katamayışı,taklitçi oluşu

C.7. Utanır elin ayağın; ifadesinde Anadolu insanının yaralı bereli çalışan ellerini görünce bizim şimdiki pürüzsüz ellerimizi yan yana koyarsak utanmalıyız o fedakar insanlardan..

İkinci bölümde Anadolu insanının tasviri yapılmaktadır.

ak” tunç kafiye, “değil” redif.

C.8. Şiirin,yazıldığı dönemin şartlarını,şairin edebi kişiliğini,şiirin bağlı olduğu geleneğin özelliklerini,şiirin çok anlamlı bir yapıya sahip olduğu gibi özellikleri bilmemiz gerekir.

C.9.1.metin gerçek anlamlı,bilgi veren bir metin,2.metin sanat amaçlı yazılmış şiirsel bir metin

Zindan ,anahtar,kapı gibi kelimeler şairin duygularını açıklaması bağlamında yeni anlamlar kazanmıştır.

C.10.Şair,bayrağa hayatının anlamı olarak bakıp en büyük kutsalı olarak görüyor,onun için yapamayacağı fedakarlık yoktur.

Bayrağı,tarihe,şiire,şerefine benzetiyor

…………….l

Tde öğretmeni